“Gənclik” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə illik hesabatı

 

2.1.1 Emitentin təşkilati-hüquqi forması,tam və qısaldılmış,dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi

 “Gənclik” ASC qeydiyyat tarixi 1 iyun 2006-cı il, qeydiyyat №46

2.1.2 Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer

Bakı, Nərimanov rayonu, Olimpiya küçəsi 6.

2.1.3 Hesabat ili ərzində emitentin firma adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər haqqında

Olmayıb

2.1.4 Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı

Olmayıb

2.1.5 Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı

Olmayıb

2.1.6 Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının ayrı-ayrılıqda sayı

Fiziki - 51 nəfər

2.1.7 Emitentin nizamnamə kapitalının on faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı

Babayev Kamal Ələkbər oğlu – 41,81 % (288500)
Babayev Tahir Kamal oğlu – 20,85 % (143858)
Babayeva Rəna Kamal qızı – 15,00 % (103500)
Əsədullayev Çingiz Rauf oğlu - 20,85 % (143918)

2.1.8 Emitentin nizamnamə kapitalında payı on faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı)

 Hüquqi – yoxdur

2.1.9 Səhmdar cəmiyyət olan emitentin səhm sahiblərinin reyestri qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı tərəfindən aparıldığı halda, reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat (adı,yerləşdiyi ünvan,qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ona verilmiş xüsusi razılığın (lisenziyanin) qeydiyyat nömrəsi,verilmə tarixi və qüvvədə olduğu müddət) və ya reyestrin emitent tərəfindən aparıldığı barədə qeyd

“Milli Depozit ­
Mərkəzi” QSC
Bakı şəhəri, Babək ­prospekti,
12 A, Babək plaza
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, 02.02.2018

2.1.10 Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində həyata keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat

Səhmdarların ümumi yığıncağı 21 aprel 2017-ci il tarixdə keçirilmişdir.

2.1.10.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan)

Bakı, Nərimanov rayonu, Olimpiya küçəsi 6.

2.1.10.2 Ümumi yığıncağda qəbul edilmiş qərarlar

1. 2016-cı ilin yekunu üzrə cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə müfəttişin hesabatı.
2. Cəmiyyətin 2016-cı maliyyə-təsərrüfat ilinin nəticələrinin və 2016-cı il üzrə illik maliyyə hesabatının müzakirəsi və təsdiqi.
3. Sair məsələlər.

2.1.11 Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir)

Dövriyədə olan qiymətli kağızlar- səhmlər

2.1.11.1 İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması

Adi, adlı səhm, sənədsiz

2.1.11.2 İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi

№ 725/ A 21.05.98-ci il.

2.1.11.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri

690092 1 manat

2.1.11.4 İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışınıın məcmu nominal dəyəri

690092

2.1.11.5 Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir)

Dividendlər ödənilməyib,2017-ci ilin yekunlarına görə zərər əldə olunub.

2.1.11.6 Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi

Olmayıb

2.1.11.7 İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda)

Olmayıb

2.1.12 Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar

Olmayıb

2.1.12.1 Əqdin məbləği

 

2.1.12.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;

 

2.1.13 Hesabat dövrü ərzində emitentin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən mühüm hadisələr və hərəkətlər haqqında məlumatlar, o cümlədən maliyyə vəziyyəti və maliyyə göstəricilərinin təsviri və onların əvvəlki ilin həmin dövrü üzrə müvafiq maliyyə göstəricilərilə müqayisəsi (qiymətli kağızları kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş və ya fond birjasının kotirovka vərəqlərinə daxil edilmiş emitentlər üçün)

Olmayıb

2.1.14 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan kiçik sahibkalıq subyektləri istisna olmaqla , hesabat ili üzrə maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında maliyyə hesabatları, qiymətli kağızları kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş və ya fond birjasının kotirovka vərəqələrinə daxil edilmiş emitentlər, habelə səhmdar investisiya fondları üçün isə əlavə olaraq kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, uçot siyasəti və izahlı qeydlər)

Sonuncu illik maliyyə hesabatları əlavə olunur.

2.1.15 Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması haqqında kənar auditorun rəyi

Kənar auditorun rəyi əlavə olunur.

2.1.16 illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi

18 may 2018-ci il

2.1.17 illik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat

“Xalq qəzeti”

 

 

Məcmu gəlir haqqında hesabat
(xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifləşdirilməsi)

manatla

Maddə-nin N-si

 

Hesabın N-si

2016-cı il

2017-ci il

60

Satış

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

452037,07

360077,18

61

Sair əməliyyat mənfəəti

611

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqlar çıxılsın ilkin qalıqlar

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

15964,6

15338,04

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

315910,15

224199,94

 

Amortizasiya xərcləri

102,112,122,132,142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə

59105,59

51281,14

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

122107,45

124260,05

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

621 çıxılsın 741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

-61050,72

-55001,99

63 və 75

Maliyyə xərci

631 çıxılsın 751

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

-61050,72

-55001,99

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

-12160,14

-10427,39

73

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

 

 

64 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801= hesablama

-48890,58

-44574,60

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Böl.
N-si

 

Hesabın N-si

2016-cı il

2016-cı il

2017-ci il

2017-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101 çıxılsın 102 üstəgəl 103

354,37

 

318,93

 

11

Torpaq,tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

969507,03

 

919211,33

 

11

Tikilməkdə olan torpaq,tikili və avadanlıq

113

0,00

 

0,00

 

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın 122

 

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 çıxılsın 142

 

 

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

15X

 

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16X

56336,03

 

66763,42

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

 

 

 

 

18

Gələcək dövrün xərcləri

 

403293,11

 

469300,23

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19X

 

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

1429490,54

 

1455593,91

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20X çıxılsın 208

27120,96

 

22703,78

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X çıxılsın 218

24636,63

 

13943,17

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22X

2903,66

 

7162,00

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X çıxılsın 235

 

 

 

 

24

Əvəzləşdirilən vergi

241

 

 

 834,95

 

24

Digər qısamüddətli aktivlər

245

 

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

54661,25

 

44643,90

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

1484151,79

 

1500237,81

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

301 çıxılsın 302

690092,00

 

690092,00

 

31

Emissiya gəliri

31X

 

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32X

 

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33X

163739,39

 

114848,81

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilmiş zərərlər)

34X çıxılsın 344

-48890,58

 

-44574,60

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

 

804940,81

 

760366,21

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40X

 

 

 

 

41

Gələcək dövrün gəlirləri

41X

403293,11

 

467731,46

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

 

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

 

 

 

 

44

Sair uzumüddətli öhdəliklər

44X

261844,44

 

261844,44

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

665137,55

 

729575,90

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50X

 

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51X

 

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52X

3582,55

 

0,00

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

10490,88

 

10295,70

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

 

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

14073,43

 

10295,70

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

679210,98

 

739871,60

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

1484151,79

 

1500237,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2016-cı il

2017-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitləri

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət (zərər)

-61050,72

-55001,99

Üstəgəl amortizasiya

59105,59

51281,14

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər

 

 

Üstəgəl debitorların azalması

2214,89

10693,46

Çıxılsın gələcək dövrün xərclərinin artması

70339,66

66007,12

Üstəgəl ehtiyatların azalması

6321,18

4417,18

Çıxılsın kreditorların artması

8859,95

195,18

Üstəgəl gələcək dövrün gəlirlərinin artması

70339,66

64438,35

Əməliyyat fəaliyyətində pul vəsaitləri

2808,53

9625,84

Çıxılsın maliyyə xərcləri

 

 

Çıxılsın ödənilmiş vergi

-1844,72

4414,50

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

4653,25

5208,34

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Uzunmüddətli aktivin satışından daxilolmalar

 

 

Uzunmüddətli aktivin əldə olunması

5299,00

950,00

Çıxılsın tikilməkdə olan torpaq,tikili və avadanlıqların azalması

 

 

Uzunmüddətli aktivin əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaric olması

5299,00

950,00

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

-5299,00

-950,00

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

Çıxılsın material şəklində alınmış borc məbləğləri

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri alınmasına görə pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

0,00

0,00

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin artması

-645,75

4258,34

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə

3549,41

2903,66

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna

2903,66

7162,00

 

 

 Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

 

Ödənilmiş aksioner kapital

Digər ehtiyatlar

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

1 yanvar 2017-ci ilə qalıq

690 092,00

114 848,81

 

804 940,81

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

- 44 574,60

- 44 574,60

Dividendlər

 

 

 

 

 31 dekabr 2016-cı ilə qalıq

690 092,00

114 848,81

- 44 574,60

760 366,21

 

 

 

 

 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“GƏNCLİK” ASC-nin RƏHBƏRLİYİNƏ

Rəy

1. Biz, “GƏNCLİK” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra şirkət adlandırılacaq) 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlir haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatdan və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə , əlavə edilmiş maliyyə hesabatları şirkətin 2017-ci il dekabrın 31- nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynalxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

2. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “ maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (İESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi İESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

3. Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə aid ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

4. Rəhbərlik maliyyə hesabtlarının İFRS (beynalxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə , rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. İqtisadi subyektin idatə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

5. Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

“F.N.Audit Servis” MMC-nin direktoru- Fuad Əliyev

Bakı, Azərbaycan Respublikası, 9 mart 2018-ci il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında