Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 256

Bakı şəhəri, 14 iyun 2017-ci il

“Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 27 iyun tarixli 1015-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 avqust tarixli 243 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Artur Rasi-zadə
Azərbaycan Respublikasının
 Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 14 iyun

tarixli 256 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

 

Akvakulturanın həyata keçirilməsi

 

Q A Y D A S I

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 12-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və akvakulturanın həyata keçirilməsi mexanizmini müəyyən edir.

1.2. Bu Qayda mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından və növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən akvakulturaya, Azərbaycan Respublikasının ərazisində akvakultura ilə məşğul olan balıqçılıq subyektlərinə və vəzifəli şəxslərə şamil edilir.

1.3. Bu Qaydada istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.3.1. akvakultura - balıq və digər su bioresurslarının, o cümlədən nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin bərpası və əmtəə məhsulu əldə edilməsi məqsədi ilə balıqçılıq su obyektlərində artırılması, yetişdirilməsi, saxlanması və rekreasiya üzrə fəaliyyət;

1.3.2. akvakultura məhsulu - akvakultura yolu ilə balıq və digər su bioresurslarından əldə olunmuş, emal edilmiş və istehlaka yönəldilən akvakultura obyektləri;

1.3.3. akvakultura obyektləri - akvakultura su obyektlərində akvakultura məqsədi ilə istifadə edilən balıq və digər su bioresursları;

1.3.4. akvakultura su obyektləri - akvakultura obyektlərinin artırılması, yetişdirilməsi, bərpası üçün istifadə edilən təbii və ya süni yaradılmış su hövzələri, o cümlədən akvakultura obyektlərinin bəslənməsi, yetişdirilməsi, saxlanması üçün xüsusi olaraq yaradılmış və tənzimlənən şəraitə malik nohurlar, hovuzlar, su təchizatı sistemi olan sənaye qurğuları, göl və dəniz qəfəsləri, balıqyetişdirməyə uyğunlaşdırılmış digər yerlər;

1.3.5. ekstensiv formalı akvakultura - təbii balıqçılıq su obyektlərinin (onların bir hissəsinin) intensiv vasitələr tətbiq edilmədən təbii yem ehtiyatları hesabına akvakultura obyektlərinin yetişdirilməsinin həyata keçirildiyi təşkilati-texnoloji forma;

1.3.6. intensiv vasitələr - akvakultura obyektlərinin süni qidalanmasını, balıqçılıq su obyektlərinin (onların bir hissəsinin) xüsusi hazırlanmasını, üzvi və qeyri-üzvi gübrələrin verilməsi, balıqçılıq ehtiyacları üçün vaxtaşırı balıqçılıq su obyektindən suyun buraxılması, habelə nəzarət edilən digər ayrı (seçməklə) və ya kompleks tətbiq edilən texnoloji proseslər;

1.3.7. intensiv formalı akvakultura - akvakultura obyektlərinin akvakultura su obyektlərində sıx yerləşdirilmiş konkret növlərinin bioloji tələbatına uyğun olaraq qarışıq yemlərlə və digər yüksək qidalı yemlərlə süni qidalandırılması ilə həyata keçirildiyi balıqçılıq üzrə fəaliyyətin təşkilati-texnoloji forması;

1.3.8. açıq şəraitli akvakultura - akvakultura obyektlərinin artırılması, saxlanması və yetişdirilməsi üçün təbii balıqçılıq su obyektlərinə onların çıxışının maneələrlə məhdudlaşdırılmadığı şərait;

1.3.9. qapalı şəraitli akvakultura - akvakultura obyektlərinin artırılması, saxlanması və yetişdirilməsi üçün onların təbii balıqçılıq su obyektlərinə çıxışını məhdudlaşdıran maneələrin olduğu şərait, qapalı su təchizatı qurğularının tətbiqi akvakulturanın qapalı şəraitinə aiddir;

1.3.10. örüş akvakulturası - balıq və digər su obyektlərindən istifadənin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə akvakultura şəraitində əldə edilmiş həmin su obyekti üçün yad olmayan  müxtəlif yaş qrupundan olan akvakultura obyektlərinin təbii balıqçılıq su obyektlərinə köçürülməsi yolu ilə ekstensiv yetişdirilməsi və ya məhsuldarlığın artırılması məqsədi ilə intensiv vasitələrdən istifadə etməklə, yarıintensiv yetişdirilməsi üzrə fəaliyyət;

1.3.11. nohur akvakulturası - tənzimlənən şəraitə malik nohurlardan, hovuzlardan istifadə etməklə, qapalı şəraitdə akvakultura obyektlərinin süni artırılması, saxlanması və yetişdirilməsi üzrə fəaliyyət;

1.3.12. sənaye akvakulturası - qəfəs, hovuz və digər balıqyetişdirmə texnoloji qurğularından, o cümlədən qapalı su təchizatı qurğularından istifadə etməklə akvakultura obyektlərinin süni artırılması, saxlanması və yetişdirilməsi üzrə fəaliyyət;

1.3.13. marikultura (dəniz akvakulturası) - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində üzən qəfəslərdən və digər qurğulardan istifadə etməklə dəniz suyunda akvakultura obyektlərinin artırılması, saxlanması və yetişdirilməsi üzrə fəaliyyət;

1.3.14. akvakultura obyektlərinin sənaye qayıdışı - süni şəraitdə sənaye məqsədi ilə artırılmış və ya yetişdirilərək təbii su obyektlərinə örüşə buraxılmış akvakultura obyektlərinin müəyyən hissəsinin növlər üzrə ovunun proqnoz və ya faktiki göstəriciləri;

1.3.15. bioloji və texnoloji əsaslandırma - akvakulturanın həyata keçirilməsinin əsasını təşkil edən və bu Qaydanın 5.3-cü bəndində göstərilən məlumatları özündə əks etdirən sənəd;

1.3.16. bərpa-ana balıq sürüsü - müntəzəm olaraq cinsi məhsulların alınması məqsədi ilə müxtəlif yaş qrupları, o cümlədən yetkin fərdlərdən ibarət akvakultura obyektləri;

1.3.17. törədici akvakultura obyektləri - cinsi məhsulların alınması üçün istifadə edilən və cinsi vəzilərinin yetkin mərhələsinə çatmış fərdlər; 

1.3.18. akvakultura sahəsində rekreasiya xidmətləri – akvakultura su obyektlərində istirahətin, o cümlədən akvakultura obyektlərinin həvəskar və idman ovunun təşkili, habelə estetik və maarifləndirmə tələbatının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət;

1.3.19. akvakultura infrastrukturu - akvakulturanın həyata keçirilməsi üçün zəruri əmlak kompleksləri, o cümlədən binalar, tikililər, qurğular, torpaq sahələri, avadanlıq, süni adalar.

2. Akvakulturanın növləri və akvakultura subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydası

2.1. Akvakultura subyektləri akvakulturanı aşağıdakı məq-sədlərlə həyata keçirirlər:

2.1.1. akvakulturanın əmtəə məhsulunun əldə edilməsi və onun satışı (əmtəə akvakulturası);

2.1.2. balıq və digər su bioresurslarının (akvakultura obyekt-lərinin) süni artırılması (bərpası), yetişdirilməsi;

2.1.3. rekreasiya xidmətləri.

2.2. Təşkilati-texnoloji göstəricilərinə (akvakultura obyektləri istehsalının intensifikasiya səviyyəsinə) görə akvakultura intensiv, yarıintensiv və ekstensiv formalarda həyata keçirilir.

2.3. Əmtəə akvakulturası örüş, nohur və sənaye akva-kulturasına bölünür.

2.4. Örüş akvakulturası açıq şəraitli və təbii balıqçılıq su obyektlərindən istifadə olunmaqla və təbii mühitə təsirin istisna olunması şərtilə ekstensiv formada həyata keçirilir. Örüş akvakulturasında istifadə ediləcək intensiv vasitələrin dairəsi və köçürüləcək akvakultura obyektlərinin növləri bioloji və texnoloji əsaslandırma ilə müəyyən edilir.

2.5. Balıqçılıq su obyektinə örüş (təbii balıqçılıq obyektlərinin yem potensialından və akvakultura subyektinin süni qidalandırma imkanlarından istifadə edilməklə əmtəə məqsədi ilə sənaye ovu üçün yetişdirilməsi) üçün balıq və digər su bioresursları körpələrinin buraxılışı aktla rəsmiləşdirilir. Balıq və digər su bioresursları körpələrinin su obyektinə buraxılışı aktı Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) nümayəndəsinin iştirakı ilə imzalanır. Balıq və digər su bioresursları körpələrinin su obyektinə buraxılışı aktında akvakultura obyektlərinin buraxıldığı tarix və yer, buraxılmış akvakultura obyektlərinin növ tərkibi və miqdarı, habelə akvakultura obyektlərinin sənaye qayıdışının həcmi  göstərilir.

2.6. Nohur akvakulturası süni yaradılmış nohurlarda ekstensiv, yarıintensiv və intensiv formalarda həyata keçirilir.

2.7. Sənaye akvakulturasının, o cümlədən marikulturanın həyata keçirilməsi üçün Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində, təbii balıqçılıq obyektləri olan çaylarda, göllərdə, su anbarları, su təchizatı kanalları və digər yerüstü su axınlarında, sututarlarda yerləşdirilmiş balıqçılıq qəfəslərindən, akvariumlardan, xüsusi üzmə qurğularından, qapalı su təchizatı qurğularından və digər yerlərdən Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə (bundan sonra - Torpaq Məcəlləsi) və Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə (bundan sonra - Su Məcəlləsi) müvafiq olaraq istifadə edilir.

2.8. Nohur və sənaye akvakulturası akvakultura obyektlərinin süni yaradılmış su obyektlərində qapalı şəraitli akvakulturanın və təbii balıqçılıq su obyektlərində açıq şəraitli akvakulturanın yarı-intensiv və intensiv formalarda həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

 2.9. Balıq və digər su bioresurslarının artırılması və bərpası balıqçılıq su obyektlərində onların növlərinin təbii ehtiyatlarının qorunub saxlanması və akvakulturanın inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə aparılır. Balıq və digər su bioresurslarının artırılması və bərpası ixtisaslaşdırılmış dövlət balıqartırma müəssisə-ləri və bu işlərin aparılması üçün müvafiq texniki imkanları olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən, bioloji və texnoloji əsaslandırma əsasında həyata keçirilir.

2.10. Balıq və digər su bioresurslarının artırılması və bərpası ixtisaslaşdırılmış dövlət balıqartırma müəssisələrində dövlət büdcəsinin vəsaiti və Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu hesabına akvakultura təsərrüfatlarında akvakultura obyektlərinin yetişdirilməsi və təbii balıqçılıq su obyektlərinə bu Qaydaya uyğun olaraq buraxılması həyata keçirilir. Balıq və digər su bioresurslarının süni artırılması (bərpası) qrant və ianə hesabına da həyata keçirilə bilər. Təbii su obyektlərinə buraxılmış akvakultura obyektləri təbii populyasiyanın bərpası, balıq və digər su bioresursları ehtiyatlarının artırılması məqsədini nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş, habelə nərə cinsli və digər qiymətli balıq növlərinin artırıl-ması və bərpası müvafiq elmi tədqiqat müəssisələrinin alimlərinin və yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin nəzarəti altında, məqsədli dövlət proqramları əsasında həyata keçirilir.

2.11. Dövlət sifarişi ilə akvakultura təsərrüfatlarında balıq və digər su bioresurslarının artırılması və bərpası müvafiq akvakultura subyekti ilə Nazirlik arasında bağlanılan müqavilə əsasında həyata keçirilir.

2.12. Əhalinin sağlamlığı, istirahəti və ekoloji maarifləndirilməsi məqsədi ilə akvakultura sahəsində rekreasiya xidmətlərinin təqdim edilməsi üçün akvakultura subyektinin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan akvakultura su obyektlərində xüsusi yerlər müəyyən edilə bilər. Bu yerlərdə balıq və digər su bioresursları yetişdirilmir, yalnız həvəskar və idman balıq ovu üçün saxlanılır.

3. Akvakultura infrastrukturunun yaradılması və istifadəsi

3.1. Akvakultura təsərrüfatlarına məxsus torpaqlar aid olduqları torpaq kateqoriyasında saxlanılır və digər kateqoriyaya keçirilmir.

3.2. Akvakultura məqsədi ilə infrastrukturun yaradılması Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydalara müvafiq həyata keçirilir. Akvakultura məqsədi ilə bina, tikili və qurğulardan istifadə bioloji və texnoloji əsaslandırma ilə müəyyən edilən qaydada həyata keçirilir.

3.3. Akvakultura məqsədi ilə hidrotexniki qurğuların layihə-ləndirilməsi, istismarı, yenidən qurulması, bərpası, konservasiyası və ləğv edilməsi “Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun həyata keçirilir.

3.4. Akvakultura növlərinin, obyektlərinin, təsərrüfatlarının, infrastrukturunun və akvakulturanın həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan xüsusi qurğuların və texnologiyaların təsnifatı bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilir.

4. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan təbii və süni yaradılmış balıqçılıq su obyektlərindən akvakultura  məqsədləri üçün istifadə şərtləri

4.1. Dövlət mülkiyyətində olan təbii və süni yaradılmış balıq-çılıq su obyektləri və ya onların bir hissəsi Su Məcəlləsinə müvafiq olaraq, akvakultura subyektlərinə akvakultura məqsədi ilə istifadə edilməsi üçün istifadəyə və ya icarəyə verilir.

4.2. Bələdiyyə mülkiyyətində olan təbii və süni yaradılmış balıqçılıq su obyektlərinin və ya onların bir hissəsinin akvakultura məqsədi ilə akvakultura subyektlərinə istifadəyə verilməsi Su Məcəlləsinə və “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq həyata keçirilir.

4.3. Süni balıqçılıq su obyektlərinin akvakultura subyektlərinə istifadəyə və ya icarəyə verilməsi üçün obyektin texniki layihəsinin olması zəruridir.

4.4. Süni balıqçılıq su obyektinin texniki layihəsində balıqçılıq su obyektinin vəziyyəti barədə əsas məlumatlar, su obyektinin və onun hidrotexniki qurğularının su rejimi, fiziki-coğrafi və texniki xarakteristikası, balıq məhsuldarlığı, qrafik materiallar və cizgilər (çertyojlar) əks olunur.

4.5. Akvakultura məqsədi ilə təbii balıqçılıq su obyektləri və ya onların bir hissəsinin dibindəki torpaq sahəsinin ayrılması Torpaq Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

4.6. Dövlət mülkiyyətində olan təbii balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödəmələrin növ-ləri, dərəcələri və tətbiq edilmə qaydaları “Azərbaycan Respub-likasında balıqçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 6 sentyabr tarixli 146 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Müqavilə ilə istifadəyə və ya icarəyə verilmiş dövlət mülkiyyətində, bələdiyyə mülkiyyətində və ya xüsusi mülkiyyətdə olan balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə ödəmələr balıq və digər su bioresurslarının növündən, onların ovu üsul-larından, ov alətlərinin və texniki vasitələrin növündən, habelə su obyektlərinin təyinatından asılı olaraq həmin müqaviləyə uyğun həyata keçirilir.

4.7. Təbii balıqçılıq su obyektlərini və ya onların bir hissəsini akvakultura məqsədləri üçün istifadə edən akvakultura subyekti balıqçılıq su obyektinin mühafizəsi və ekoloji vəziyyətinin pisləşməsinə yol verilməməsi üçün müvafiq tədbirlər görməli, meliorasiya işlərini həyata keçirməlidir.

5. Bioloji və texnoloji əsaslandırmanın hazırlanması, nümunəvi forması, şərtləri və qeydiyyatı

5.1. Akvakultura ilə məşğul olmaq üçün fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən bioloji və texnoloji əsaslandırma hazırlanır.

5.2. Akvakultura üçün bioloji və texnoloji əsaslandırma nərəkimilərə münasibətdə 25 illik, başqa növ balıq və digər su bioresurslarına münasibətdə isə 10 illik müddətə hazırlanır. 

5.3. Bioloji və texnoloji əsaslandırmada akvakultura təsər-rüfatının məqsədi, yerləşmə sxemi, bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün tələb olunan və iqlimləşdirilən balıq və digər su bioresurslarının növləri, onların bioloji xüsusiyyətləri və əldə olunma mənbəyi, tətbiq olunacaq texnologiyalar və balıqçılıq meliorasiyası işləri, balıq məhsulu istehsalının həcmi, istifadə ediləcək su obyektinin xarakteristikası, obyektdəki suyun həcmi və balıq tutumu, enerji sərfiyyatı, istifadə ediləcək yem növləri, tullantıların növləri və miqdarı əks etdirilir.

5.4. Bioloji və texnoloji  əsaslandırmanı hazırlayan ərizəçi istifadə edəcəyi balıqçılıq su obyektinin növündən asılı olaraq bioloji və texnoloji  əsaslandırmanın hazırlanmasında çətinlik çəkdikdə, Nazirlik ərizəçinin elektron formada müraciəti əsasında ona müvafiq məsləhət verir. Bu məsləhət pulsuzdur və elektron formada həyata keçirilir. Bu məqsədlə Nazirliyin internet səhifəsində müraciət qaydası və bioloji və texnoloji əsaslandırmanın nümunəvi forması yerləşdirilir.

5.5. Bioloji və texnoloji əsaslandırmanın nümunəvi forması bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilir.

5.6. İqlimləşdirilən və hibrid akvakultura obyektləri istisna olmaqla, növündən asılı olmayaraq, il ərzində 1000 kiloqramadək akvakultura məhsulu istehsal edən akvakultura subyektləri sadələşdirilmiş bioloji və texnoloji  əsaslandırma hazırlayırlar.

5.7. Sadələşdirilmiş bioloji və texnoloji əsaslandırmanın nümu-nəvi forması bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilir.

5.8. Akvakultura ilə məşğul olmaq üçün hazırlanmış bioloji və texnoloji əsaslandırma ərizəçi olan fiziki və hüquqi şəxs və ya onların nümayəndəsi (bundan sonra - ərizəçi) tərəfindən qeydiyyata alınması üçün yazılı və ya elektron qaydada Nazirliyə təqdim edilir. Bioloji və texnoloji əsaslandırmanın qeydiyyatı ilə bağlı inzibati icraat “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.

5.9. Bioloji və texnoloji əsaslandırma qeydiyyata alındıqda,  akvakultura subyektinə müvafiq qeydiyyat şəhadətnaməsi verilir. Bioloji və texnoloji əsaslandırmanın qeydiyyatına görə dövlət rüsumu tutulur.

5.10. Bioloji və texnoloji əsaslandırmada müvafiq dəyişikliklər edildikdə, onların qeydiyyata alınması üçün Nazirliyə müraciət edilir. Təkrar qeydiyyat ilk qeydiyyatın aparıldığı qaydada həyata keçirilir.

5.11. Nazirliyin bioloji və texnoloji əsaslandırmanı (və ya onda edilən dəyişikliyi) qeydiyyata almaqdan imtina qərarından inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verilə bilər.

5.12. Akvakultura təsərrüfatında istehsal edilən balıq məhsu-lunun ümumi həcmindən asılı olaraq, bu Qayda ilə müəyyən edilən qaydada akvakultura subyektləri bioloji və texnoloji əsaslandırma hazırlamaqdan azad edilirlər.

5.13. İqlimləşdirilən və hibrid akvakultura obyektləri istisna olmaqla, növündən asılı olmayaraq, il ərzində 100 kiloqramadək akvakultura məhsulu istehsal edən akvakultura subyektləri bioloji və texnoloji  əsaslandırma hazırlamaqdan azad edilirlər. Bu akvakultura subyektləri fəaliyyətə başlamazdan əvvəl bu Qaydanın 4 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən təsərrüfatın vəziyyəti barədə məlumatı Nazirliyə təqdim edir. Bioloji və texnoloji əsaslandırma hazırlamaqdan azad edilmiş akvakultura subyektləri illik fəaliyyəti barədə bu Qaydanın 4 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən formada məlumatı növbəti ilin yanvar ayının 15-dək Nazirliyə təqdim edir.

6. Akvakultura obyektlərinin köçürülməsi və iqlimləşdirilməsi

6.1. Akvakultura obyektlərinin köçürülməsi və iqlimləşdirilməsi akvakultura obyektlərinin növ tərkibinin zənginləşdirilməsi, balıqçılıq təsərrüfatı meliorasiyasının keçirilməsi, su obyektinin (onun bir hissəsinin) balıq və digər su bioresursları ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Açıq şəraitli akvakulturanın həyata keçirilməsi məqsədi ilə iqlimləşdirilmənin həyata keçirilməsinə yol verilmir.

6.2. Akvakultura obyektlərinin köçürülməsi akvakultura su obyektinə orada məskunlaşmış aborigen növlərin süni yolla əldə edilmiş körpələrinin köçürülməsi yolu ilə həyata keçirilir.

6.3. Akvakultura obyektlərinin köçürülməsi və iqlimləşdirilməsi balıq və digər su bioresurslarının aborigen növləri populyasiyasının vəziyyətinə zərərli təsirlərin yolverilməzliyi şərtilə həyata keçirilir.

6.4. Akvakultura obyektlərinin köçürülməsi və iqlimləşdirilməsi bioloji əsaslandırma əsasında həyata keçirilir.

6.5. Bioloji əsaslandırmada akvakultura obyektlərinin köçürül-məsinin və iqlimləşdirilməsinin məqsədi, məqsədəmüvafiqliyi, şərtləri təsvir edilir, balıq və digər su bioresurslarının aborigen növləri populyasiyasının vəziyyətinə və onların məskunlaşdığı mühitə, miqrasiya və çoxalma şəraitinə zərərli təsirlərin yolverilməzliyi şərtləri və onların qarşısının alınması tədbirləri öz əksini tapır.

6.6. Akvakultura üçün endemik, genetik modifikasiya olunmuş və toksiki növ balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə yol verilmir.

6.7. Qapalı şəraitl­i akvakulturanın həyata keçirilməsi üçün akvakultura obyektlərinin iqlimləşdirilməsi Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulan qaydalara uyğun həyata keçirilir.

7. Törədici akvakultura obyektlərinin tədarükü və onların sürülərinin yaradılması, saxlanması, istifadəsi və uçotu

 7.1. Balıq və digər su bioresurslarının, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlərin bərpası üçün törədici akvakultura obyektləri akvakultura təsərrüfatlarında mövcud olan bərpa-ana balıq sürülərindən və digər törədici su bioresurslarından  alınır və ya təbii balıqçılıq su obyektlərindən (onların hissələrindən) akvakultura məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu yolu ilə əldə edilir.

 7.2. Törədici akvakultura obyektlərinin tədarükü və onların bərpa-ana balıq sürülərinin yaradılması üzrə işlər istehsalat zərurəti ilə əlaqədar kürüləmə dövründə Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan qaydalara uyğun həyata keçirilir.

 7.3. Törədici akvakultura obyektləri tədarük edilərkən, akvakultura tələblərinə cavab verən cinsi yetkinlik mərhələsinə çatmış balıq və digər su bioresursları seçilir. Törədici akvakultura obyektlərinin seçilməsi cinsi məhsulların morfoloji və zahiri əlamətlərinin müəyyən edilməsi, onların yetkinlik səviyyəsinin dəyər-ləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilir.  Sənaye ovu ölçülərinə cavab verən, cinsi yetkinlik dövrünə çatmış, xəsarətsiz və zədəsiz, dəqiq ifadə olunan cinsi əlamətlərə malik balıq və digər su bioresursları seçilir. Seçilmiş fərdlər bir-bir ölçülür, çəkilir və qısamüddətli saxlanmaq üçün təhlükəsiz xüsusi yerlərə (qablara) yerləşdirilir.

 7.4. Cinsi yetkinlik yaşına çatmış və ya yetkinliyin müxtəlif mərhələlərində olan bütün fərdlərdən bərpa-ana balıq sürülərinin yaradılması üçün istifadə etmək olar. Növlər üzrə törədici akvakultura obyektlərinin sayı və bərpa-ana balıq sürüləri akvakultura subyektinin istifadəsində olan balıqçılıq su obyektlərinin bərpa və yetişdirmə üçün maksimal yüklənməsi məqsədi ilə onların uzunmüddətli saxlanması, cinsi məhsulların dəfələrlə əldə edilməsi və işin bir neçə dövrünün təmin edilməsi ehtiyaclara uyğun olaraq bioloji və texnoloji əsaslandırma ilə müəyyən edilir. Şərait və imkanların olduğu təqdirdə, törədici akvakultura obyektlərinin bir qismindən diri halda cinsi məhsullar əldə edildikdən sonra təsərrüfatın bərpa-ana balıq sürülərində saxlanması təmin edilə bilər.

 7.5. Bərpa-ana balıq sürülərinin uçotu hər il aparılan bonitirovka və onlardan bərpa prosesində istifadə nəticələrinə əsasən aparılır.

7.6. Əmtəə məhsulu istehsalı və rekreasiya məqsədi ilə törədici akvakultura obyektləri və bərpa-ana balıq sürülərinin yaradılması, saxlanması, istifadəsi, uçotu akvakultura subyektləri tərəfindən həyata keçirilir.

7.7. Əmtəə məhsulu əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş, habelə nərə cinsli və digər qiymətli balıq növlərinin törədici akvakultura obyektlərinin tədarükü və onların sürülərinin yaradılması, saxlanması, istifadəsi, uçotu akvakultura subyektləri tərəfindən həyata keçirilir.

7.8. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edil-miş, habelə nərə cinsli və digər qiymətli balıq növlərinin artırıl-ması və bərpası məqsədi ilə törədici akvakultura obyektlərinin tədarükü və onların sürülərinin yaradılması, saxlanması, istifadəsi  akvakultura subyektləri tərəfindən müvafiq elmi tədqiqat müəssisə-lərinin alimlərinin, yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin nəzarəti altında, məqsədli dövlət proqramları əsasında həyata keçirilir.

7.9. Törədici akvakultura obyektləri və bərpa-ana balıq sürüləri üçün balıq və digər su bioresurslarının tədarükü (fərdlərin təbii mühitdən götürüldüyü hallarda) törədicilərin tədarükü və sürülərin yaradılması barədə uçot sənədləri ilə rəsmiləşdirilir.

7.10. Bərpa-ana balıq sürülərinin yaradılması, istifadəsi və uçotu, o cümlədən törədici akvakultura obyektlərinin uçotu akva-kultura subyektləri tərəfindən onların hesabına həyata keçirilir.

7.11. Balıq və digər su bioresurslarının bərpası və mühafizəsi məqsədi ilə törədici akvakultura obyektlərinin və bərpa-ana balıq sürülərinin yaradılması, saxlanması, istifadəsi və uçotu üzrə texniki normativ hüquqi aktlar Nazirlik tərəfindən qəbul edilir.

7.12. Balıq və digər su bioresurslarının bərpası və mühafizəsi məqsədi ilə törədici akvakultura obyektlərinin və bərpa-ana balıq sürülərinin uçotu Nazirlik tərəfindən aparılır.

      8. Akvakultura obyekti və məhsulunun ticarət dövriyyəsinə

daxil edilməsi

8.1. Akvakultura obyekti və məhsulunun ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi Qanunun 13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

 8.2. Akvakultura obyekti və məhsulunun ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi üçün qaimədə göstərilən balıq və digər su bioresurslarının növ və həcminə Nazirlik, satılan məhsulun baytarlıq-sanitariya keyfiyyətinə isə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti (bundan  sonra - Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti) tərəfindən nəzarət həyata keçirilir.

9. Akvakultura sahəsində uçot

9.1. Akvakultura obyektlərinin və məhsullarının uçotu, forması Nazirlik tərəfindən müəyyən edilən uçot sənədlərinə əsasən, akvakultura subyektləri tərəfindən həyata keçirilir.

9.2. Akvakultura subyekti köçürülmə və iqlimləşdirilmə məqsədi ilə aldığı akvakultura obyektlərini, akvakultura məqsədi ilə ovladığı balıq və digər su bioresurslarını uçota alır.

10. Akvakultura sahəsində balıqçılıq təsərrüfatına nəzarətin həyata keçilməsi qaydası

10.1. Nazirliyin akvakulturaya nəzarət sahəsində vəzifələri aşağıdakılardır:

10.1.1. Nazirliyin vəzifəli şəxsləri tərəfindən xidməti vəsiqəni, akvakultura təsərrüfatının yoxlanmasının həyata keçirilməsi haqqında qərarın surətini və yoxlamanın sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində qeydiyyata alınması barədə çıxarışı təqdim etməklə, akvakultura təsərrüfatlarına daxil olmaq və akvakultura subyektinin balıqçılıq haqqında qanunvericiliyə əməl edilməsini yoxlamaq;

10.1.2. akvakultura subyektlərindən akvakultura üçün bioloji və texnoloji əsaslandırmanı tələb etmək;

10.1.3. fəaliyyətin bioloji və texnoloji əsaslandırmanın tələblərinə uyğunluğunu araşdırmaq;

10.1.4. akvakultura subyektlərinə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması hallarının aradan qaldırılması barədə icrası məcburi olan yazılı göstərişlər vermək.

10.2. Akvakultura fəaliyyətinə dövlət baytarlıq nəzarəti “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri çərçivəsində həyata keçirilir.

10.3. Müxtəlif növdən və yaşdan, müxtəlif vaxtlarda müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş balıq və digər su bioresurslarının akvakultura subyektinin karantin balıqçılıq təsərrüfatı təcridxanalarında birlikdə saxlanmasına yol verilmir.

10.4. Azərbaycan Respublikasına idxal edilmiş akvakultura obyektlərinin akvakultura subyektinin karantin təcridxanalarında bioloji tələbatları və biotexnoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla saxlanılır.

10.5. Akvakultura subyektinin karantin təcridxanalarında akvakultura obyektlərinin saxlanmasının baytarlıq-sanitariya tələblərinə uyğun uçotu aparılır.

 10.6. Akvakultura məhsullarının emalı, tədarükü, saxlanması, daşınması və emal məhsullarının satışında dövlət standartlarının və standartlaşma üzrə digər normativ sənədlərin tələblərinə əməl olunmasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, sanitariya-gigiyena tələblərinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Akvakultura obyektlərinə və məhsullarına nəzarət yoxlamalarının aparılması və bu zaman məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi  barədə qərarın qəbul edilməsi “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun aparılır.

11. Akvakultura   subyektinin   fəaliyyətinin   məhdud-laşdırılması, dayandırılması və ya ona xitam verilməsi

halları və qaydası

 11.1. Akvakultura subyektlərinin fəaliyyəti aşağıdakı hallarda məhdudlaşdırılır:

 11.1.1.  “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzim-lənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azər-baycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi  barədə qərar qəbul edildikdə;

11.1.2. Qanunun 23-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada.

11.2. Fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı müddətdə akvakultura subyekti məhdudlaşdırılan hallar istisna olmaqla öz fəaliyyətini davam etdirir, məhdudlaşdırılmanın əsası olmuş halları aradan qaldırır. Akvakultura subyekti tərəfindən fəaliyyətin məhdud-laşdırılması əsası olmuş hallar aradan qaldırılmadıqda və ya qaldırılması mümkün olmadıqda, habelə akvakultura su obyektinin və akvakultura infrastrukturunun nöqsanlarını aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, akvakultura subyekti tərəfindən akvakultura obyektlərinin uçotu aparılmadıqda, məhdudlaşdırılmanı müəyyən edən dövlət orqanı tərəfindən akvakultura subyektinin fəaliyyəti dayandırılır.

11.3. Akvakultura subyektinin fəaliyyətinin məhdud-laşdırılmasına və dayandırılmasına əsas olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan sonra onun fəaliyyəti davam etdirilir.

11.4. Akvakultura subyektinin fəaliyyətinin məhdud-laşdırılmasına və ya dayandırılmasına əsas olmuş hallar aradan qaldırılmadıqda, akvakultura su obyektinin vəziyyəti təbii mühitə və insan sağlamlığına təhlükə doğurduqda, akvakultura subyekti tərəfindən təbii balıqçılıq su obyektlərinə yetirilmiş zərər onun tərəfindən aradan qaldırılılmadıqda, akvakultura subyektinin fəaliyyəti akvakultura obyektinin kütləvi məhv edilməsinə səbəb olduqda, Nazirlik bioloji və texnoloji əsaslandırmanın qeydiyyatını ləğv edir və akvakultura subyektinin fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə məhkəmədə iddia qaldırır.

 11.5. Akvakultura subyekti akvakulturanın məhdudlaşdırılması və dayandırılması barədə qərardan inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verə bilər.

11.6. Akvakultura subyektlərinin fəaliyyətinin əsassız məhdudlaşdırılmasına, dayandırılmasına və xitam verilməsinə görə onlara yetirilmiş zərər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan qaydada dövlət büdcəsi hesabına ödənilir.

12. Keçid müddəalar

 12.1. Bu Qayda qüvvəyə mindikdən 1 (bir) il müddətində mövcud balıqyetişdirmə və balıqartırma təsərrüfatlarına fəaliyyətlərini bu Qaydanın tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün aşağıdakı keçid müddəaları tətbiq edilir:

 12.1.1. Nazirliyin balıqyetişdirmə və balıqartırma müəssisələri istisna olmaqla, mövcud balıqyetişdirmə və balıqartırma təsərrüfatları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 1 (bir) ay müddətində Nazirliyə fəaliyyətləri barədə məlumat təqdim etməlidirlər. Məlumatın forması bu Qaydanın 4 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilir;

12.1.2. Nazirlik mövcud balıqyetişdirmə və balıqartırma təsərrüfatlarının məlumatlarını aldıqdan 10 (on) gün müddətində onlara fəaliyyətini bu Qaydanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün bildiriş verir. Bildirişdə müraciət etmiş təsərrüfatın həcmindən asılı olaraq, fəaliyyətini bu Qaydanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün müddət, bioloji və texnoloji əsaslandırmanın hazırlanması üçün zəruri sənədlərin siyahısı, əsaslandırmanın hazırlanması ilə əlaqədar məsləhət xidməti verəcək vəzifəli şəxslərin əlaqə məlumatları (e-mail, xidməti və mobil telefon nömrələri, ünvanı) göstərilir. Fəaliyyətin bu Qaydanın tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün mövcud balıqyetişdirmə və balıqartırma təsərrüfatlarına verilən müddət bioloji və texnoloji əsaslandırmanın hazırlanması, Nazirliyə təqdim edilməsi və qeydiyyata alınması üçün olan müddəti nəzərdə tutur və 6 (altı) aydan artıq ola bilməz. Nazirliyin balıqyetişdirmə və balıqartırma müəssisələrinin bioloji və texnoloji əsaslandırmaları bu Qayda təsdiq edildikdən sonra 6 (altı) ay müddətində hazırlanaraq, Nazirlik tərəfindən qeydiyyata alınır;

12.1.3. Nazirlik mövcud balıqyetişdirmə və balıqartırma təsərrüfatlarının məlumatlarını aldıqdan 1 (bir) ay müddətində həmin təsərrüfatların və Nazirliyin balıqyetişdirmə və balıqartırma müəssisələrinin nümayəndələri üçün müvafiq dövlət orqanlarının iştirakı ilə məlumatlandırma seminarları təşkil edir və bu Qaydanın tələblərinin mövcud təsərrüfatların nümayəndələrinə izah edilməsini təşkil edir;

 12.1.4. Nazirlik akvakultura subyektində uçot və hesabatlılığın qurulmasına kömək edir;

 12.1.5. bioloji və texnoloji əsaslandırma təsdiq edildikdən 6 (altı) ay müddətdən sonra Nazirlik və Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti akvakultura subyektinin bioloji və texnoloji əsaslandırmanın və bu Qaydanın tələblərinə riayət etməsinin vəziyyətinə baxış keçirir və fəaliyyətini bu Qaydanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün zəruri məsləhətlər verir. Akvakultura subyektinin müraciətinə əsasən yardım məqsədi ilə keçirilən bu baxış bioloji və texnoloji əsaslandırma təsdiq edildikdən 1 (bir) il müddətində 2 dəfədən artıq keçirilə bilməz;

 12.1.6. keçirilmiş baxışın nəticəsi olaraq, Nazirlik akvakultura subyektlərinin çətinlik çəkdikləri sahələr üzrə təlim proqramları və vəsaitləri hazırlayır, uğurlu akvakultura təsərrüfatlarında digər akvakultura subyektlərinin nümayəndələri üçün təcrübə seminarları təşkil edir.

    

Qeyd. Bu Qaydada dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

 

“Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”na

1 nömrəli əlavə

 

Akvakultura növlərinin, obyektlərinin, təsərrüfatlarının,

infrastrukturunun və akvakulturanın həyata keçirilməsi üçün

istifadə olunan xüsusi qurğuların və texnologiyaların

TƏSNİFATI

 

1

2

Sıra №-si

1. Akvakultura obyektləri

 1.  

Balıqlar

 1.  

nərəkimilər (Acipenseridae)

 1.  

bölgə (Huso huso)

 1.  

Kaluqa (Huso dauricus)

 1.  

rus nərəsi (Acipenser gueldenstaedtii)

 1.  

fars (Kür) nərəsi (Acipenser persicus)

 1.  

Sibir nərəsi (Acipenser baerii)

 1.  

Amur nərəsi (Acipenser scherenkii)

 1.  

Saxalin nərəsi (Acipenser mikadoi)

 1.  

uzunburun (Acipenser stellatus)

 1.  

çökə (Acipenser ruthenus)

 1.  

nərəkimilərin cinsləri

 1.  

nərəkimilərin hibridləri

 1.  

balıqların əhliləşdirilmiş növləri və cinsləri

 1.  

avarburunlar (Polyodontidae):

 1.  

avarburun (Polyodon spathula)

 1.  

balıqların əhliləşdirilmiş növləri və cinsləri

 1.  

qızılbalıqkimilər (Salmonidae)

 1.  

keta (Oncorhynchus keta)

 1.  

qorbuşa (Oncorhynchus gorbuscha)

 1.  

nerka (Oncorhynchus nerka)

 1.  

kijuç (Oncorhynchus kisutch)

 1.  

çavıça (Oncorhynchus tshawytscha)

 1.  

sima (Oncorhynchus masu)

 1.  

Atlantik qızılbalığı (Salmo salar)

 1.  

göl qızılbalığı (Salmo salar)

 1.  

kumja (forel) (Salmo trutta)

 1.  

Xəzər qızılbalığı (Salmo trutta)

 1.  

Qara dəniz qızılbalığı (Salmo truta)

 1.  

qızılxallı forel (Oncorhynchus mykiss)

1

2

 1.  

cinslər

 1.  

krosslar

 1.  

hibridlər

 1.  

balıqların alabalıq növləri (Coregonidae)

 1.  

ağ qızılbalıq (Stenodus leucichthys)

 1.  

siqlər (Coregonus ssp.)

 1.  

Baykal omulu (Coregonus migratorius)

 1.  

pelyad (Coregonus peled)

 1.  

siq balıqlarının hibridləri

 1.  

balıqların əhliləşdirilmiş növləri və cinsləri

 1.  

çəkikimilər (Cyprinidae)

 1.  

ağ amur (Ctenopharyngodon idella)

 1.  

qara amur (Mylopharingodon piceus)

 1.  

böyükağızlı buffalo (Ictiobus cyprinellus)

 1.  

kiçikağızlı buffalo (Ictiobus bubalus)

 1.  

qara buffalo (Ictiobus niger)

 1.  

kütüm (Rutilus frisii)

 1.  

Xəzər külməsi (Rutilus caspicus)

 1.  

qızılı dabanbalığı (Carassius carassius)

 1.  

çapaq (Abramis brama)

 1.  

lil balığı (Tinea tinca)

 1.  

qarasol (Vimba vimba)

1.1.5.12.

çəki (Cyprinus carpio)

1.1.5.12.1.

cinslər

1.1.5.12.2.

krosslar

1.1.5.12.3.

hibridlər

1.1.5.13.

külmə (Rutilus rutilus form)

1.1.5.14.

ağ qalınalın (Hypophthalmicththys molitrix)

1.1.5.15.

əlvan qalınalın (Aristichthys nobilis)

1.1.5.16.

hibrid qalınalınlar

1.1.5.17.

qara amur çapağı (Megalobrama terminalis)

1.1.5.18.

şəmayı (Chalcalburnus chalcoides)

1.1.5.19.

balıqların əhliləşdirilmiş növləri və cinsləri

1.1.6.

xanıbalıqkimilər (Percidae)

1.1.6.1.

çay sıfı (Sander lucioperca)

1.1.7.

naxakimilər (Siluridae)

1.1.7.1

adi naqqa (Silurus glanis)

1.1.8.

durnabalıqkimilər (Esocidae)

1.1.8.1.

durnabalığı (Esox lucius)

1.1.8.2.

Amur durnabalığı (Esox reichertii)

1

2

1.1.9.

anqvillakimilər (Anguillidae)

1.1.9.1.

çay anqvillası (Anguilla anguilla)

1.1.10.

Amerika naxaları (Ictaluridae)

1.1.10.1.

Amerika naxası (Ameiurus nebulosus)

1.1.10.2.

kanal naxası (Ictalurus punctatus)

1.1.11.

kanal naxaları (Clariidae)

1.1.11.1.

labirintli Afrika naxası (Clarias gariepinus)

1.1.12.

kefalkimilər (Mugilidae)

1.1.12.1.

sivriburun kefal (bizburun) (Liza saliens)

1.1.12.2.

qızılı kefal (Singil) (Liza aurata)

1.1.13.

moronlar (Moronidae)

1.1.13.1.

zolaqlı xanı (Morone saxatilis)

1.1.13.2.

adi levrək (Dicentrarchus labrax)

1.1.14.

sixlidlər (Cichlidae)

1.1.14.1.

mozambik tilapiyası (Oreochromis mossambicus)

1.1.14.2.

Nil tilapiyası (Oreochromis niloticus)

1.1.14.2.1.

cinslər

1.1.14.2.2.

hibridlər

1.1.15.

ilanbalığıkimilər (Petromyzontidae)

1.1.15.1.

Xəzər ilanbalığı (Caspiomyzon wagneri)

1.1.15.2.

çay ilanbalığı (Lampetra fluviatilis)

 1.  

Onurğasızlar

1.2.1.

molyusklar

1.2.1.1

mitilidalar (Mytilidae)

 1.  

qrey midiyası (Crenomytilus grayanus)

1.2.1.1.2.

Aralıq dənizi midiyası (Mytilus galloprovincialis)

1.2.1.1.3.

yeməli midiya (Mytilus edulis)

1.2.1.2.

ustritsalar (Ostreidae)

1.2.1.2.1.

nəhəng ustritsa (Crassostrea gigas)

1.2.1.2.2.

yastı ustritsa (Ostrea edulus)

1.2.2.

xərçəngkimilər

1.2.3.

onayaqlılar (Decapoda)

1.2.3.1.

Kamçatka xərçəngi (Paralithodes camtschaticus)

1.2.3.2.

şirinsu kreveti (Macrobrachium rosenbergii)

1.2.3.3.

Amerikan xərçəngi (Pacifastacus leniusculus)

1.2.3.4.

ensizayaqlı çay xərçəngi (Astacus leptodactilus)

1.2.3.5.

enliayaqlı çay xərçəngi (Astacus astacus)

2. Akvakultura sahəsində işlərin növləri

 1.  
  1.  

Akvakultura məhsullarının alınması. Balıqlar

 1.  

balıq körpələrinin alınması

1

2

 1.  

törədiciləri ilə iş

 1.  

yabanı törədicilər

 1.  

tədarük və seçim

 1.  

daşınma

 1.  

yetişdirilmə

 1.  

ana sürülərin törədiciləri və yabanı törədicilər

 1.  

inyeksiyalama

 1.  

kürü və spermaların alınması

 1.  

kürünün mayalandırılması

 1.  

mayalanmış kürülərin əldə edilməsi

 1.  

kürülərin yapışqanlıqdan azad olunması, bir-birindən ayrılması

 1.  

kürünün inkubasiyası

 1.  

məhv olmuş kürülərin kənar edilməsi

 1.  

məhv olmuş kürülərin uçotu

 1.  

sürfələrin alınması

 1.  

sürfələrin saxlanması

 1.  

sürfələrin və körpələrin yetişdirilməsi

 1.  

yemlənmə

 1.  

canlı yemlərin yetişdirilməsi

 1.  

canlı yemlərlə yemləmə

 1.  

süni yemlərlə yemləmə

 1.  

körpələrin yerdəyişməsi

 1.  

körpələrin çeşidlənməsi

 1.  

körpələrin götürülməsi (əldə edilməsi, tutulması)

 1.  

say uçotu

 1.  

nişanlama

 1.  

buraxılma (yetişdirilmə) yerlərinə daşınması

 1.  

təbii yaşayış yerlərinə buraxılması

 1.  

bərpa-ana balıq sürülərinin yaradılması

 1.  

damazlıqların hazırlanması (tədarükü) və seçilməsi

 1.  

bərpa qruplarının seçimi

 1.  

cinsin təyini

 1.  

istifadəyə yararsız olan fərdlərin kənar edilməsi

 1.  

nişanlama

 1.  

genotipləşdirmə

 1.  

pasportlaşdırma

 1.  

sürünün tərkibi üzrə məlumat bazasının yaradılması

 1.  

bonitirovka

 

 

 

1

2

 1.  

törədicilərin reproduktiv xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

 1.  

yetkinlik mərhələlərinin müəyyən edilməsi

 1.  

cinsin xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

 1.  

seleksiya və damazlıq işi

 1.  

seleksiya əlaməti üzrə seçmə

 1.  

cinsi məhsulların alınması üçün yetkin fərdlərin seçilməsi

 1.  

cinsi məhsulların alınması

 1.  

cütləşdirmə

 1.  

seçmə

 1.  

seleksiya işlərinin sxeminin hazırlanması

 1.  

irsilik əlamətinin müəyyən edilməsi

 1.  

genetik yaxşılaşma

 1.  

genetik nişanlama

 1.  

cinsin yaradılması

 1.  

seleksiya nailiyyətinin qeydə alınması

 1.  

gen manipulyasiyası (mühəndisliyi)

 1.  

genom manipulyasiyası (mühəndisliyi)

 1.  

bərpa qruplarının formalaşdırılması

 1.  

törədici materialların uçotu

 1.  

eyniliyin və stabilliyin saxlanması

 1.  

törədicilərin istifadəsi üzrə məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi

 1.  

kriobankla iş

 1.  

dondurulmanın aparılması

 1.  

saxlanma rejimlərinin seçilməsi

 1.  

kriomühitlərin seçilməsi

 1.  

krioprotektorların seçilməsi

 1.  

kolleksiyanın toplanması

 1.  

uzunmüddətli mühafizə üçün təməlin qoyulması

 1.  

saxlanma şəraitinin təmin edilməsi

 1.  

kriomaterialların genetik informasiyasının reallaşdırılma üsullarının hazırlanması

 1.  

kriobank materiallarının istifadəsi və sertifikatlaşdırılması

 1.  

əmtəə balığının yetişdirilməsi

 1.  

su obyektlərinə balıq salma, sonralar yetişdirmək üçün su obyektlərinə balıq körpələrinin buraxılması

 1.  

yetişdirilmə şəraitinin yaradılması

 1.  

su mübadiləsinin təmin edilməsi

 1.  

temperatura nəzarət

1

2

 1.  

mühitin hidrokimyəvi parametrlərinə nəzarət

 1.  

çeşidləmə

 1.  

qışlama üçün yerin dəyişdirilməsi

 1.  

qışlama

 1.  

akvakultura obyektlərinin yemlənməsi

 1.  

təbii yem bazasının hazırlanması

 1.  

nohurların gübrələnməsi

 1.  

mineral gübrələrin daxil edilməsi

 1.  

üzvi gübrələrin daxil edilməsi

 1.  

ana yem bitkilərinin tətbiqi

 1.  

təbii yem bazasının inkişafı

 1.  

hidrobioloji göstəricilər üzrə nəzarət

 1.  

fitoplankton

 1.  

zooplankton

 1.  

bentos

 1.  

detrit

 1.  

kombinə edilmiş yemlərlə yemləmə

 1.  

tərkibin seçilməsi

 1.  

ölçülərin seçilməsi

 1.  

sutkalıq rasionun hesablanması

 1.  

yemlərin daxil edilməsi

 1.  

yemin avtomatik paylanılması

 1.  

yemlərin əllə paylanılması

 1.  

yeyilmə faizinin hesablanması

 1.  

akvakultura obyektlərinin sağlamlığının qorunması

 1.  

istehsalat yerlərinin, avadanlıqlarının, invertarların, nohur yatağının dezinfeksiyası

 1.  

diaqnostik tədqiqatlar da daxil olmaqla, akvakultura obyeklərinin vəziyyətinin epizootoloji, ixtiopatoloji monitorinqi

 1.  

yaşayış yerinin monitorinqi (epizootoloji, mikrobioloji, parazitar, hidrokimyəvi, toksikoloji, radioloji)

 1.  

profilaktik (antizootik) tədbirlər

 1.  

müalicə tədbirləri

 1.  

su hövzələrinin sanitar vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin görülməsi (süni göllərin (nohurların) yataqlarının şumlanması və malalanması, söndürülməmiş xlorlu əhəngin suya daxil ediməsi)

 1.  

balıqçılıq təsərrüfatı meliorasiyası üzrə tədbirlər

 1.  

nohurlarda meliorasiya tədbirləri

1

2

 1.  

süni göl yataqlarının, sugətirən və suaşıran kanalların dərinləşdirilməsi və təmizlənməsi

 1.  

nohur yatağının planlaşdırılması

 1.  

dambaların (torpaq bəndlərin) yamaclarının və tirələrinin bərkidilməsi və bərpa edilməsi

 1.  

nohur yatağına mineral və üzvi gübrələrin tətbiqi (daxil ediməsi)

 1.  

nohurların vaxtaşırı qurudulması

 1.  

digər su obyektlərində meliorasiya tədbirləri

 1.  

sərt su bitki örtüyünün kənar edilməsi

 1.  

su obyektinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə süni riflərin, dib landşaftlarının yaradılması

 1.  

dibdərinləşdirmə işlərinin və (və ya) qruntun çıxarılması üzrə işlərin aparılması

 1.  

yırtıcı və az dəyərli balıqların növlərinin kənarlaşdırılması

 1.  

əmtəə məhsullarının götürülməsi (əldə edilməsi, tutulması)

 1.  

Akvakultura məhsullarının alınması. Molyusklar

 1.  

ana sürülərin saxlanması

 1.  

törədicilərin toplanması

 1.  

hovuzlara yerləşdirilmə

 1.  

törədicilərin adaptasiyası

 1.  

yetişmənin və kürüləmənin stimulyasiyası

 1.  

mayalandırma

 1.  

rüşeymlərin və sürfələrin saxlanması

 1.  

canlı yemlərin yetişdirilməsi

 1.  

yetişdirmə substratlarına sürfələrin (spatın) çökdürülməsi

 1.  

spatın dənizdə böyüdülməsi

 1.  

dənizdən spatın kollektorla yığılması

 1.  

planktonda sürfələrin sıxlığının müəyyən edilməsi

 1.  

kollektorların qoyulması

 1.  

spatın kollektorlardan yığılması və qəfəslərə salınması

 1.  

spatın yetişdirilmə yerlərinə daşınması

 1.  

əmtəə məqsədi ilə becərilmə

 1.  

kollektor (becərilmə)

 1.  

molyuskların optimal sıxlığa qədər seyrəkləşdirilməsi

 1.  

kollektorların torlu qollara yerləşdirilməsi

 1.  

qışda qurğuların batırılması

 1.  

yazda qurğuların qaldırılması

 1.  

kollektorların batırılma dərinliyinin yoxlanması (əlavə üzən hissələrin bağlanması)

1

2

 1.  

qəfəs

 1.  

dib

 1.  

əmtəə məhsulunun yığılması

 1.  

təmizləyici mərkəzlərdə molyuskların saxlanması (purifikasiya)

 1.  

Akvakultura məhsullarının alınması. Xərçəngkimilər (krevetlər)

 1.  

ana sürülərin yetişdirilməsi

 1.  

körpələrin əldə edilməsi

 1.  

törədicilərlə iş

 1.  

törədicilərin kürütökmə qəfəslərinə yerləşdirilməsi

 1.  

kürütökmə

 1.  

üzən sürfələrin əldə edilməsi

 1.  

sürfələrin böyüdülməsi

 1.  

sürfədən sonrakı mərhələnin yetişdirilməsi

 1.  

körpələrin yetişdirilməsi

 1.  

qarışıq texnologiyalar üzrə

 1.  

intensiv sistemlərdə (qapalı su təchizatı qurğularında)

 1.  

əmtəə krevetlərinin yetişdirilməsi

 1.  

qarışıq texnologiyalar üzrə

 1.  

intensiv sistemlərdə (qapalı su təchizatı qurğularında)

 1.  

Akvakultura məhsullarının alınması. Dərisitikanlılar

 1.  

körpələrin alınması

 1.  

kollektor

 1.  

xüsusi kollektorların hazırlanması

 1.  

kürütökmə vaxtının proqnozlaşdırılması

 1.  

dənizdə kollektorların qoyulması

 1.  

kollektor qurğularına xidmət edilməsi

 1.  

dibə çökmüş körpələrin yığılması

 1.  

körpələrin dib sahələrə yerləşdirilməsi

 1.  

zavod

 1.  

törədicilərin dənizdən ovlanması

 1.  

çıxdaş edilməsi

 1.  

süni saxlama (yetişdirilmə) şəraitinə adaptasiya

 1.  

süni yetişdirilmə (kultivasiya) və yemin avtomatik verilməsi (mikroyosunlar, bakteriyalar, maya göbələkləri, detrit və digərləri)

 1.  

törədicilərin yetişməsinin və kürü tökməsinin stimulyasiyası

 1.  

kürünün inkubasiyası

1

2

 1.  

sürfələrin dibə çökmüş (yetişmiş) dayanıqlı körpə mərhələsinə qədər yetişdirilməsi

 1.  

körpələrin yerləşdirilmiş rayonların şəraitinə adaptasiyası

 1.  

körpələrin yerləşdirilmə yerlərinə daşınması

 1.  

körpələrin dəniz sahələrinin dibi üzrə paylanması

 1.  

Akvakultura məhsullarının alınması. Yosunlar

 1.  

cücərtilərin yetişdirilməsi

 1.  

ana kök-yarpaqların seçilməsi və hazırlanması

 1.  

zoosporların çıxmasını stimullaşdırmaq

 1.  

substrat çərçivələrin sporlaşdırılması

 1.  

substrat çərçivələrin yetişdirmə hovuzlarına yerləşdirilməsi

 1.  

balıqyetişdirmə hovuzlarına qidalandırıcı məhlulların verilməsi

 1.  

yetişdirmə hovuzlarında suyun dəyişdirilməsi

 1.  

cücərtilərin təbii yetişdirilmə şəraitinə adaptasiyası

 1.  

cücərtilərin yetişdirilmə rayonlarına daşınması

 1.  

Balıqyetişdirmə təsərrüfatının yaradılması və istismarı

 1.  

yerləşmə üçün yerin seçilməsi

 1.  

obyektin və yetişdirilmə texnologiyalarının seçilməsi

 1.  

balıqyetişdirmə təsərrüfatının yerləşmə şəraitlərinin qiymətləndirilməsi

 1.  

relyef

 1.  

temperatur

 1.  

hidroloji

 1.  

hidrokimyəvi

 1.  

balıqyetişdirmə təsərrüfatının texnoloji xarakteristikasının hazırlanması

 1.  

balıqyetişdirmə təsərrüfatının texnoloji xarakteristikasının razılaşdırılması 

 1.  

balıqyetişdirmə təsərrüfatının texnoloji xarakteristikasının təsdiq edilməsi

 1.  

layihələndirmə

 1.  

razılaşdırılma

 1.  

tikinti işlərinin aparılması

 1.  

texnoloji avadanlıqların quraşdırılması

1

2

 1.  

işəsalma - sazlama işlərinin aparılması

 1.  

balıqyetişdirmə təsərrüfatının istismarı

 1.  

balıqyetişdirmə təsərrüfatının yenidən qurulması

3. Akvakultura təsərrüfatları

 1.  
  1.  

Əmtəə akvakulturasını həyata keçirən balıqyetişdirmə təsərrüfatı (əmtəə balıqyetişdirmə)

 1.  

örüş akvakulturası müəssisələri

 1.  

açıq tipli (dəniz, çay, liman, laqun, laqun tipli göl)

 1.  

qapalı tipli (göllər, su anbarları)

 1.  

sənaye və süni göl akvakultura müəssisələri

 1.  

damazlıq heyvandarlıq üzrə təşkilatlar

 1.  

damazlıq zavodlar

 1.  

damazlıq reproduktorlar

 1.  

genofond təsərrüfatları

 1.  

seleksiya-genetik mərkəzlər

 1.  

əmtəə təsərrüfatları

 1.  

nohurlar

 1.  

o cümlədən, meliorasiya və irriqasiya sistemlərində

 1.  

sənaye

 1.  

qəfəs

 1.  

hovuz

 1.  

təkrar dövriyyəli

 1.  

rekreasiya

 1.  

süni su hövzələri və qurğularında

 1.  

Balıq və digər su bioloji resurlarının qorunması ilə bağlı akvakulturanı (balıqyetişdirməni) həyata keçirən balıqyetişdirmə təsərrüfatları

 1.  

balıq və digər su bioresurslarının süni artırılması üzrə müəssisələr

 1.  

balıqyetişdirmə zavodları

 1.  

nərəkimilər

 1.  

qızılbalıqlar

 1.  

alabalıqlar

 1.  

bitkiyeyən

 1.  

çəkikimiləri

 1.  

digərləri

 1.  

kürütökmə-yetişdirmə təsərrüfatları

 1.  

inkubasiya sexləri

     
 

 

 

1

2

 1.  

Akvakultura obyektlərinin iqlimləşdirilməsi üzrə müəssisələr

 1.  

balıqyetişdirmə iqlimləşdirmə stansiyaları

 1.  

Balıqçılıq təsərrüfatı meliorasiyası müəssisələri

4. Akvakultura üçün istifadə edilən balıqçılıq infrastrukturu və digər obyektlər, habelə xüsusi qurğu və (və ya) texnologiyalar

 1.  
  1.  

Qurğular

 1.  

su təchizatını təmin edən qurğular

 1.  

su təchizatı prinsipləri

 1.  

öz axımı ilə

 1.  

məcburi (mexaniki)

 1.  

su təchizatı tipi

 1.  

asılı

 1.  

sərbəst (asılı olmayan)

 1.  

dövriyyəli

 1.  

su təchizatı sistemi

 1.  

suburaxıcılar

 1.  

suburaxan qurğular

 1.  

suverən kanallar

 1.  

məcralar

 1.  

astanalar

 1.  

dükerlər

 1.  

arakəsmələr

 1.  

digərləri

 1.  

suverən borular

 1.  

digərləri

 1.  

suatan qurğular

 1.  

suatan kanallar

 1.  

su axıdıcıları

 1.  

duruducu nohurlar

 1.  

balıq toplayıcı-quruducu kanallar

 1.  

balıq çəpərləmə

 1.  

balıq tutucular

 1.  

balıq toplayıcılar

 1.  

digərləri

 1.  

texnoloji infrastruktur

 1.  

bəndlər

 1.  

nohurlar

 1.  

torpaq

 1.  

pərdə örtüklü torpaq

1

2

 1.  

məcralı

 1.  

subasar

 1.  

kürütökmə

 1.  

körpə

 1.  

kökəltmə

 1.  

yetkin

 1.  

qışlıq

 1.  

bərpa

 1.  

ana (törədici)

 1.  

karantin

 1.  

yardımçı

 1.  

torpaq qəfəslər

 1.  

limanlar

 1.  

laqunlar

 1.  

hasarlanmış sahələr

 1.  

yanalma yerləri

 1.  

modullu yanalma sistemləri

 1.  

şlüzlər

 1.  

lövbər sistemləri

 1.  

yetişdirmənin asma sistemlərinin daşıyıcıları

 1.  

nasos stansiyaları

 1.  

kürülərin toplanma məntəqələri

 1.  

balıq sayımı hasarları

 1.  

digərləri

 1.  

Maşınlar

 1.  

diri balıq maşınları

 1.  

diri balıq daşımaq üçün gəmilər

 1.  

diri balıq daşımaq üçün yarıqlar

 1.  

diri balıq daşımaq üçün konteynerlər

 1.  

qayıqlar

 1.  

ağac

 1.  

aliminium

 1.  

şüşəplastik

 1.  

hava ilə doldurulan

 1.  

digərləri

 1.  

qayıq motorları

 1.  

qamışbiçən maşınlar

 1.  

kanaltəmizləyici (qurğular)

 1.  

motopompalar

 1.  

cərəyan generatorları

1

2

 1.  

otçalan maşınlar

 1.  

üzən, yem paylayan qurğular

 1.  

transporterlər

 1.  

konveynerlər

 1.  

digərləri

 1.  

Avadanlıqlar

 1.  

kürülərin inkubasiyası üçün

 1.  

inkubasiya üçün aparatlar

 1.  

“veys” tipli aparat

 1.  

“osetr” tipli aparat

 1.  

“atkins” tipli aparat

 1.  

“yuşenko” tipli aparat

 1.  

İVL tipli aparat

 1.  

nov tipli aparat

 1.  

“boks” tipli aparat

 1.  

VNİİPRX aparatı

 1.  

təbii su hövzələrində qızılbalıqların kürülərinin inkubasiyası üçün aparat

 1.  

“Amur”, “Karp”, “Selenqa”, “Sibir” tipli inkubatorlar

 1.  

süni substratlar

 1.  

digərləri

 1.  

inkubasiya tirləri

 1.  

daşınma üçün konteynerlər

 1.  

daşınma üçün bağlamalar

 1.  

yemləmə üçün

 1.  

yempaylayanlar:

 1.  

avtomatik

 1.  

özünün qıdalanması üçün

 1.  

bunker

 1.  

peristaltik nasoslar

 1.  

özü hərəkət edən

 1.  

digərləri

 1.  

tənzimlənən çeşidləyici qurğular

 1.  

yem mətbəxləri üçün avadanlıqlar

 1.  

ət maşınları

 1.  

qarışdırıcı cihazlar

 1.  

qranulyatorlar

 1.  

ekstrüderlər

 1.  

daşdoğrayan

 1.  

soyuducular

1

2

 1.  

canlı yemlərin yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar

 1.  

liqoxetlərin yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar

 1.  

xərçəngkimilərin axınlı yetişdirilməsi üçün aparat

 1.  

artemiya sistaları üçün inkubator

 1.  

rotatorilər üçün kultivator

 1.  

yosunlar üçün kultivator

 1.  

digər avadanlıqlar

 1.  

saxlama üçün, yetişdirilmə üçün

 1.  

qəfəslər

 1.  

torlu

 1.  

torpaq

 1.  

modullu qəfəs xətləri

 1.  

hovuzlar

 1.  

plastik

 1.  

beton

 1.  

paslanmayan poladdan hazırlanmış

 1.  

lotoklar

 1.  

plastik

 1.  

beton

 1.  

kollektor qurğuları

 1.  

çeşidləmə üçün qurğular

 1.  

balıq tutucuları

 1.  

balıq toplayıcıları (konsentratorlar)

 1.  

balıq nasosları

 1.  

mineral gübrələrin və əhəngin tətbiqi (daxil edilməsi) üçün qurğular

 1.  

balıqların profilaktik emalı üçün qurğular

 1.  

su təchizatı və su hazırlanması üçün qurğular

 1.  

nasoslar

 1.  

dövriyyəli

 1.  

sualtı (batırma, batırılma) mərkəzdənqaçan

 1.  

quyu

 1.  

təmizləyici

 1.  

digərləri

 1.  

filtrlər

 1.  

zarlı

 1.  

torlu

 1.  

çınqıllı

 1.  

bioloji

 1.  

digərləri

1

2

 1.  

kondisiyalaşdırma

 1.  

isidicilər

 1.  

soyuducular

 1.  

istilik mübadiləsi cihazları

 1.  

dezinfeksiyaedici

 1.  

ultrabənövşəyi qurğular

 1.  

ozonlaşdırma qurğuları

 1.  

ozonatorlar

 1.  

hava ilə, oksigen ilə təmin etmək üçün

 1.  

aeratorlar

 1.  

havaverən qurğular

 1.  

püskürdücülər (hava, oksigen)

 1.  

kompressorlar

 1.  

axın yaradıcıları

 1.  

turboaeratorlar

 1.  

oksigenatorlar

 1.  

injektorlar

 1.  

digərləri

 1.  

Xüsusi qurğular

 1.  

fişlərin (nişanların) tətbiqi və oxunması üçün qurğular

 1.  

ultrasəs diaqnostika qurğusu

 1.  

endoskopik avadanlıqlar

 1.  

vaksinasiya üçün qurğu

 1.  

balıq sürfələrinin və körpələrinin tutulması üçün qurğular

 1.  

balıqların sayılması üçün qurğular

 1.  

ölü kürülərin seçilməsi üçün qurğular

 1.  

texnoloji proseslərin idarə edilməsi üçün avtomatik sistemlər

 1.  

digərləri

 1.  

Cihazlar

 1.  

su mühitinin parametrlərinin nəzarət sistemləri

 1.  

termooksimetrlər

 1.  

batometrlər

 1.  

tərəzilər

 1.  

torsion

 1.  

laboratoriya

 1.  

platformalı

 1.  

digərləri

 1.  

mikroskoplar

 1.  

binokulyarlar

1

2

 1.  

dibgötürənlər

 1.  

su axınının sürətini təyin etmək üçün

 1.  

fırlanğıclar

 1.  

rotametrlər

 1.  

fotokolorimetrlər

 1.  

digərləri

 1.  

Texnologiyalar

 1.  

infrastrukturun növü üzrə

 1.  

nohur

 1.  

qəfəs

 1.  

hovuz

 1.  

təkrar dövriyyəli (qapalı su təchizatı qurğuları)

 1.  

kombinasiya edilmiş

 1.  

örüş

 1.  

istehsal sisteminin növü üzrə

 1.  

ekstensiv

 1.  

yarıintensiv

 1.  

intensiv

 1.  

sənaye

5. Akvakultura məhsulları

 1.  
  1.  

Balıq qida məhsulları

 1.  

canlı balıq

 1.  

soyudulmuş balıq

 1.  

dondurulmuş balıq

 1.  

duzlu qida kürüsü

 1.  

balıq emalı məhsulları

 1.  

Qeyri-qida balıq məhsulları

 1.  

mayalandırılmış, inkişaf edən kürü

 1.  

sürfələr

 1.  

körpələr

 1.  

Akvakultura obyektlərinin digər məhsulları

 1.  

akvakultura obyektlərinin qida məhsulları

 1.  

canlı molyusklar

 1.  

soyudulmuş molyusklar

 1.  

canlı dərisitikanlılar

 1.  

soyudulmuş dərisitikanlılar

 1.  

canlı xərçəngkimilər

 1.  

soyudulmuş xərçəngkimilər

 1.  

yosunlar

 1.  

akvakultura obyektlərindən alınan qeyri-qida məhsulları

1

2

 1.  

spat (molyusklar)

 1.  

onurğasızların körpələri (xərçəngkimilər, dərisitikanlılar)

 1.  

yosunların cücərtiləri

 

 

_______________________

 

“Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”na

2 nömrəli əlavə

 

Bioloji və texnoloji əsaslandırmanın nümunəvi forması

 

 

Sıra

№-si

Bioloji və texnoloji əsaslandırma

1

2

1. Bioloji və texnoloji əsaslandırmanı təqdim edən akvakultura subyekti

1.1.

hüquqi statusu

1.2.

adı (soyadı, adı, atasının adı)

1.3.

ünvanı (hüquqi ünvanı), telefon və e-mail

2. Gözlənilən fəaliyyət barədə məlumat

2.1.

akvakultura subyektinin adı, ünvanı və hüquqi vəziyyəti

2.2.

fəaliyyətin məqsəd və vəzifələri

2.3.

qida istehsalı, ərzaq təhlükəsizliyi, çirklənmə, ətraf mühitin mühafizəsi, tullantı, tullantı suları, axar sular, torpaq və su ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün lazımi lisenziyalar və ya icazələr: məhdudiyyətlər, icazənin həddi və s.

2.4.

akvakulturanın növü

2.5.

yetişdirilməsi nəzərdə tutulan akvakultura məhsulları (hər bir məhsul üzrə)

2.6.

məhsulun adı (Azərbaycan və latın dillərində)

2.7.

illik istehsal həcmi tonla və (və ya) miqdarla

2.8.

akvakultura məhsulunun ölçüləri (başlanğıcda və çıxışda) – istehsal planı

2.9.

il ərzində partiyaların sayı

3. Gözlənilən fəaliyyət barədə məlumat

3.1.

balıq və digər su bioresurslarının bioloji, ekoloji və qida xarakteristikası

3.1.1.

bioloji xarakteristika

3.1.2.

ekoloji xarakteristika

3.1.3.

qida xarakteristikası

3.1.3.1.

istehsalın yem əmsalı

3.1.3.2.

istifadə ediləcək yem növləri (miqdarı)

3.2.

təsirlər

3.2.1.

akvakultura obyektinin ekosistemə və ona daxil olan qiymətli balıq və digər su bioresursları növlərinə gözlənilən təsirləri

1

2

3.2.2.

balıqçılıq su obyektlərində xəstəlik törədicilərin və parazitofaunanın mövcudluğu

3.2.3.

akvakultura su obyektinin ətraf mühitin flora və faunasına təsirləri

3.2.4.

akvakultura su obyektinin həmin regionun əhalisinə mümkün təsirləri

3.2.5.

tullantıların idarə olunması

3.2.5.1.

tullantı sularının idarə olunması (təmizlənmə və təkrar istifadə)

3.2.5.2.

bərk tullantıların idarə olunması (utilizasiya və təkrar istifadə)

3.2.6.

fitosanitariya, yetişdirilmiş cinslərin təsadüf nəticəsində təbiətə buraxılması ilə əlaqədar görüləcək tədbirlər

3.2.7.

digər amillər

3.3.

akvakultura üzrə ixtisaslı mütəxəssislərə malik olması

3.4.

digər mühüm məsələlər

3.5.

yerli enerji mənbələri (sadalamaq)

4. Təsərrüfat haqqında bioloji və texnoloji məlumat

4.1.

istifadə olunmalı və tikilməli binaların və qurğuların ölçüsü və növü

4.2.

kürüləmə təsərrüfatı

4.3.

balıqyetişdirmə müəssisəsi / ilk qidalandırma

4.4.

yetişdirmə / sürfələr

4.5.

balıqların kökəldilməsi

4.6.

ana sürü

4.7.

canlı yem istehsalı

4.8.

sutəmizləmə qurğusu

4.9.

karantin təcridxanası. Balıqların iqlimləşdirilməsi bölməsi

5. Balıqçılıq su obyektinin ümumi xarakteristikası

5.1.

balıqçılıq su obyektinin yeri (yaşayış məntəqəsindən məsafə qeyd olunmaqla)

5.2.

balıqçılıq su obyektinin təyinatı və tipi (örüş, bəsləmə, qışlama, kürüləmə, karantin, körpə balıq, ana sürüsü, təmir sürüsü, su təminatı nohurları, hovuzları, su təchizatı, drenaj və axıntı kanalları və s.)

5.3.

balıqçılıq su obyektinin aid olduğu balıqçılıq təsərrüfatının tipi (tam sistemli, əmtəə, kürüləmə-bəsləmə təsərrüfatı, balıqyetişdirmə və s.)

5.4.

balıqçılıq su obyektinin mənbəyi (çay, qol, çaylaq, atmosfer yağıntıları və s.)

5.5.

sudan istifadəyə icazənin olması (kimə və nə zaman verilmişdir)

1

2

5.6.

yol infrastrukturunun vəziyyəti (şose, torpaq yol və s.)

5.7.

istismar rejimi, digər balıqçılıq su obyektləri ilə əlaqəsi (su kaskadı daxilində və ya ayrı istismar olunur, boru kəmərləri, suqəbuledici qurğular, kanallar, çay qolları, axınlar və s.)

5.8.

süni balıqçılıq su obyektinin istifadəyə verildiyi il

5.9.

balıqçılıq su obyektinin mülkiyyətçisi və balansında olduğu təşkilat (aidiyyəti idarə)

5.10.

hidrotexniki qurğuların mülkiyyətçisi və aidiyyəti idarə

5.11.

hidrotexniki qurğuların balans dəyəri

5.12.

sini balıqçılıq su obyektinin balans dəyəri

5.13.

balıq məhsuldarlığı zonası (sentner/ha)

6. Balıqçılıq su obyektinin morfoloji, hidroloji və hidrokimyəvi xarakteristikası

6.1.

ölçüləri: uzunluğu (m), maksimal eni (m), orta eni (m), maksimal dərinliyi (m), orta dərinliyi (m), Baltik hündürlük sistemi üzrə səviyyəsi (m), güzgüsünün sahəsi (m3)

6.2.

su təminatı: buxarlanma və filtrasiya üçün illik su sərfi (m3/san), ümumi su istifadə həcmi (m3), su ilə təminat müddəti (sutka), suyun buraxılması müddəti (sutka)

6.3.

su təminatı mənbəyinin xarakteristikası: su mənbəyinin su toplama sahəsi (km2)

6.4.

su təminatı mənbəyinin hidroloji göstəriciləri: ortaillik su axını həcmi (m3), çoxillik orta su sərfi (m3/san), ortaaylıq su sərfi: maksimum (1% təminat) və ortaaylıq (95% təminat)

6.5.

suyun keyfiyyətinin əsas hidrokimyəvi göstəriciləri: əsas ionlar, biogen maddələr, mikroelementlər, üzvi maddələr, spesifik çirkləndiricilər

7. Balıqçılıq su obyektinin vəziyyəti

7.1.

su ilə doldurulma (tam, qismən)

7.2.

su hövzəsinin yerləşdiyi relyefin xarakteristikası, quyu və enişlərin olması

7.3.

su hövzəsinin dibinin xarakteristikası

7.4.

su hövzəsinin dibinin lillənmə dərəcəsi (lilin qalınlığı)

7.5.

su hövzəsinin dibinin çirklənməsi (kötük, ağac, daş və s.)

7.6.

suüstü və sualtı bitkilərlə örtülmə dərəcəsi, su obyektinin ali su bitkiləri ilə örtülmə faizi və bitkilərin təxmini növ tərkibi

 

 

 

1

2

8. Balıqçılıq su obyektinin hidrotexniki qurğularının tərkibi və xarakteristikası

8.1.

suburaxıcının tərkibinə daxil olan balıq mühafizə hidrotexniki qurğuları (balıqların mühafizəsi üsulu, səmərəliliyi)

8.2.

beton və torpaq bəndlər: növü, konstruksiyası, materialı, ləpədöyən üzrə eni (m), uzunu (m), maksimal hündürlük (m), yamacların enişləri: yuxarısı, aşağısı, yamacların bərkidilməsi: yuxarısı, aşağısı, texniki vəziyyəti

8.3.

suaşırma qurğuları: növü, materialı, dəliyinin ölçüsü (m), sipər sürgüləri, hidroqovşaqdan su sərfi (m3/san), texniki vəziyyəti

8.4.

suburaxıcı qurğular: növü, materialı, dəliyinin ölçüsü (m), sipər sürgüləri, hidroqovşaqdan su sərfi (m3/san), texniki vəziyyəti

8.5.

suburaxıcı qurğunun yuxarısı: növü, materialı, dəliyinin ölçüsü (m), sipər sürgüləri, hidroqovşaqdan su sərfi (m3/san), texniki vəziyyəti

8.6.

ötürücü kanal: uzunluğu (m), dibinin eni (m), bərkidici, buraxma qabiliyyəti (m3/san), texniki vəziyyəti

8.7. 

balıq toplayıcı qurutma kanalı: uzunluğu (m), dibinin eni (m), bərkidici, buraxma qabiliyyəti (m3/san), texniki vəziyyəti

8.8.

balıq tutucu: uzunluğu (m), dibinin eni (m), bərkidici, buraxma qabiliyyəti (m3/san), texniki vəziyyəti

8.9.

mühafizə əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısı

8.10.

balıqçılıq su obyektində quraşdırılan digər qurğular (sel qurğuları, toplama kameraları, körpülər, su axıntı qurğuları, balıq mühafizə qurğuları, digər qurğular): növü, materialı, uzunluğu (m), eni (m), digər göstəricilər, texniki vəziyyəti

9. Balıqçılıq su obyektinin sahil mühafizə zolağının xarakteristikası

9.1.

müəyyən edilmiş sahil mühafizə zolağı

9.2.

sahil mühafizə zolağının müəyyən edilməsi barədə yerquruluşu sənədlərinin olması

9.3.

sahil mühafizə zolağının eni (m)

1

2

10. Qrafik materiallar

10.1.

balıqçılıq su obyektinin xəritə sxemi (1:50000)

10.2.

balıqçılıq su obyektinin daxil olduğu balıqçılıq təsərrüfatının planı

10.3.

əsas hidrotexniki qurğuların (suverici, sutənzimedici, suaxıtma, suötürmə, balıq təsərrüfatı və s.), planları və en kəsikləri

10.4.

süni balıqçılıq su obyektinin (su hövzəsinin) müəyyən edilmiş göstəriciləri (su hövzəsinin parametrinin müəyyən edilməsi (su hövzəsinin oxu üzrə uzununa kəsiyi, en kəsiyi, sahənin və həcmin dərinlikdən asılılıq qrafiki S = f (h), W = f (h)

11. Balıqçılıq su obyektinin balıq təsərrüfatı statusunun artırılması və su hövzəsindən istifadənin yaxşılaşdırılması formalarının (meliorasiya, həvəskar balıq ovu və s.) tətbiqi üzrə təkliflər

12. Akvakultura su obyektinin akvakultura obyektlərini qəbul etmək imkanı

12.1.

su obyektinin ekoloji və biosenotik tutumu

12.2.

sənaye və ya ekosistemdə qida obyektləri kimi istifadəsinə yol verilən səviyyəyə çatmanın təxmini müddətləri

13. Balıq və digər su bioresurslarının proqnozlaşdırılan ovu, onların qida növlərinə münasibətdə isə proqnozlaşdırılan kütləsi və onlardan istifadənin başlanması  müddətləri

14. Akvakultura obyektlərinin köçürülməsi və iqlimləşdirilməsi

14.1.

balıq və digər su bioresurslarının iqlimləşdirilməsinin biotexnikası üzrə tövsiyələr

14.2.

balıq körpələrinin əldə edilməsi yerləri

14.3.

balıq və digər su bioresurslarının köçürülməsinin məqsədəuyğunluğu

14.4.

köçürülmə müddətləri

14.5.

mütəmadi köçürülmə üçün su bioresurslarının zəruri miqdarı

14.6.

daşınma üsulları və şərtləri

     

 

 

1

2

15. Akvakulturanın bioloji və texnoloji əsaslandırmanın tələblərinə uyğunluğuna təsərrüfatdaxili və akvakulturaya dövlət nəzarət orqanlarının nəzarət tədbirləri planları

16. Bioloji və texnoloji  əsaslandırmanı hazırlayan barədə məlumatlar

16.1.

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, imzası

16.2.

bioloji və texnoloji  əsaslandırmanın hazırlanma tarixi

 

_______________________

“Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”na

3 nömrəli əlavə

 

Sadələşdirilmiş bioloji və texnoloji əsaslandırmanın nümunəvi forması

 

 

Sıra

№-si

Sadələşdirilmiş bioloji və texnoloji əsaslandırma

1

2

1. Bioloji və texnoloji əsaslandırmanı təqdim edən akvakultura subyekti

1.1.

hüquqi statusu

1.2.

adı (soyadı, adı, atasının adı)

1.3.

ünvanı (hüquqi ünvanı), telefon nömrəsi və e-mail

2. Gözlənilən fəaliyyət barədə məlumat

2.1.

fəaliyyətin məqsədi və vəzifələri

2.2.

qida istehsalı, ərzaq təhlükəsizliyi, çirklənmə, ətraf mühitin mühafizəsi, tullantı, tullantı suları, axar sular, torpaq və su ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq lazımi lisenziyalar və ya icazələr: məhdudiyyətlər, icazənin həddi və s.

2.3.

akvakulturanın növü

2.4.

yetişdirilməsi nəzərdə tutulan akvakultura məhsulları (hər bir məhsul üzrə)

2.5.

məhsulun adı (Azərbaycan və latın dillərində)

2.6.

illik istehsal həcmi kq-la və (və ya) miqdarla

2.7.

akvakultura məhsulunun ölçüləri (başlanğıcda və çıxışda) – istehsal planı

2.8.

il ərzində partiyaların sayı

3. Balıq və digər su bioresurslarının bioloji, ekoloji və qida xarakteristikası

3.1.

bioloji xarakteristika

3.2.

ekoloji xarakteristika

3.3.

qida xarakteristikası

3.3.1.

istehsalın yem əmsalı

3.3.2.

yem növləri (miqdarı)

4. Təsirlər

4.1.

akvakultura obyektinin ekosistemə gözlənilən təsirləri

 

 

 

1

2

4.2.

balıqçılıq su obyektlərində xəstəlik törədicilərinin və parazitofaunanın mövcudluğu

4.3.

tullantıların idarə olunması

4.3.1.

tullantı sularının idarə olunması (təmizlənməsi və təkrar istifadəsi)

4.3.2.

bərk tullantıların idarə olunması (utilizasiya və təkrar istifadə)

4.3.3.

fito-sanitariya, yetişdirilmiş cinslərin təsadüf nəticəsində təbiətə buraxılması ilə əlaqədar görüləcək tədbirlər

4.4.

digər amillər

5. Təsərrüfat haqqında bioloji və texnoloji məlumat

5.1.

istifadə olunmalı və tikilməli binaların və qurğuların növü

5.2.

sutəmizləmə qurğusu

6. Balıqçılıq su obyektinin ümumi xarakteristikası

6.1.

balıqçılıq su obyektinin yeri (yaşayış məntəqəsindən məsafə qeyd olunmaqla)

6.2.

balıqçılıq su obyektinin təyinatı və tipi (örüş, bəsləmə, qışlama, kürüləmə, karantin, körpə balıq, bərpa-ana sürüsü, su təminatı nohurları, hovuzları, su təchizatı, drenaj və axıntı kanalları və s.)

6.3.

balıqçılıq su obyektinin mənbəyi (çay, qol, çaylaq, atmosfer yağıntıları və s.)

 

6.4.

sudan istifadəyə icazənin olması (kimə və nə zaman verilmişdir)

6.5.

istismar rejimi, digər balıqçılıq su obyektləri ilə əlaqəsi (su kaskadı daxilində və ya ayrı istismar olunur, boru kəmərləri, suqəbuledici qurğular, kanallar, çay qolları, axınlar və s.)

6.6.

süni balıqçılıq su obyektinin istifadəyə verildiyi il

6.7.

balıqçılıq su obyektinin mülkiyyətçisi və balansında olduğu təşkilat (aidiyyəti idarə)

6.8.

hidrotexniki qurğuların mülkiyyətçisi və aidiyyəti idarə

6.9.

balıq məhsuldarlığı zonası (sentner/ha)

7. Balıqçılıq su obyektinin morfoloji, hidroloji və hidrokimyəvi xarakteristikası

7.1.

ölçüləri: uzunluğu (m), maksimal eni (m), orta eni (m), maksimal dərinliyi (m), orta dərinliyi (m)

7.2.

su təminatı: buxarlanma və filtrasiya üçün illik su sərfi (m3/san), ümumi su istifadə həcmi (m3), su ilə təminat müddəti (sutka), suyun buraxılması müddəti (sutka)

 

 

 

1

2

8. Balıqçılıq su obyektinin hidrotexniki qurğularının tərkibi və xarakteristikası

8.1.

suburaxıcının tərkibinə daxil olan balıqmühafizə hidrotexniki qurğuları (balıqların mühafizəsi üsulu, səmərəliliyi)

8.2.

beton və torpaq bəndlər: növü, konstruksiyası, materialı

8.3.

suaşırma qurğuları: növü, materialı, dəliyinin ölçüsü (m)

8.4.

suburaxıcı qurğular: növü, materialı, dəliyinin ölçüsü (m)

8.5.

mühafizə əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısı

9. Akvakultura su obyektinin akvakultura obyektlərini qəbul etmək imkanı

10. Sənaye və ya ekosistemdə qida obyektləri kimi istifadəsinə yol verilən səviyyəyə çatmanın təxmini müddətləri

11. Akvakultura obyektlərinin  proqnozlaşdırılan toplanması, onların qida növlərinə münasibətdə isə proqnozlaşdırılan kütləsi və onlardan istifadənin başlanması  müddətləri

12. Akvakulturanın bioloji və texnoloji əsaslandırmanın tələblərinə uyğunluğuna təsərrüfatdaxili və akvakulturaya dövlət nəzarət orqanlarının nəzarət tədbirləri planları

13. Bioloji və texnoloji  əsaslandırmanı hazırlayan barədə məlumatlar

13.1.

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, imzası

13.2.

bioloji və texnoloji  əsaslandırmanın hazırlanma tarixi

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

“Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”na

4 nömrəli əlavə

 

 

Sıra

№-si

Balıqyetişdirmə, balıqartırma (akvakultura) təsərrüfatının

vəziyyəti barədə məlumat

1

2

1.

Balıqyetişdirmə və balıqartırma (akvakultura) təsərrüfatı:

1.1. 

hüquqi statusu

1.2.

adı (soyadı, adı, atasının adı)

1.3.

ünvanı (hüquqi ünvanı), telefon nömrəsi və e-mail

2.

Fəaliyyəti barədə məlumat:

2.1.

akvakulturanın növü

2.2.

yetişdirdiyi akvakultura məhsulları (hər bir məhsul üzrə)

2.3.

məhsulun adı (Azərbaycan və latın dillərində)

2.4.

illik istehsal həcmi (sentnerlə)

2.5.

akvakultura məhsulunun ölçüləri

2.6.

il ərzində balıq yığımının sayı

3.

Vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, imzası

4.

Tarix

 

 

__________________

          №-li nüsxə


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında