Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 243

Bakı şəhəri, 2 iyun 2017-ci il

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 27 iyun tarixli 1015-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 avqust   tarixli 243 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin               etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti  QƏRARA ALIR:

1. “Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları” təsdiq edilsin  (əlavə olunur).

2. “Azərbaycan Respublikasında balıq ehtiyatlarının mühafizəsi və balıq ovu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 24 sentyabr tarixli 152 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 9, maddə 560; 2000, № 8 (III kitab), maddə 646, № 10, maddə 765; 2001, № 1, maddə 70, № 7, maddə 512; 2002, № 11, maddə 675; 2005, № 1, maddə 49, № 6, maddələr 555, 558; 2006, № 4, maddə 370; 2007, № 12, maddə 1336; 2008, № 6, maddə 586; 2010, № 6, maddə 566; 2016,  № 4, maddə 826) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

Artur Rasi-zadə,
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri          

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə  www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com  saytlarında  tanış  ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun

tarixli 243 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Balıq və digər su bioresursları ovunun

 

Q A Y D A L A R I

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respub-likası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 9-cu maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu və toplanması (bundan sonra - ovu) qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovuna icazə verilməsi halları və qaydası, ovlanması nəzərdə tutulan balıq və digər su bioresurslarının növləri və onların ovunun yol verilən ümumi miqdarı (kvotası), balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların balıqçılıq subyektləri arasında bölünmə qaydası bu Qaydalarla müəyyən edilir.

1.3. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün istifadə edilən aşağıdakı su hövzələri balıqçılıq  su obyektləridir:

1.3.1. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi;

1.3.2. çaylar, göllər, su anbarları, su təchizatı kanalları və digər yerüstü su axınları, sututarlar, balıq və digər su bioresursları üçün süni yaradılmış məskunlaşma şəraiti;

1.3.3. dövlətlərarası sərhədi müəyyən edən və ya sərhədi kəsib keçən yerüstü su obyektləri.

1.4. Yerüstü su obyektlərinin balıqçılıq təsərrüfatlarının ehtiyacları üçün istifadəyə verilməsi Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

1.5. Balıq və digər su bioresurslarının ovu aşağıdakı məqsədlər üçün həyata keçirilir:

1.5.1. balıq və digər su bioresurslarının sənaye, idman və həvəskar ovu;

1.5.2. balıq və digər su bioresurslarının akvakultura üçün ovu; 

1.5.3. balıq və digər su bioresurslarının elmi tədqiqat, təhsil, maarifləndirmə və nəzarət üçün ovu;

1.5.4. balıq və digər su bioresurslarının iqlimləşdirilməsi üçün ovu.

1.6. İdman və həvəskar ovu istisna olmaqla balıq və digər su bioresurslarının ovu balıqovlama bileti əsasında həyata keçirilir. 

1.7. Bərpa məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının akvakultura üçün ovu, habelə elmi tədqiqat, nəzarət, idman və həvəskar ovu istisna olmaqla balıq və digər su bioresurslarının ovu ödənişlidir. Dövlət mülkiyyətində olan təbii balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri və tətbiq edilmə qaydaları “Azərbaycan Respublikasında balıqçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 6 sentyabr tarixli 146 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Müqavilə ilə istifadəyə və ya icarəyə verilmiş dövlət mülkiyyətində, bələdiyyə mülkiyyətində və ya xüsusi mülkiyyətdə olan balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə ödəmələr balıq və digər su bioresurslarının növündən, onların ovu üsullarından, ov alətlərinin və texniki vasitələrin növündən, habelə su obyektlərinin təyinatından asılı olaraq həmin müqaviləyə uyğun həyata keçirilir.

1.8. Xəzər dənizində, Xəzər dənizinə axan daxili sularda və sərhədyanı daxili sularda gəmidən (qayıqdan) balıq və digər su bioresurslarının ovu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 16 oktyabr tarixli 560 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazi və daxili sularında özü hərəkət edən və özü hərəkət etməyən gəmilərin saxlanılması Qaydaları”nın tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

1.9. Dövlətin balıqmühafizə sahəsində Qanunla müəyyən edilmiş vəzifələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik):

1.9.1. təbii balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovunun tənzimlənməsinə nəzarəti həyata keçirir;

1.9.2. qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət mülkiyyətində olan təbii balıqçılıq su obyektlərini və ya onların müəyyən hissəsini (dövlət təbiət qoruqları istisna olmaqla) balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün ayırır;

1.9.3. balıqçılıq subyektlərinə  verilmiş balıqovlama biletlərini, onların ov alətlərini, ovlanmış  balıqları və onların qeydiyyatına dair sənədləri yoxlayır, ovlanmış balıq və digər su bioresurslarının ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi üçün onların mənşəyi, növü, miqdarı, ölçüləri, çəkisi barədə bu Qaydalara 12 nömrəli əlavə ilə müəyyən olunan formada tipoqrafik üsulla hazırlanmış ciddi hesabat blankı olan qaimə verir və buna nəzarət edir;

1.9.4. balıqçılıq subyektlərinə çatışmazlıqların aradan qal-dırılması barədə yazılı göstərişlər verir;

1.9.5. balıq və digər su bioresursları ovlanan balıqçılıq su obyektlərində gəmilərin, qayıqların və digər üzən nəqliyyat vasitələrinin saxlanılmasını, həmin nəqliyyat vasitələrinin, ov alətlərinin və əldə edilmiş məhsulların yoxlanılmasını həyata keçirir;

1.9.6. bu Qaydaların pozulması nəticəsində balıq və digər su bioresurslarına ziyan vurulduğu hallarda,  ziyanın ödənilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı iddia qaldırır.

1.10. Balıq ovunun tənzimlənməsinə nəzarəti həyata keçirən Nazirliyin əməkdaşları nəzarət etdikləri sahələr üzrə üzərində fərqləndirici nişanları olan xüsusi geyimlə təmin edilir, habelə onlara qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada xidməti silah saxlamaq və gəzdirmək hüququ verilir.

1.11. Balıq və digər su bioresurslarının ov qaydalarının pozulmasına, o cümlədən qanunsuz tutulmasına görə şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

2. Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu

 

2.1. Dövlət mülkiyyətində olan balıqçılıq su obyektləri və ya onların bir hissəsi, Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində və su obyeklərindən istifadəyə dair digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş qaydada balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün istifadəyə verilir.

2.2. Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün ayrılmış dövlət mülkiyyətində olan balıqçılıq su obyektlərinin sahili boyu ov alətlərinin təmiri və qurulması, gəmilərin və qayıqların yan alması, habelə yaşayış və istehsalat təyinatlı binaların yerləşdirilməsi məqsədi ilə, su qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada quru zolaqlar (vətəgə sahələri) ayrılır.

2.3. Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə Nazirlik tərəfindən müqavilə ilə sərhədləri bilinən vətəgə sahələri ayrılır. Vətəgə sahələrinin ayrılması haqqında müqavilədə ovlanan balıq və digər su bioresurslarının miqdarı, növləri və ölçüləri, qadağan olunan ov alətləri, texniki vasitələr, habelə bu Qaydalara 1 nömrəli əlavədə nəzərdə tutulan digər qaydalar və şərtlər müəyyən edilir.

2.4. Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovunu həyata keçirən şəxslər aşağıdakıları yerinə yetirməlidirlər:

2.4.1. onlara ayrılmış vətəgə sahələrində kənar şəxslər tərəfindən balıq və digər su bioresurslarının ovuna, o cümlədən qanunsuz ovuna icazə verməmək, vətəgə sahələrini çirklənmədən və zibillənmədən qorumaq;

2.4.2. balıq ovunu, balıqovlama biletində göstərilən ova cavabdeh şəxsin iştirakı ilə aparmaq;

2.4.3. hər bir vətəgə, ov məntəqəsi və ya su nəqliyyat vasitəsini, səhifələrini nömrələməklə surğuclanmış vətəgə jurnalı ilə təmin etmək;

2.4.4. vətəgə jurnalında gündəlik balıq ovu barədə qeydiyyat aparmaq;

2.4.5. təhvil verilən balıq və digər su bioresursları barədə, növlər üzrə çəkisi göstərilməklə məxaric qaiməsini tərtib etmək;

2.4.6. təbii su hövzələrində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada balıq və digər su bioresurslarının məhsuldarlığının yüksəldilməsinə yönəldilən balıq təsərrüfatı meliorasiya işləri aparmaq;

2.4.7. Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin Qanunun və bu Qaydaların müddəalarına uyğun yazılı göstərişinə əməl etmək;

2.4.8. ov alətlərinin qurulduğu yerlərin  və ov edilən sahələrin sanitar vəziyyətini lazımi səviyyədə saxlamaq;

2.4.9. icazə verildiyindən artıq və ya icazə verilməmiş ov alətlərindən istifadə etməmək;

2.4.10. ovu qadağan edilmiş balıqları və vətəgə ölçüsünə çatmamış nərəkimiləri dərhal diri halda suya buraxmaq;

2.4.11. balıq və ov alətlərinə təyin edilmiş limiti aşmamaq;

2.4.12. dövlət qeydiyyatına alınmış gəmilərdən istifadə etmək;

2.4.13. hər ilin birinci yarısında (iyulun 10-na kimi) və ilin sonunda (növbəti ilin yanvar ayının 10-na kimi) ovladığı balıq və digər su bioresurslarının növü və çəkisi barədə Nazirliyə yarımillik və illik hesabatları təqdim etmək;

2.4.14. balıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl etmək.

2.5. Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu ilə məşğul olan balıqçılıq subyektlərinə aşağıdakılar qadağandır:

2.5.1. balıqovlama biletləri olmadan balıq və digər su bioresurslarının ovu;

2.5.2. vətəgə sahələrinin ayrılması barədə müqavilə olmadan balıq və digər su bioresurslarının sahildən həyata keçirilən ovu;

2.5.3. nəsli kəsilmək üzrə olan qiymətli balıq və digər su bioresursları növlərinin (qaya balığı (kələmo), zərdəpər, xəzər qızılbalığı, dəniz sıfı, qızılxallı, qılıncbalıq, şirvan külməsi, xəzər şirbiti, poru) ovu. Balıq və digər su bioresurslarının ovu zamanı bu balıqlar ov alətinə düşərsə, onlar diri halda suya buraxılmalıdır;

2.5.4. gəmilərlə kilkə ovu istisna olmaqla, günün qaranlıq vaxtında ov edilməsi;

2.5.5. balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödəmələr verilmədən ovu;

2.5.6. qadağan edilmiş vaxtda və ya icazə verilməyən yerlərdə balıq və digər su bioresurslarının ovu;

2.5.7. bu Qaydalarda və vətəgə sahələrinin ayrılması haqqında müqavilə ilə  müəyyən edilən ölçülərə uyğun gəlməyən və ya nəzərdə tutulmayan ov alətlərinin tətbiq edilməsi;

2.5.8. dənizə, su anbarlarına və göllərə axan çayların mənsəbində 500 metrlik radiusda balıqların ovu;

2.5.9.  nərə cinsli balıq növlərinin açıq dənizdə sənaye məqsədləri ilə ovu;

2.5.10. Kür çayında törədici nərəkimilərin və qızıl balıqların ovu istisna olmaqla, çayın üçdə iki hissəsinin ov alətləri, balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün ixtisaslaşdırılmış digər  qurğularla əhatə edilməsi, həmçinin hər iki sahildən eyni vaxtda diktorbalı torların atılması;

2.5.11. uzunluğu 25 metrdən artıq olan qurma torlarla balıq və digər su bioresurslarının ovu;

2.5.12. parazitlər və infeksiya nəticəsində xəstələnmiş balıqlar müşahidə olunan su hövzələrində ov alətlərinin əvvəlcədən dezinfeksiya olunmadan digər hövzələrə köçürülməsi;

2.5.13. çayların məcrasında balıqların qışlama yerlərinə kimi 1 km məsafədə vətəgələrin açılması, bəndlərin salınması, üzən nəqliyyatın olması, habelə çayın məcrası və qolları nəzərə alınmaqla vətəgələrin arasında məsafənin 1 km-dən az olması, həmçinin qarşı-qarşıya duran yeni  vətəgələrin yaradılması;

2.5.14. dayanan torların və diktorbalı torların, habelə tələ quruluşlu digər ov alətlərinin şahmat qaydası üzrə qurulması, həmçinin diktorbalı torların arasında və onların ətrafında 1 km məsafədən yaxında hər hansı digər ov alətləri ilə ov edilməsi;

2.5.15. qazanların sayından asılı olmayaraq, diktorbalı torun ümumi uzunluğunun 1 km-dən çox, onların arasındakı məsafənin isə 1 km-dən az  olması;

2.5.16. venter və ya karavalarda qurğuların arasında düz xətt üzrə məsafənin 50 m-dən az, çəpərlərin uzunluğunun 10 m-dən çox, ov alətlərinin ümumi uzunluğunun 25 m-dən çox olması;

2.5.17. çəpərləri bir-birinə bağlanmış 3 venterin qurulması;

2.5.18. partlayıcı və zəhərləyici maddələrin, qarmaq və kustar üsulu ilə düzəldilmiş itiuclu digər alətlərin, odlu və pnevmatik silahların, həmçinin elektrik cərəyanının tətbiq edilməsi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu (kilkə ovunda istifadə edilən elektrik lampaları istisna  olmaqla);

2.5.19. qovub-tutma, qarmaq batırma, tilovlama, ilişdirmə, ağacla vurma üsulları ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu;

2.5.20. bu Qaydalara 4 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilən vətəgə əhəmiyyətli balıq növlərinin təbii kürüləmə yerlərindən, həmçinin balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün əhəmiyyətli yerlərin sahillərindən qum, torpaq və çınqılın yığılması;

2.5.21. kapron və kətan liflərdən hazırlanmış torlar istisna olmaqla, digər sintetik saplı və təksaplı  torlarla  balıq və digər su bioresurslarının ovu.

2.6. Balıqların vətəgə ölçüsü ağzının bağlı vəziyyətində burnunun ucundan, pulcuqlu balıqlarda pulcuq örtüyünün qurtardığı yerə qədər, pulcuqsuz balıqlarda isə quyruq üzgəcinin ən dərin çuxuruna qədər olan məsafədir. Xərçəng isə gözündən quyruğunun sonuna qədər məsafə ilə ölçülür.

2.7. Ov alətlərinə düşmüş vətəgə ölçülərinə uyğun gəlməyən balıq və digər su bioresurslarının bu Qaydalara 1 nömrəli əlavənin 4-cü və 5-ci hissələri ilə müəyyən edilmiş ölçülərdə və norma həddində ovuna və qəbuluna yol verilir. Venter, karava, atılan və dayanan diktorbalı tor, habelə digər ov alətlərinə düşən vətəgə ölçülərinə çatmamış nərə cinsli balıq növləri dərhal diri halda suya buraxılmalıdır. Vətəgə ölçülərinə çatmamış balıq və digər su bioresurslarının miqdarı təyin edilmiş normadan artıq olarsa, həmin  yerdə ov dayandırılır və ya gözünün ölçüləri böyük olan digər ov alətləri ilə əvəz edilir.

2.8. Ov alətlərində torun gözünün ölçüləri hörmə üzrə 11 düyünün arasındakı məsafənin ölçülüb həmin rəqəmin 10-a bölünməsi yolu ilə təyin edilir. Kətan iplikdən hazırlanmış yaş halda ov alətlərinin gözləri ölçülərkən müəyyən edilmiş ölçülərin 5 faiz azaldılmasına yol verilir.

 

3. Balıq və digər su bioresurslarının akvakultura, elmi tədqiqat, təhsil, maarifləndirmə, nəzarət və iqlimləşdirilməsi üçün ovu

     

3.1. Balıq və digər su bioresurslarının elmi tədqiqat və nəzarət üçün ovu balıq və digər su bioresurslarının və onların məskunlaşdığı mühitin öyrənilməsi, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının dövlət monitorinqinin keçirilməsi, balıq və digər su bioresurslarının əldə edilməsi üçün yeni sahələrin, balıqçılıq obyektləri siyahısına daxil edilməmiş yeni balıq və digər su bioresurslarının axtarışı, balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarının müəyyən edilməsi, ümumi yol verilə bilən ov miqdarı müəyyən edilməyən balıq və digər su bioresurslarının ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, habelə digər su bioresurslarının və onların məskunlaşdığı yerlərin (Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlər istisna olmaqla) mühafizəsi üzrə tədbirlərin hazırlanması və ov alətlərinin sınağı məqsədi ilə həyata keçirilir.

3.2. Balıq və digər su bioresurslarının akvakultura üçün ovu balıq və digər su bioresurslarının artırılması, bərpası, əmtəə məhsulu əldə edilməsi və rekreasiyanın təmin edilməsi üçün balıqçılıq su obyektlərində mayalanmış balıq kürüsünün inkubasiyası, körpə balıqların və digər su bioresurslarının bəslənilməsi və yetişdirilməsi məqsədi ilə törədici balıqların təbii balıqçılıq su obyektlərindən ov alətləri vasitəsilə götürülməsidir.

3.3. Balıq və digər su bioresurslarının təhsil və maarifləndirmə üçün ovu təhsil və elm müəssisələrində təhsil, zooparklarda, akvariumlarda, muzeylərdə, sirklərdə və digər mədəniyyət, mədəni-maarif, əyləncə tədbirlərində maarifləndirmə fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovunun həyata keçirilməsidir.

3.4. Balıq və digər su bioresurslarının iqlimləşdirilməsi üçün ovu balıq və digər su bioresurslarının bu və ya digər növünün əvvəllər mövcud olmadığı balıqçılıq su obyektinə köçürülməsi və onun yeni populyasiyasının yaradılması məqsədi ilə ovdur. Balıqçılıq su obyektlərində balıqların və digər su bioresurslarının iqlimləşdirilməsi Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilir.

3.5. Elmi tədqiqat işinin metodikası və ovun xarakterindən asılı olaraq tədqiqat işi üçün lazım olan bioloji materiallar balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu vətəgələrindən götürülə bilər.

3.6. Ovun sonunda onun nəticələri barədə bu Qaydalara 10 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş formada 3 nüsxədən ibarət akt tərtib edilməlidir. Akt ova cavabdeh olan şəxs (balıqovlama bileti almış fiziki və ya hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi), habelə balıq və digər su bioresurslarının ovunu həyata keçirən şəxslər tərəfindən təsdiq edilir. Laboratoriya müayinəsi üçün götürülmüş balıq və digər su bioresursları tədqiqat işləri zamanı çıxdaş edildikdən sonra da bu Qaydalara 11 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş formada çıxdaş aktı tərtib edilməlidir.

 

4. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovuna icazə verilməsi  halları və qaydası

       

4.1. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının (qaya balığı (kələmo), zərdəpər, xəzər qızılbalığı, dəniz sıfı, qızılxallı, qılıncbalıq, şirvan külməsi, xəzər şirbiti, poru) ovu balıq və digər su bioresurslarının qorunması, onların populyasıyasının vəziyyətinə monitorinqin həyata keçirilməsi, onların süni artırılmasının və iqlimləşdirilməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir.

4.2. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovuna icazə verilməsi qaydası bu Qaydaların 5-ci hissəsi ilə müəyyən edilir.

4.3. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovu müddətləri və üsulları onların ovunun məqsədinə müvafiq olaraq müəyyən edilir, bu balıq və digər su bioresurslarının təbii populyasiyalarına və onların məskunlaşdığı mühitə zərər vurmamalıdır.

4.4. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovu zamanı istifadə olunan ov alətləri və üsullarının düzgün seçilməsi təmin edilməli, dəniz məməlilərinin diri şəkildə ovu zamanı isə onlara fiziki və psixi travmaların vurulması imkanları azaldılmalıdır.

4.5. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq və digər su bioresurslarının hər bir ovu faktı üzrə balıqovlama biletinin rekvizitləri, ovlanmış balıq və digər su bioresurslarının həcmi (miqdarı), ovun vaxtı, yeri, alətləri, ov həyata keçirən hüquqi (adı, yeri) və ya fiziki (soyadı, adı, atasının adı) şəxs göstərilməklə yerində bu Qaydalara 9 nömrəli əlavə ilə müəyyən olunmuş formada akt tərtib edilir. Akt ova cavabdeh olan şəxs, balıq və digər su bioresurslarının ovunu həyata keçirən şəxslər tərəfindən imza ilə, habelə balıqovlama biletini almış təşkilatın rəhbəri tərəfindən möhür və imza ilə təsdiq edilir.

4.6. Ovun nəticələri barədə aktlar balıq və digər su bioresurslarının ovunun həyata keçirildiyi tarixdən 2 aydan gec olmayaraq Nazirliyə göndərilir.

 

 1. Balıqovlama biletinin forması və verilməsi qaydası

 

5.1. Balıq və digər su bioresurslarının ovu məqsədi ilə hüquqi və fiziki şəxslər balıqovlama biletini almaq üçün Nazirliyə “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakılar göstərilməklə ərizə təqdim etməlidirlər:

5.1.1. balıq və digər su bioresurslarının sənaye üsulu ilə ovu nəzərdə tutulan su obyektinin adı, su bioresurslarının növləri, ov limitinin (növlər üzrə çəkisi) miqdarı, ovlama üsulu (ov alətlərinin növü və sayı);

5.1.2. ovda iştirak edəcək balıqçıların soyadları, adları və atalarının adları.

5.2. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

5.2.1. ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

5.2.2. ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

5.2.3. balıqovlayan gəmilərin və su nəqliyyatı vasitəsi kimi istifadə edilən qayıqların qeydiyyatına dair sənədlər;

5.2.4. mülkiyyətində və icarəsində olan gəmilərə (qayıqlara) (əgər balıq və digər su bioresurslarının ovunun gəmidən (qayıqdan) istifadə etməklə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulursa) ərizəçinin mülkiyyət və ya istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti;

5.2.5. bu Qaydaların 3-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda müvafiq olaraq bioloji və texnoloji əsaslandırılmanın, maarifləndirmə layihəsinin və elmi-tematik planın surəti.

5.4. Akvakultura məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün balıqovlama biletini almağa görə müraciət edən hüquqi və fiziki şəxs ərizəsində ovun məqsədi və müddəti, ov ediləcək ərazilər və onun sahələri, ov alətlərinin çeşidi, sayı, ölçüləri, ovu  planlaşdırılmış törədicilərin növləri və sayı, habelə ovlanmış törədicilərin, balıq və digər su bioresurslarının akvakultura məqsədi ilə istifadə edildikdən sonra istifadə təyinatı barədə məlumatlar göstərilir.

5.5. Balıqovlama biletinin verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq olaraq 19-cu və 20-ci maddələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

5.6. Balıqovlama bileti ciddi hesabat sənədidir. Balıqovlama bileti Nazirliyin sifarişinə müvafiq olaraq onun vəsaiti hesabına tipoqrafik üsulla çap etdirilir. Balıqovlama biletlərinin doldurulması elektron (lazer) texnikası vasitəsilə həyata keçirilir.

5.7. Balıqovlama biletlərinin uçotu qaytanlanmış “Balıqovlama biletləri” kitabında aparılır.

5.8. Balıqovlama biletlərindən istifadəyə nəzarət Nazirlik və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

5.9. Balıqovlama biletinin forması bu Qaydalara 8 nömrəli əlavədə nəzərdə tutulmuşdur.

5.10. Balıqovlama biletinin müddəti, dublikatının verilməsi, onun yenidən rəsmiləşdirilməsi, dayandırılması, bərpa edilməsi və ləğvi qaydaları “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

 

6. Balıq və digər su bioresursları ovunun məhdudlaşdırılması, dayandırılması  və ya ona xitam verilməsi halları və qaydası

 

6.1. Balıq və digər su bioresursları ovunun dayandırılması və ya ona xitam verilməsi bu Qaydaların 5.10-cu bəndinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

6.2. Siyahısı bu Qaydalara 3 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilən qiymətli növ balıq və digər su bioresurslarının artırılması, bər-pası və qorunması üçün mühüm balıqçılıq su obyektlərində və ya onların ayrı-ayrı hissələrində sudan istifadə edənlərin hüquqları balıqçılığın mənafeyi hesabına Qanunun 23-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudlaşdırıla bilər.

 

 1. Balıq və digər su bioresursları ovunun yol verilən ümumi miqdarı (kvotası)

    

7.1. Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvotası) Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun rəyi nəzərə alınmaqla (daxili sularda), bu Qaydalara 5 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş balıq və digər su bioresurslarının növlərinin məskunlaşdığı müvafiq balıqçılıq su obyektlərinin siyahısına daxil edilməklə hazırlanır və nəticəsi Nazirliyə təqdim edilir.

7.2. Nazirlik növbəti il üçün təbii balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarının aşağıdakı kvotalar üzrə bölgüsünün hər il oktyabr ayının 5-dən gec olmayaraq, təsdiq edilməsi üçün bu Qaydalara 6 nömrəli əlavə ilə müəyyən olunan formada təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir:

7.2.1. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar;

7.2.2 başqa balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar;

7.2.3. elmi tədqiqat və nəzarət məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar;

7.2.4. təhsil və maarifləndirmə məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar;

7.2.5. akvakultura məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar;

7.2.6. balıq və digər su bioresurslarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar.

7.3. Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarının balıq və digər su bioresurslarının ovunun kvotalarına münasibətdə bölgüsü aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:

7.3.1. elmi tədqiqat və nəzarət məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar;

7.3.2. akvakultura məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar;

7.3.3. təhsil və maarifləndirmə məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar;

7.3.4. sənaye ovu üçün kvotalar.

7.4. Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı əvvəlki kvota növləri arasında bölündükdən sonra növbəti kvotalar arasında qalıq prinsipinə əsasən bölünür.

7.5. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar ilə əlaqədar balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı aşağıdakılar nəzərə alınmaqla müəyyən edilir:

7.5.1. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun balıq və digər su bioresurslarının bölgüsü, sayı və bərpası üzərində apardığı mütəmadi müşahidələri;

7.5.2. Xəzər dənizi (gölü) sahillərində yerləşən  digər dövlətlərin  Xəzər dənizinin (gölünün) həmin ölkələrə mənsub olan bölmələrində əvvəlki ildə balıq və digər su bioresurslarının növləri üzrə ovu üçün kvotaların bölgüsü haqqında məlumatlar;

7.5.3. həmsərhəd dövlətlərin əvvəlki ov ilində həmin kvotaları mənimsəməsinin faktiki miqdarı barədə məlumatlar.

7.6. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi istisna olmaqla, balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar ilə əlaqədar balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı aşağıdakılar nəzərə alınmaqla müəyyən edilir:

7.6.1. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun balıq və digər su bioresurslarının bölgüsü, sayı və bərpası üzərində apardığı mütəmadi müşahidələri;

7.6.2. əvvəlki ildə balıq və digər su bioresurslarının növləri üzrə ovu üçün kvotaların bölgüsü haqqında məlumatlar;

7.6.3. əvvəlki ov ilində həmin kvotaları mənimsəməsinin faktiki miqdarı barədə məlumatlar.

7.7. Elmi tədqiqat və nəzarət məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalara münasibətdə balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı barədə təkliflər balıq və digər su bioresurslarının ehtiyatlarının öyrənilməsi üzrə illik tədqiqat planı əsasında müəyyən edilir.

7.8. Təhsil və maarifləndirmə məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalara münasibətdə balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı barədə təkliflər hüquqi və fiziki şəxslərin təhsil və maarifləndirmə işləri üzrə təsdiq olunmuş planlarına müvafiq ərizələri əsasında müəyyən edilir.

7.9. Akvakultura məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalara münasibətdə balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı barədə təkliflər hüquqi və fiziki şəxslərin akvakultura üzrə təsdiq olunmuş planları və bioloji texnoloji əsaslandırmaya müvafiq ərizələri əsasında müəyyən edilir.

7.10. Balıq və digər su bioresurslarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar ilə əlaqədar balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı barədə təkliflər Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən müəyyən edilir.

7.11. Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün ayrılmış kvotalar 3 il ardıcıl olaraq mənimsənilmədikdə növbəti il üçün balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvota müəyyən edilərkən, kvotanın əvvəlki 3 ildə mənimsənilən miqdarının orta göstəricisi əsas götürülür.

 

8. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların balıqçılıq  subyektləri arasında bölünmə qaydası

     

8.1. Kvotalar balıq və digər su bioresurslarının növ tərkibi və kəmiyyət göstəriciləri olmaqla balıqçılıq su obyektlərindən (Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi, çaylar, göllər, su anbarları, su təchizatı kanalları və digər yerüstü su axınları, sututarlar, dövlətlərarası sərhədi müəyyən edən və ya sərhədi kəsib keçən yerüstü su obyektlərindən) bütün növ balıq və digər su bioresurslarının ov məqsədlərinə müvafiq olaraq götürülməsi imkanlarını əhatə edir.

8.2. Kvotaların bölgüsü prosesində bu Qaydaların tələblərinə cavab verən hər bir balıqçılıq subyekti konkret su obyektləri üzrə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün müəyyən edilmiş paylarla (limitlərlə) təmin edilir.

8.3. Kvotanın balıqçılıq subyektləri arasında bölgüsü üçün əsaslar aşağıdakılardır:

8.3.1. kvotaya aid balıq və digər su bioresurslarının ovunun növbəti il üçün müəyyən olunan qaydada təsdiq edilmiş ümumi yol verilən miqdarının olması;

8.3.2. bu Qaydalara 7 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilən formada verilən ərizə.

8.4. Kvotalar balıqçılıq subyektləri arasında balıq və digər su bioresurslarının ümumi yol verilən ov miqdarı daxilində ərizəçinin ov payı müəyyən edilməklə bölünür.

8.5. Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı təsdiq edildikdən 5  gün müddətində Nazirlik kvotanın bölünməsi barədə elanı, balıq və digər su bioresurslarının ov növləri və balıqçılıq su obyektləri üzrə hər bir növ üzrə ov miqdarı barədə məlumatı internet səhifəsində yerləşdirir. Bu elanda balıq və digər su bioresurslarının ovuna kvota almaq üçün müraciət etmə qaydası, yeri və müddəti göstərilir.  

8.6. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvota (pay) almaq istəyən balıqçılıq subyekti ərizəni və bu Qaydaların 8.7-ci bəndində göstərilən sənədləri kvota barədə elanda göstərilən ünvana poçtla və ya elektron qaydada 30 gün müddətində təqdim edir.

8.7. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir və siyahısı ərizədə qeyd edilir:

8.7.1. müraciət edən balıqçılıq subyektinə verilmiş balıqovlama biletinin surəti;

8.7.2. ov ediləcək yerlər konkret göstərilməklə, sifariş verilən kvotanın (payın) növlər üzrə və ov alətlərinin briqadalar (manqalar) arasında təsdiq edilmiş bölgüsü;

8.7.3. mülkiyyətində və icarəsində olan gəmilərə (qayıqlara) (əgər balıq və digər su bioresurslarının ovunun gəmidən (qayıqdan) istifadə etməklə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulursa) ərizəçinin mülkiyyət və ya istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti.

8.8. Nazirliyə ərizələrin verilməsi üçün müəyyən edilən son müddət başa çatdıqdan 3 gün müddətində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün ərizə vermiş şəxslərin siyahısı Nazirliyin internet səhifəsində dərc edilir və 15 gün müddətində ərizəyə baxılaraq qərar qəbul edilir.

8.9. Nazirliyin informasiya bazasında ərizəçi barədə olan aşağıdakı məlumatlar əsasında hər bir ərizəyə arayış əlavə edilir:

8.9.1. ərizəçinin əvvəlki 3 ildə aldığı balıq və digər su bioresurslarının ovu kvotaları üzrə payını mənimsəməsi barədə;

8.9.2. ərizəçi tərəfindən balıq və digər su bioresurslarının ovu və mühafizəsi qaydalarının pozulması barədə;

8.9.3. ərizəçinin iştirak etdiyi balıq təsərrüfatı meliorasiyası, balıq və digər su bioresurslarının mühafizəsi və artırılması tədbirləri barədə.

8.10. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların verilməsindən imtinanın əsasları aşağıdakılardır:

8.10.1. ərizənin bu Qaydaların 8.6-cı və 8.7-ci bəndlərinin tələblərinə uyğun olmaması;

8.10.2. ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə həqiqətə uyğun olmayan və dürüst olmayan məlumatların olması;

8.10.3. ərizəçi tərəfindən balıq və digər su bioresurslarının ovu və mühafizəsi qaydalarının pozulması nəticəsində ona tətbiq edilən cərimələrin və vurduğu zərərin əvəzinin ərizə verilən tarixədək ödənilməməsi;

8.10.4. ərizədə göstərilən balıq və digər su bioresurslarının kvota siyahısında olmaması.

8.11. Ərizəçilər arasında kvotanın bölünməsi aşağıdakı düstura uyğun həyata keçirilir:

      

P = (A:B)х 100

      

P – ərizəçinin faizlə ifadə olunan payı;

A – balıq və digər  su bioresurslarının bir növünün ərizəçi tərəfindən istənilən kvota miqdarı;

B – balıq və digər  su bioresurslarının həmin növünün bütün ərizəçilər tərəfindən istənilən kvota miqdarı.

8.12. Ərizəçilər tərəfindən balıq və digər su bioresurslarının ovuna istənilən kvota paylarının cəmi balıq və digər su bioresurslarının həmin növünün təsdiq edilən ümumi ov miqdarını ötərsə, kvotanın bölgüsü bu Qaydaların 8.9-cu bəndi ilə müəyyən edilən məlumatlar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

8.13. Nazirlik ərizəçi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu kvotasındakı payı ilə bağlı vətəgə sahəsinin ayrılması barədə müqavilə bağlayır .

8.14. Nazirlik ayrılmış kvotaların miqdarı göstərilməklə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvota verilmiş şəxslərin siyahısını və həmin şəxslərlə vətəgə sahəsinin ayrılması haqqında müqavilə bağlanılması üçün müraciət etmənin son müddətini, habelə balıq və digər su bioresurslarının ovuna kvota verilməsi barədə imtina edilmiş ərizəçilərin siyahısını Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində dərc edir.

8.15. Balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödəniş bu Qaydaların 8.14‑cü bəndinə uyğun olaraq, kvota verilmiş şəxslərin siyahısı dərc edildikdən sonra ərizəçi tərəfindən ödənilir və ödənişi təsdiq edən sənəd Nazirliyə təqdim olunur.

 

9.  Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu

 

9.1. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və balıqartırma təsərrüfatları istisna olmaqla, digər balıqçılıq su obyektlərindən Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə uyğun olaraq balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu üçün istifadə edilə bilər. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində olan su obyektlərindən və ya onların bir hissəsindən balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün istifadə  “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.

 9.2. Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu üçün dövlət mülkiyyətində olan balıqçılıq su obyektlərinin və ya onların müəyyən hissəsinin ayrılması Nazirlik tərəfindən həyata keçirilir.

 9.3. Müqavilə ilə istifadəyə və ya icarəyə verilmiş dövlət mülkiyyətində, bələdiyyə mülkiyyətində və ya xüsusi mülkiyyətdə olan balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu su obyektlərinin istifadəçiləri və mülkiyyətçilərinin razılığı ilə həyata keçirilir.

 9.4. Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu  insanların şəxsi ehtiyacları və istirahəti üçün ümumi istifadədə olan balıqçılıq su obyektlərində sərbəst ov etməsini nəzərdə tutur.

 9.5. İdman və həvəskar ovun həyata keçirilmə vaxtı, yeri, ovlanan balıq və digər su bioresurslarının miqdarı və ölçüləri bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən hallarda və qaydada məhdudlaşdırılır.

 9.6. Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu üçün ayrılmış balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının kütləvi qırğınına səbəb ola bilən zəhərli, kimyəvi və partlayıcı maddələrin, habelə qadağan olunmuş ov alətlərinin tətbiqinə yol verilmir.

 

10. İdman və həvəskar ov nəticəsində ovlanan balıq və digər su bioresurslarının məskunlaşdığı mühitə qaytarılması qaydası

 

10.1. İdman və həvəskar ov nəticəsində ovlanan balıq və digər su bioresurslarının məskunlaşdığı mühitə qaytarılması balıqçılıq subyekti tərəfindən bu Qaydalara 2 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilən “Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna Tələblər”də nəzərdə tutulan ovuna icazə verilən balıq və digər su bioresurslarının miqdarı və minimum ölçülərinə məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

10.2. Ovlanmış balıqlar və xərçənglər bu Qaydalara 2 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilən “Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna Tələblər”də nəzərdə tutulan ölçülərdən kiçik olarsa, habelə Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş balıq növləri ovlanarsa, onlar diri halda yenidən həmin su obyektlərinə buraxılmalıdırlar.

Qeyd. Bu Qaydalarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

____________________

 

 

 

Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

1 nömrəli əlavə

 

Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovunun

Şərtləri

 

1. Bütün il boyu aşağıdakı yerlərdə balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu qadağandır:

1.1. Kür çayının mənsəbinin qarşısındakı sahələrdə: çayın mənsəbinin sağ sahilindən Cənub-Şərq Qoltuq yaşayış məntəqəsi  istiqamətindəki dəniz ləpədöyəninə qədər düz xətt üzrə 9 km-lik məsafədə, çayın mənsəbinin sol sahilindən Şimal-Şərq Qoltuq yaşayış  məntəqəsi istiqamətindəki dəniz ləpədöyəninə qədər 9 km-lik məsafədə və bu kənar nöqtələrdən orta dəniz ləpədöyəni ilə Xəzər  dənizinin dərinliyinə doğru 7 km-lik sahədə;

1.2. dəniz ləpədöyənindən Kür çayından əsas qolun (Bala Kür) ayrıldığı ərazilərə kimi, Sabirabad rayonunun Bala Həşimxanlı kəndindən Varvara SES-in bəndinə qədər olan sahədə;

1.3. Araz çayında su anbarı istisna olmaqla bütün çay boyu;

1.4. su bəndləri, şlüzlər və körpülərdən 500 metr məsafəyədək ərazilərdə.

2. Aşağıda göstərilən müddətlərdə və yerlərdə balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovuna icazə verilir:

 

Balıqçılıq və su obyektləri

Ov alətləri

Ova icazə verilən müddətlər

1

2

3

 

Xəzər dənizində (gölündə)

 

Axçalı və siyənək balıqlarının ovu

dayanan diktorbalı torlar və tələ quruluşlu digər ov alətləri

yanvarın 1-dən mayın 1-nə kimi  və sentyabrın 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

Meliorativ kollektorların mənsəbində və məcrasında

bu Qaydalarla müəyyən edilmiş və istifadəsi mümkün olan bütün ov alətləri

il boyu

 

Gəmilərlə kilkə ovu

 konus tor və nasoslar

yanvarın 1-dən mayın 1-nə kimi  və iyunun 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

1

2

3

 

Siyənək  və axçalı balıqların ovu

 siyənək torları

 fevralın 1-dən mayın 1-nə kimi

 

Sahil kilkəsinin ovu

dayanan diktorbalı torlar

yanvarın 1-dən aprelin 1-nə kimi və sentyabrın 15-dən dekabrın 31-nə kimi

 

Kefal və digər axçalı balıqların ovu

cibli kefal torları

yanvarın 1-dən mayın 1-nə kimi  və sentyabrın 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

H.Z.Tağıyev adına qəsəbədən Rusiya Federasiyasının sərhəd-lərinə qədər olan sahil-boyu ərazilərdə siyənək və axçalı balıqların ovu

atılan dəniz diktorbalı toru

martın 1-dən aprelin 15-nə kimi

 

Xərçəng və krevet ovu

xərçəngtoplayan

 

mayın 1-dən noyabrın 1-nə kimi

 

Kür çayında

 

Nərə cinsli, axçalı və qızıl balıqların ovu

 

atılan diktorbalı torlar və üzən çay torları ilə

yanvarın 1-dən aprelin 1-nə kimi və sentyabrın 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

Kür çayının əlavə sularında axçalı balıqların ovu

 üzən çay torları ilə

yanvarın 1-dən martın 1-nə kimi  və sentyabrın 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

Göllərdə

 

Candargöl və Sarısu göllər sisteminə daxil olan su obyektlərində axçalı balıqların ovu

göl venterləri və axçalı balıq torları

yanvarın 1-dən aprelin 1-nə kimi və sentyabrın 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

Su anbarlarında

 

Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Ağstafa və Varvara su anbarlarında axçalı balıqların ovu

göl venterləri və axçalı balıq torları

yanvarın 1-dən aprelin 1-nə kimi və sentyabrın 1-dən dekabrın 31-nə kimi

 

Mingəçevir, Araz və Varvara

su anbarlarında xərçəng ovu

ixtisaslaşdırılmış ov alətləri

mayın 1-dən noyabrın 1-nə kimi

 

         

3. Aşağıdakı ərazilərdə və müddətlərdə balıq və digər su bioresurslarının sənaye balıq ovu qadağandır:

3.1. Şabran limanını dəniz ilə birləşdirən mənsəbyanı sahədə hər iki tərəfə 1 km, dənizin içərisinə doğru 2 km-lik ərazidə yanvarın 1-dən  avqustun 15-nə kimi;

3.2. Kür çayının qadağan sahəsinin şimal sərhədindən Sabirabad rayonunun Bala Həşimxanlı kəndinə qədər olan sahədə aprelin 1-dən  mayın 31-nə kimi;

3.3. Böyük Qızılağac körfəzinin sahələrində: Kür dilinin cənub qurtaracağından Kiçik Qızılağac körfəzinin suburaxma kanalının sərhədinə qədər olan ərazilərdə mayın 1-dən 31-nə kimi;

3.4. Kiçik Qızılağac körfəzinin balıqkeçirici kanalından 1 km şimala və 1 km cənuba, habelə dənizin içərisinə doğru 3 km ərazilərdə fevralın 1-dən mayın 1-nə kimi.

4. Vətəgə əhəmiyyətli balıqların minimum ölçüləri (santimetrlə):

 

Balığın növü

Dənizdə

Kürdə və daxili su hövzələrində

 

Bölgə

180

165

Nərə

105

105

Uzunburun

110

90

Sıf

 

43

Çəki

40

 

Kütüm

35

 

Xramulya

 

24

Kefal

24

 

Şamayı

19

 

Şirbit

52

 

Çapaq

26

 

Külmə

17

 

Xəşəm

41

 

Qarasol

17

 

Qarabel siyənək

20

 

Şişqarın siyənək

14

 

Kür qızılbalığı

 

76

Adi kilkə

6

 

İrigöz və ançousabənzər kilkə

7

 

 

5. Vətəgə ölçülərinə çatmamış balıq növlərinin ovuna yol verilən norma həddi:

5.1. atılan diktorbalı tor və üzən torlarla vətəgə ölçülərinə uyğun gəlməyən axçalı balıqların miqdarı, bir dəfə tor süzüldükdən sonra ümumi ovun 8  faizindən, qurma axçalı balıq torları ilə ov zamanı 15 faizindən, dayanan diktorbalı tor, venter, karava və tələ quruluşu digər ov alətləri ilə ov zamanı 40 faizindən, kilkə diktorbalı torları ilə ov zamanı 50 faizindən çox olmamaqla ovuna yol verilir;

5.2. gəmilərlə kilkə ovunda ov alətlərinə düşən (konus tor və nasoslar) siyənək və digər axçalı balıqların miqdarının ovun 0,3 faizindən çox  olmasına yol verilmir. Dayanan diktorbalı torlarla və gəmilərlə kilkə ovunda vətəgə ölçülərinə uyğun gəlməyən kilkələr ümumi ovun 20 faizindən  çox olmamalıdır;

5.3. ov alətlərinin gözünün yol verilən minimum ölçüləri (millimetrlə);

5.3.1. Kür çayında:

 

 

ensiz hissə

enli hissə

ov alətinin uzunluğu

Üzən torlar

 

 

 

Yazda

35

-

235 m

Payızda və qışda

55

-

-

Qızıl balıqların xüsusi ovu üçün torlar

60

117

-

                                               

Atılan diktorbalı torlar

qazanda

qollarda

qollarda

ov alətinin uzunluğu

Yayda və yazda

35

50

44

400,5 m

Payızda və qışda

30

36

40

400,5 m

5.3.2. Dənizdə:

 

                       

ensiz hissə

enli hissə

ov alətinin uzunluğu

Kefal ovu üçün cibli torlar

32

300

351,5 m

 

 

 

 

gözünün ölçüləri

ov alətinin uzunluğu

Axçalı balıq torları

40 və 55

18-25 m

Siyənək torları

24-44

18-25 m

 

 

 

cibdə və ya köməkçi qollarda

qollarda

qazanda və ya dəhlizdə

Dayanan diktorbalı torlar (axçalı və siyənək  balıqları üçün)

30

33

44

Dayanan diktorbalı torlar (kilkə  balıqları üçün)

6,5x6,5

28

6,5x6,5

      

 

 

qazanda

qollarda

Venterlər və karavalar

30

40

                                                                                                                                                                            

Kilkə torları (konus tor və dayanan diktorbalı torlarda) gözünün ölçüləri 6,5x6,5 mm

 

 

gözünün ölçüləri

ov alətinin uzunluğu

Daxili su hövzələrində qurma torlar

40-dan böyük

18-25 m

 

Qeyd. Atılan diktorbalı torların bütün növlərində hər bir köməkçi qolların, yaxud dəhlizin uzunluğu, həmin ov alətlərinin qollarının və ya çəpərinin uzunluğunun üçdə birindən çox olmamalıdır.

 

 

____________________

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

2 nömrəli əlavə

 

Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna

Tələblər

 

1. Azərbaycan Respublikasında balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna bu Tələblərin 5-ci hissəsində göstərilən sahələr və müddətlər istisna olmaqla, Azərbaycan  Respublikasının bütün su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna icazə verilir.

2. Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna icazə verilən ov alətləri aşağıdakılardır:

2.1. hər bir ov alətində qarmaqların sayı 3 ədəddən, qarmaqların ümumi sayı 7 ədəddən çox olmamaq şərtilə tilov;

2.2. lövbərciklə ağırlaşdırılmış balıqcıqlar (metaldan) ilə, tilov ipinin uzunluğu 30 m-dən, diametri 0,7 mm-dən artıq, qarmağın ölçüsü 12 nömrədən çox olan tilovlar;

2.3. bir nəfərin istifadəsi üçün diametri 0,5 m-dən kiçik 1 ədəd domca və ya xərçəngtoplayan.

3. Ovlanan balıq və digər su bioresurslarının miqdarına aşağıdakı məhdudiyyətlər tətbiq edilir:

3.1. gün ərzində 10 ədəddən çox olmayan xərçəng;

 1. gün ərzində 0,5 kq-dan artıq olmayan krevet və digər onurğasızlar;

3.3. balıqçılıq su obyektində olduğu müddətdə 5 kq-dan çox olmayaraq balıqlar (ovlanmış bir balığın çəkisinin  5 kq-dan çox olması halları istisna edilir).

4. Ovuna icazə verilən balıq və su onurğasızlarının minimum ölçüləri (santimetrlə):

 

Sıf

43

Çəki

40

Çapaq

26

Külmə

17

Qarasol

17

Xəşəm

41

Kütüm

35

Kefal

24

Şamayı

19

Şirbit

52

Qarabel siyənək

20

Şişqarın siyənək

14

Xramulya

24

Xərçəng

10

Krevet 

5

     

5. Aşağıdakı yerlərdə və müddətlərdə balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu qadağandır:

 

 

Qadağanın qüvvədə olduğu müddət intervalı

Xəzər dənizi

 

Şabran limanında

1 yanvar -15 iyun

Körpə balıqların buraxılışı zamanı Şirvan Nərəbalıqartırma Zavodunun nohurlarından Baş Şirvan Kollektorunun mənsəbinə kimi  sahədə

1 iyun - 20 iyul

Kür çayı

 

Mingəçevir şəhər körpüsündən Varvara su anbarının sahillərinə kimi 10 km-lik ərazidə

1 - 30 aprel

Çay ilə əlaqəsi olan su hövzələrində

1 may - 30 iyun

Xəzər dənizinə axan bütün çaylarda

1 may - 30 iyun

Krevetlərin kürüləmə müddətində

1 iyun - 1 iyul

Şabran limanının Xəzər dənizi ilə birləşdirən kanalın və onun mənsəbindəki hər iki tərəfə 1 km, dənizə doğru 2 km-lik ərazilərdə

1 yanvar -15 avqust

Xərçəng ovu

1 aprel - 31 oktyabr

 

____________________

 

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

3 nömrəli əlavə

 

Balıqçılıq obyektlərinə aid edilmiş qiymətli balıq və digər su bioresurslarının

Siyahısı

 

1

2

 

Azərbaycan dilində

Latın dilində

Sıra №-si

Növün adı

 

 

Minoqakimilər fəsiləsi

Petromyzontidae

1.

Xəzər minoqası

Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)

 

Nərəkimilər fəsiləsi

Acipenseridae

2.

Bölgə

Huso huso (Linnaeus, 1759)

3.

Rus nərəsi

Acipenser güldenstäedtii Brandt et Ratzeburg, 1833

4.

Kür (fars) nərəsi

Acipenser güldenstäedtii persicus Borodin, 1897

5.

Qaya balığı (kələmo)

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

6.

Uzunburun nərə

Asipenser stellatus Pallas, 1771

 

Qızılbalıqkimilər fəsiləsi

Salmonidae

7.

Xəzər qızılbalığı

Salmo trutta caspius Kessler, 1870

8.

Ağ qızılbalıq

Stenodus leucichthys (Güeldenstäedt, 1772)

 

Siyənəkkimilər fəsiləsi

Clupeidae

9.

Ançousabənzər  kilkə

Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904)

10.

İrigöz kilkə

Clupeonella grimmi Kessler, 1877

11.

Xəzər kilkəsi

Clupeonella delicatula caspia  Stetovidov, 1941

12.

Xəzər şişqarını

Alosa caspia (Eichwald, 1838)

13.

İrigöz siyənək

Alosa brashnikovi autumnalis (Berg, 1913)

1

2

14.

Volqa siyənəyi

Alosa kessleri volgensis (Berg, 1913)

15.

Qarabel siyənək

Alosa kessleri (Grimm, 1887)

16.

İrigöz şişqarın

Alosa saposchnikowii (Grimm, 1887)

17.

Dolgin siyənəyi

Alosa braschnikowii braschnikowii (Borodin, 1904)

 

Çəkikimilər fəsiləsi

Cyprinidae

18.

Kütüm (Ziyad)

Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)

19.

Şəmayı

Chalcalburnus chalcoides (Güeldenstäedt, 1772)

20.

Xəzər qarasolu

Vimba vimba persa (Pallas, 1774)

21.

Kür (Azərbaycan) külməsi

Rutilus rutilus caspicus (Jakovlev, 1870)

22.

Həşəm

Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831)

23.

Xəzər şirbiti

Barbus brachycephalus caspius (Berg, 1914)

24.

Qızılı dabanbalığı

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

25.

Gümüşü dabanbalığı

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

26.

Çəki

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

27.

Şərq çapağı

 

Abramis brama orientalis Berg, 1949

28.

Ağ amur

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

29.

Ağ qalınalın

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

 

Durnabalıqkimilər fəsiləsi

Esocidae

30.

Adi durnabalığı

Esox lucius Linnaeus, 1758

 

Naxakimilər fəsiləsi

Siluridae

31.

Adi naxa

Silurus glanis Linnaeus, 1758

 

Xanıkimilər fəsiləsi

Percidae

1

2

32.

Çay sıfı

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

 

Kefalkimilər fəsiləsi

Mugilidae

33.

Qızılı kefal

Lisa aurata (Risso, 1810)

34.

Sivriburun kefal

Lisa saliens (Risso, 1810)

 

Məməlilər

Mammalia

35.

Xəzər suitisi

Phoca caspica Gmelin

 

Xərçəngkimilər

Crustacea

36.

Avropa-afrikan kreveti

Palaemon elegans Rathke

37.

Avropa kreveti

Palaemon adspersus Rathke

       

 

 

____________________

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

4 nömrəli əlavə

                                             

Ovu nəzərdə tutulan balıq və digər su bioresurslarının

Növləri

 

1

2

 

Azərbaycan dilində

Latın dilində

Sıra №-si

 

Növün adı

 

 

Minoqakimilər fəsiləsi

Petromyzontidae

1.

Xəzər minoqası

Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)

 

Nərəkimilər fəsiləsi

Acipenseridae

2.

Bölgə

Huso huso (Linnaeus, 1759)

3.

Rus nərəsi

Acipenser güldenstäedtii Brandt et Ratzeburg, 1833

4.

Kür (fars) nərəsi

Acipenser güldenstäedtii persicus Borodin, 1897

5.

Qaya balığı (kələmo)

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

6.

Uzunburun nərə

Asipenser stellatus Pallas, 1771

 

Qızılbalıqkimilər fəsiləsi

Salmonidae

7.

Xəzər qızılbalığı

Salmo trutta caspius Kessler, 1870

8.

Ağ qızılbalıq

Stenodus leucichthys (Güeldenstäedt, 1772)

 

Siyənəkkimilər fəsiləsi

Clupeidae

9.

Ançousabənzər  kilkə

Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904)

10.

İrigöz kilkə

Clupeonella grimmi Kessler, 1877

11.

Xəzər kilkəsi

Clupeonella delicatula caspia  Stetovidov, 1941

1

2

12.

Xəzər şişqarını

Alosa caspia (Eichwald, 1838)

13.

İrigöz siyənək

Alosa brashnikovi autumnalis (Berg, 1913)

14.

Volqa siyənəyi

Alosa kessleri volgensis (Berg, 1913)

15.

Qarabel siyənək

Alosa kessleri (Grimm, 1887)

16.

İrigöz şişqarın

Alosa saposchnikowii (Grimm, 1887)

17.

Dolgin siyənəyi

Alosa braschnikowii braschnikowii (Borodin, 1904)

 

Çəkikimilər fəsiləsi

Cyprinidae

18.

Kütüm (Ziyad)

Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)

19.

Şəmayı

Chalcalburnus chalcoides (Güeldenstäedt, 1772)

20.

Xəzər qarasolu

Vimba vimba persa (Pallas, 1774)

21.

Kür (Azərbaycan) külməsi

Rutilus rutilus caspicus (Jakovlev, 1870)

22.

Həşəm

Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831)

23.

Xəzər şirbiti

Barbus brachycephalus caspius (Berg, 1914)

24.

Qızılı dabanbalığı

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

25.

Gümüşü dabanbalığı

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

26.

Çəki

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

27.

Şərq çapağı

Abramis brama orientalis Berg, 1949

28.

Ağ amur

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

29.

Ağ qalınalın

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

 

Durnabalıqkimilər fəsiləsi

Esocidae

30.

Adi durnabalığı

Esox lucius Linnaeus, 1758

 

Naxakimilər fəsiləsi

Siluridae

       

 

 

1

2

31.

Adi naxa

Silurus glanis Linnaeus, 1758

 

Xanıkimilər fəsiləsi

Percidae

32.

Çay sıfı

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

 

Kefalkimilər fəsiləsi

Mugilidae

33.

Qızılı kefal

Lisa aurata (Risso, 1810)

34.

Sivriburun kefal

Lisa saliens (Risso, 1810)

 

Xulkimilər fəsiləsi

Gobiidae

35.

Xaval xulu

Neogobius caspius (Eichwald, 1831)

36.

Girdə xul

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)

37.

Şirman xulu

Neogobius syrman (Nordmann, 1840)

38.

Qumluq xulu

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)

39.

Xəzər iribaş xulu

Neogobius gorlap Iljin, 1949

40.

Çapar xulu

Neogobius gymnotrachelus  (Kessler, 1857)

41.

Uzunquyruq Knipoviç xulu

Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877)

42.

Qrimm çömçəquyruğu

Benthophilus grimmi Kessler, 1877

43.

Xəzər iribaş çömçəquyruğu

Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1787)

44.

Ber çömçəquyruğu

Benthophilus baeri Kessler, 1877

45.

Tikanlı çömçəquyruq

Benthophilus spinosus Kessler, 1877

 

Xərçəngkimilər

Crustacea

46.

Avropa-afrikan kreveti

Palaemon elegans Rathke

47.

Avropa kreveti

Palaemon adspersus Rathke

 

____________________

 

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

5 nömrəli əlavə

 

Balıq və digər su bioresurslarının ovunun

ümumi yol verilən miqdari (kvota)

                                                                                                                        (tonla)

 Ovu nəzərdə   

    tutulan balıq və    

        digər su

           bioresurslarının

                       növləri

Balıqçılıq

su obyektinin

adı

Bölgə

Nərə

Uzunburun

Sıf

Çəki

Kütüm

Xramulya

Kefal

Şamayı

Şirbit

Çapaq

Külmə

Xəşəm

Qarasol

Siyənək

Kür qızılbalığı

Kilkə

Xəzər dənizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kür çayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

____________________

 

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

6 nömrəli əlavə

 

 

Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə

Bölgüsü

                                                                                                                                  (tonla)

Balıq və digər su bioresurs-larının növləri

Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublika-sına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresursla-rının sənaye ovu üçün kvotalar

 

Başqa balıqçılıq su obyekt-lərində balıq və digər su bioresursla-rının sənaye ovu üçün kvotalar

Elmi tədqiqat və nəzarət məqsədi ilə balıq və digər su biore-sursları-nın ovu üçün kvotalar

Təhsil və maarif-ləndirmə məqsədi ilə balıq və digər su biore-sursları-nın ovu üçün kvotalar

Akvakul-tura məqsədi ilə balıq və digər su biore-sursları-nın ovu üçün kvotalar

Xəzər dənizi üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kür çayı üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araz çayı üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ su anbarı üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hər bir balıqçılıq su obyektinin adı qeyd edilməklə

 

 

 

 

 

 

 

____________________

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

7 nömrəli əlavə

 

Kvota ayrılması barədə ərizə forması

 

    Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

                                           _______________________________________________

(Nazirliyin müvafiq orqanının adı)

                                            _______________________________________________

(hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın

                                                                 ___________________________________________________________________________

adı, soyadı)

                                                                                                             

Ə R İ Z Ə

 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamenti tərəfindən 20__ il üçün ayrılmış balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün müəyyən edilmiş ümumi kvota daxilində aşağıda adları göstərilən növlərin müvafiq balıqçılıq su obyektlərində ovu üçün pay ayırmağınızı xahiş edirəm.

Ərizəçi barədə məlumatlar:

1. Soyadı, adı və atasının adı (hüquqi şəxslər üçün tam adı):

______________________________________________________.

2. Qısaldılmış adı (əgər vardırsa): __________________________.

3. Hüquqi ünvanı : _______________________________________.

Poçt ünvanı :   __________________________________________.

Telefon:  ______________________________________________. Faks:__________________________________________________.

E-mail:________________________________________________.

4. Faktiki ünvan:_________________________________________.

Poçt ünvanı: ___________________________________________.

Telefon:  ______________________________________________.

Faks:    _______________________________________________.

E-mail:  _______________________________________________.

5. VOEN: ______________________________________________.

6. Bank rekvizitləri:   ______________________________________

______________________________________________________.

7. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün istifadə ediləcək gəmi (qayıq) tipləri:___________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________.

  

8. Payın ayrılması barədə xahiş edilən balıq və digər su bioresurslarının miqdarı:

 

Sıra№-si

Balıq və digər su bioresurslarının növləri

Ovun həyata keçiriləcək balıqçılıq su obyekti və sahəsi

Ov aləti, növü və sayı

Miqdarı (tonla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

               

 

 

 

 

Ərizədə göstərilən məlumatların və əlavə edilmiş sənədlərdəki məlumatların tamlığını və dürüstlüyünü təsdiq edirəm.

 

Qoşma: _____ vərəqədə.

Əlavə edilən sənədlərin siyahısı

 

Rəhbər ______________________            ____________________

                       (soyadı, adı və atasının adı)                                                 (imza)

 

 

 

Ərizənin verildiyi tarix “__” ___________ 20__ il

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

9 nömrəli əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və

Təbii Sərvətlər Nazirliyi

______________________________________________________                             

______________________________________________________

(Nazirliyin müvafiq orqanının adı)

      

AKT

 

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına

daxil edilmiş olan balıq və digər su

bioresurslarının ovu barədə

 

“____” _______ 20___ il                  _______ şəhəri (rayonu)

 

  “____” ______ 20___ il tarixində____________________________

                                                     (ovun vaxtı və ov aparılan obyektin ünvanı)

ünvanında yerləşən______________________________________   

                                                                     (obyektin adı)

______________________________________________________

(ovun məqsədi)

aşağıdakılar aşkar edildi:___________________________________

                   (ovu həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxs (soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________________________________                               ______________________________________________________

balıqovlama biletinin rekvizitləri_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ovlanmış balıq və digər su bioresurslarının həcmi (miqdarı)_______

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________ əməkdaşları                             ________nümayəndələri

___________     ________                      ___________     ________

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                (vəzifəsi, soyadı)            (imza)

___________     ________                      ___________     ________

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                (vəzifəsi, soyadı)            (imza)

___________     ________                     

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                

 

 

___________________

 

 

 “Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

10 nömrəli əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və

Təbii Sərvətlər Nazirliyi

______________________________________________________                             

______________________________________________________

(Nazirliyin müvafiq orqanının adı)

      

 

AKT

 

Akvakultura,  elmi tədqiqat, təhsil, maarifləndirmə,

nəzarət, iqlimləşdirilmə məqsədləri ilə və

balıq və digər su bioresurslarının ovu barədə

 

“____” _______ 20___ il                  _______ şəhəri (rayonu)

 

  “____” __________ 20___ il tarixində_______________________

                                                                                  (ov aparılan obyektin ünvanı)

ünvanında yerləşən______________________________________   

                   (obyektin adı)

______________________________________________________

(ovun məqsədi)

aşağıdakılar aşkar edildi:__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.............................

 

 

_________ əməkdaşları                             ________nümayəndələri

___________     ________                      ___________     ________

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                (vəzifəsi, soyadı)            (imza)

___________     ________                      ___________     ________

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                (vəzifəsi, soyadı)            (imza)

___________     ________                      

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                

 

___________________

 

 

 

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

11 nömrəli əlavə

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və

Təbii Sərvətlər Nazirliyi

______________________________________________________                             

______________________________________________________

(Nazirliyin müvafiq orqanının adı)

   

 

AKT

 

 

Laboratoriya müayinəsi üçün götürülmüş balıq və digər

su bioresurslarının çıxdaş edilməsi barədə

 

 

“____” _______ 20___ il                  _______ şəhəri (rayonu)

 

  “____” __________ 20___ il tarixində_______________________

                                                                  (laboratoriyanın ünvanı)

ünvanında yerləşən______________________________________   

(laboratoriyanın adı)

_____________________________________________________

(müayinənin məqsədi)

aşağıdakılar aşkar edildi:__________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.............................

 

 

_________ əməkdaşları                             ________nümayəndələri

___________     ________                      ___________     ________

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                (vəzifəsi, soyadı)            (imza)

___________     ________                      ___________     ________

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                (vəzifəsi, soyadı)            (imza)

___________     ________                      

(vəzifəsi, soyadı)            (imza)                                

 

 

___________________

 

 

“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

12 nömrəli əlavə

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və  

Təbii Sərvətlər Nazirliyi

_____________________________________

(Nazirliyin müvafiq orqanının adı)

 

Ovlanmış balıq və digər su bioresurslarının mənşəyi haqqında

QAİMƏ

 

Seriya  AB №000001             “___” _______________ 20__ il         saat:_____

 

Balıqçı  _______________________________________________

(soyadı, adı və  atasının adı, VÖEN)

______________________________________________________

(ünvanı, telefon nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi)

 

Balıqovlama bileti     №________    “____” _______________ 20___ il

Vətəgə jurnalı __________ Ov yeri _______________________

Ov tarixi _________     Su obyektini adı _____________________

 

Balıq və digər su bioresurslarının sahilə çıxarıldığı yer________

Ovlanmış balıq və digər su bioresursları:

 

Sıra

№-si

Növü

Çəkisi

(kq)

Miqdarı

(ədəd)

Ölçüsü

(sm)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Vəzifəli şəxs _________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və  atasının adı, imza)

M.Y.

 

Qeydlər: 1. Qaimə tərtib edildikdən 24 (iyirmi dörd) saat ərzində qüvvədədir.

2. Qaimənin əsli satılan balıq və digər su bioresurslarını satış yerinə aparan şəxsdə olmalıdır.

3. Qaimənin bir nüsxəsi balıq və digər su bioresurslarını qeydə alan vəzifəli şəxsdə qalır.

 

 

 

 

          №-li nüsxə


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında