Biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılması gələcəyimiz üçün çox vacibdir

Azərbaycan dünyada zəngin fauna və floraya malik olan ölkələrdən biridir. Burada faunanın 18 min növü, məməlilərin 97, quşların 357, balıqların 100-ə yaxın, amfibiya və reptiliyaların 67 növ və yarımnövü, həşəratların isə 15 minə yaxın növü qeydə alınmışdır.  Buna baxmayaraq, biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılması ilə bağlı problemlər ölkəmizdən də yan keçməyib. Azərbaycanın əsas ekoloji problemləri sırasında biomüxtəlifliyin seyrəkləşməsi, meşə ehtiyatlarının, xüsusən də, faunanın azalması mühüm yer tutur. Bu isə öz növbəsində biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılmasını qaçılmaz zərurətlərdən birinə çevirib.

Bu baxımdan əksər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması problemlərinin həllinə böyük diqqət yetirilir.  1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayan Heydər Əliyev tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi və bioloji müxtəlifliyin qorunmasına xidmət edən bir sıra tədbirlər həyata keçirildi. Bizi əhatə edən təbiətə böyük qayğı və həssaslıqla yanaşan Heydər Əliyev: “Ətraf mühitə insani münasibət göstərilməsi, biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılması bizim gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Biz təbiətdən təcrid olunmuş şəkildə yaşaya bilmərik”, – deyirdi.

Bu gün ulu öndərin  vəsiyyətləri  davamlı olaraq həyata  keçirilməkdədir. Ölkəmizdə xüsusi mühafizə olunan ərazilərin -  yasaqlıqların, qoruqların, milli  parkların yaradılması  bioloji müxtəlifliyin  qorunub saxlanmasında  əhəmiyyətli rol  oynayır. Ölkəmizdə  yaradılan  qoruqların  bu sahədə rolu  olduqca əhəmiyyətlidir.

Azərbaycanda ilk qoruq – Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu  1925-ci ildə, Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu  isə 1929-cu ildə yaradılmışdır.

Zaqatala  Dövlət Təbiət Qoruğu da 1929-cu ildə Zaqatala və Balakən inzibati rayonlarının ərazisində, Böyük Qafqaz sıra dağlarının mərkəz  hissəsinin cənub mikroyamaclarında təşkil edilmişdir. Ərazisi 23844 hektar idi. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 17 oktyabr tarixli qərarı ilə Zaqatala və Balakən meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin torpaqları hesabına qoruğun  ərazisi genişləndirilərək sahəsi 47349 hektara çatdırılmışdır. Qoruq Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəddir.

Zaqatala  Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılmasında başlıca məqsəd bu meşələrin əvəzedilməz  torpaqqoruyucu və susaxlayıcı xüsusiyyətlərini saxlamaq, aşağı zonada yerləşən yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini seldən qorumaq, Böyük Qafqazın cənub yamacının təbii kompleksini, bitki və heyvanat aləmini mühafizə etmək olmuşdur.

Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu  isə Azərbaycan hökumətinin 2 mart 1978-ci il tarixli qərarına əsasən Qazax rayonu ərazisində - Ağstafa meşə təsərrüfatının Kürətrafı meşələrində 6000 hektara yaxın ərazidə yaradılmışdır. Lakin sonra qoruğun meşəli və meşəsiz ərazisindən 1119 hektar torpaq fondu Qazax rayonunun Sadıqlı üzümçülük sovxozuna verilmiş  və  4855 hektar ərazisi qalmışdı. 2003-cü ilin iyun ayında  Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qoruğun ərazisi genişləndirilərək 9658 hektara çatdırıldı.

Qoruq əsasən meşəlikdən ibarətdir, bunun da çox hissəsini meşə massivləri, az hissəsini isə meşəsiz sahə təşkil edir.

Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu Kür-Araz ovalığının cənub-şərqində, Şirvan düzənliyində yerləşir. Hələ 1961-ci ildə Kür-Araz  ovalığının həmin hissəsində mütəxəssislərin həyata keçirdiyi siyahıyaalma  nəticələrinə əsasən ceyranların sayının 77 baş olduğu bir vaxtda, Azərbaycan hökumətinin xüsusi qərarı ilə burada Bəndovan Dövlət Yasaqlığı yaradılmışdı. 8 ildən sonra, burada ceyranların sayının 400 başa çatdığı vaxtda respublika hökumətinin 30 aprel 1969-cu il tarixli müvafiq qərarı ilə 17700 min hektar sahədə Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu təşkil edildi. 1982-ci ildə dövlət təbiət qoruğunun sahəsi genişləndirilərək   25761 hektara çatdırıldı.  2003-cü ildə Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğunun bazasında və ətraf ərazilərində Şirvan Milli Parkı yaradılmışdır. Hazırda  Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğunun sahəsi 6232 hektardır.

Qoruğun yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına düşmüş  gözəllik  rəmzi olan ceyranların və bu ərazi üçün səciyyəvi olan digər  fauna növlərinin mühafizəsini və bərpasını  təmin etməkdir.

Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu yarımsəhra zonasında yerləşsə də, heyvanlar aləmi ilə çox zəngindir. Burada xeyli sayda  məməlilər, sürünənlər  və suda-quruda yaşayanlar vardır. Qoruqda  Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı”na daxil edilmiş çəhrayı qutan, qara leylək, bəzgək, dovdaq, soltan toyuğu, ərsindimdik, qızılqaz, qırmızıdöş qaz, fısıldayan qu, kiçik qu kimi köçəri quşlar mühafizə olunur.

Eldar şamı Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 16 dekabr tarixli sərəncamı ilə Samux rayonunun inzibati ərazisində yaradılmış,  mühafizə və elmi-tədqiqat idarəsi statusuna malik ərazidir. Qoruğun yaradılmasının əsas məqsədi genetik fondun, bioloji müxtəlifliyin, ekoloji sistemlərin, səciyyəvi və nadir təbiət komplekslərinin və obyektlərinin  (ardıc, saqqız ağacı və s.), dünyada yeganə vətəni olan Ellər oyuğunda  Eldar şamı meşəliyinin  təbii vəziyyətini  qoruyub saxlamaq məqsədilə təbiət ərazilərinin mühafizəsini həyata keçirməkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1910-cu ildə 3,5 min hektar sahədə Eldar şamı sahəsi botaniki yasaqlıq elan edilmiş və qorunmuşdur. Samux rayonu ərazisində dünyada yeganə təbii Eldar şamı meşəliyinin qorunması məqsədi ilə Azərbaycan hökumətinin 5 may 1948-ci il tarixli qərarı ilə “Eldar şamı”  yasaqlığı yaradıldı. Eldar şamı respublikamızın və xarici ölkələrin müxtəlif regionlarının quraq sahələrində əkilməyə başlandı. Quraq, az münbit torpaqlı sahələrin Eldar şamı vasitəsilə yaşıllaşdırılması şöhrəti hər tərəfə yayıldı. Həmin yasaqlıq sonradan qoruq elan edildi. 1961-ci ildə 300 hektar sahə Türyançay qoruğunun, 1967-ci ildə Göygöl qoruğunun filialına çevrildi və  dövlət meşə torpaqları hesabına 1978-ci ildə 92 hektar artırıldı. Hazırda  Eldar şamı qoruğunun sahəsi 1686 hektardır.

İlisu  Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycan hökumətinin 20 fevral 1987-ci il tarixli qərarı ilə 9345 hektar ərazidə yaradılmışdır. Böyük Qafqazın cənub yamacında (Qax rayonu), Zaqatala və İsmayıllı qoruqlarının arasında 700-2100 metr hündürlükdə yerləşir. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 mart tarixli qərarı ilə qoruğun ərazisi genişləndirilmişdir.   Hazırda qoruğun sahəsi 17381,5  hektardır.

Ölkəmiz Yer kürəsində palçıq vulkanlarının unikal və klassik inkişaf regionu kimi tanınmışdır. Planetimizdə olan 800 palçıq vulkanından 300-dən çoxu Azərbaycanın şərqində və onunla həmsərhəd Xəzər akvatoriyasında yerləşir. Palçıq vulkanlarının əksəriyyəti  Bakı və Abşeron yarımadasında yayılmış və onlardan bəziləri təbiət abidəsi kimi formalaşmışdır. Tam qətiyyətlə Azərbaycanı “palçıq vulkanları diyarı”  adlandırmaq olar və bu vulkanlar bizim həm milli, həm də təbii sərvətimizdir. Palçıq vulkanları neft-qaz yataqlarının müəyyən edilməsində xərcsiz başa gələn, kəşfiyyat quyusu rolunu oynayır. Bundan əlavə palçıq vulkanlarının gili faydalı qazıntı hesab olunur.  1982-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 4 palçıq vulkanına təbiət abidəsi statusu verilmişdi (Qobustan qəsəbəsində - Böyük Kənizdağ, Ayrantökən və Daşgil, Lökbatanda - Lökbatan palçıq vulkanları).

Daha sonra, təbii görkəmi və geoloji xüsusiyyətlərinə görə 23 palçıq vulkanına təbiət abidəsi statusu verilmiş, həmin vulkanların etibarlı mühafizəsini təşkil etmək məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssislərinin iştirakı ilə  “Palçıq vulkanları üzrə Elmi Koordinasiya Şurası” yaradılmışdır.

Bakı və Abşeron yarımadasında yerləşən  palçıq vulkanlarına antropogen təsirlərin aradan qaldırılması və mühafizəsinin təşkili, onların fəaliyyətinin öyrənilməsinin böyük elmi və praktiki əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu təbiət sərvətlərinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, respublikamızın təbii irsinin geniş miqyasda təbliğ olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 avqust  2007-ci  il  tarixli sərəncamına əsasən “Bakı  və  Abşeron   yarımadasının   palçıq   vulkanları   qrupu   Dövlət Təbiət  Qoruğu”    yaradılaraq,  52  palçıq vulkanına dövlət təbiət qoruğu statusu verilmişdir.

Öz növbəsində  Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  15 avqust  2007-ci  il  tarixli sərəncamından   irəli gələn məsələlərin  həlli ilə əlaqədar müvafiq  işlərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 14 sentyabr 2007-ci il tarixli  əmri ilə müvafiq Tədbirlər Planı təsdiq edilmiş  və həyata  keçirilməkdədir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il  1 aprel tarixli sərəncamı ilə  Goranboy rayonunun inzibati ərazinin 4833,6 hektar sahəsində  Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır.   Bozdağın təbii lantşaftının, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan heyvan növlərinin qorunub saxlanılması qoruğun yaradılmasında əsas məqsəd idi. Qoruğun  torpaq örtüyü əsasən müxtəlif dərəcədə şorlaşmış adi və açıq şabalıdı, qismən də allüvial-çəmən torpaqlardan ibarətdir. Ərazinin relyefi düzənlik, təpəlik və alçaq dağlıq (Bozdağ) sahələrindən ibarətdir.

Elə  qoruqlarımız da var ki,  onlar bu gün düşmən  tapdağı altındadır. Onlardan biri Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən  Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğudur. Bu, respublika qoruqlarının ən kiçiyidir. Onun sahəsi 107 hektardır.  Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycan hökumətinin 4 iyul 1974-cü il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır. Qoruq Azərbaycanın cənub-qərbində,  Zəngilan rayonu ərazisində Bəsitçayın dərəsində yerləşir.

Dünyada çinarın 7 növü vardır. Azərbaycanda isə onun yalnız bir növü-Şərq çinarı bitir. Şərq çinarının  çoxsahəli əhəmiyyətini,  dünyada az yayılmasını, nadir bitki olmasını və son əsrlərdə xeyli azalmasını nəzərə alaraq, onun adı Azərbaycanın  “Qırmızı kitabı”na yazılmışdır.

Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu  isə  17 oktyabr 1987-ci il tarixində Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının direktiv orqanlarının qərarı ilə yaradılmış və respublikalararası dövlət qoruğu elan edilmişdir. Ərazisi 240 hektardır.  Qoruq Qarabağ Vulkanik yaylasının cənub hissəsində böyük İşıqlı dağının yamacında, 2650-2700 metr hündürlükdə yerləşir.

İşıqlı Qaragöl və onun ətraf ərazisi tarixən Azərbaycan torpağı olmuşdur. Lakin mənfur qonşularımız olan ermənilər onu ələ keçirmişlər.

Göründüyü kimi, ölkəmizdə  həyata keçirilən davamlı ekoloji siyasət nəticəsində  bioloji müxtəlifliyin qorunması  üçün  xüsusi mühafizə olunan ərazilərə qayğı göstərilir.

 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,

“Xalq qəzeti”


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında