“Gəncə İnşaat Sənaye” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə illik maliyyə hesabatı

 

 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsı (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

        Tam adı: “Gəncə İnşaat Sənaye” Açıq Səhmdar  Cəmiyyəti.                      

        Qısaldılmış adı: “Gəncə İnşaat Sənaye” ASC.                                   

        VÖEN:2300065831.                                                                                            

        Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 15.03.2004, 2300065831

 

 1. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

        Hüquqi ünvanı: AZ2005, Gəncə şəhəri,  N. Nərimanov prosprkti 38.

        Olduğu yer: AZ2005, Gəncə şəhəri,  N. Nərimanov prospekti  38.

 

 1. Emitetin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

       Hesabat dövrü ərzində bu hallar baş verməmişdir.

 

 1. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

       Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı filialı və nümayəndəliyi yaranmamış və ya ləğv edilməmişdir.

 

 1. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas sayılan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

        Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı törəmə cəmiyyəti yaranmamış və ya ləğv edilməmiş,yaxud hər hansı cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasına əsas sayılan müqavilə bağlanmamışdır.

 

 1. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

       Hesabat dövrü ərzində emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi olmamışdır.

 

 1. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

       Hesabat dövrü ərzində emitent hər hansı bir fəaliyyət istiqaməti ilə məşğul olmamışdır. Emitentin  nizamnaməsinə müvafiq olaraq müxtəlif növ məhsulların istehsal və realizə edilməsi, xidmətlərin  göstərilməsi, işlərin görülməsi onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir.

 

 1. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda,onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

        Hesabat dövrü ərzində emitent heç bir lisenziya və ya icazə almamışdır. Hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün lisenziya və ya icazəsi yoxdur.

 1. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

        Hesabat dövrü ərzində emitent məhsul istehsal etməmiş  və xidmət göstərməmişdir.

 

 1. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

       Hesabat dövrü ərzində emitentin işçiləri olmamışdır. Emitentin fəaliyyəti 02.01.2018-ci il tarixədək  dayandırılmışdır.

 

 1. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası),icra orqanı,audit komitəsi  (olduqda),onların üzvlərinin adı,soyadı,atasının adı.

Müşahidə şurası: İsmayılov Səbuhi Məmmədiyyə oğlu, İmaməliyev Vaqif Mirəli oğlu.

İcra orqanı: Direktor- Əliyev Təhmasib Ənvər oğlu.

 

 1. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının)ayrı-ayrılıqda sayı:

       Fiziki şəxs olan səhmdarların sayı: 80 (səksən).

       Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı: 3 (üç).

 

 1. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı və emitentin nizamnamə kapitalında payı.

        Hüquqi şəxs:

       “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Acıq Səhmdar Cəmiyyəti, olduğu yer: AZ1033, Bakı. Ağa Nemətulla küçəsi , 1937-ci məhəllə, VÖEN- 9900080711. Səhmlərin sayı -142280 (yüz qırx iki min iki yüz səksən) ədəd adi, adlı səhm.Emitentin nizamnamə kapitalında payı- 89,0068%.

 

 1. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı,olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

        Yoxdur.

 

 1. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

15.1.Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri; 08.06.2017, Gəncə şəhəri, N.Nərimanov prospekti 38.

15.2.Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar:  ümumi yığıncağın gündəliyinin,  cəmiyyətin illik hesabatının təsdiqİ və   cari məsələlər barədə qərarlar  qəbul olunması.

 

 1. Emitentin  dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

16.1.İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi ,adlı səhm

16.2.İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AZ1001005060, 15.03.2004

16.3.İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: nominal dəyəri 2 (iki) manat olan 159 853(yüz əlli doqquz min səkkiz yüz əlli üç) sayda adi, adlı səhm

16.4.İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 319706 (üç yüz on doqquz min yeddi yüz altı) manat

16.5.Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat: hesabat ili ərzində emitentin fəaliyyəti olmadığından və emitent tərəfindın gəlir əldə edilmədiyindən dividend ödənilməmişdir

16.6.Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: emitent tərəfindən istiqraz buraxılmamışdır

16.7.İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer: Bakı Fond Birjası  ,ünvan: AZ1025,Babək prospekti. 12 A, ”Babək plaza”,blok B.

 

 1. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

      Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

 

 1. Emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

       Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

 

 1. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

       8 iyun 2017-ci il.

 

 1. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

      “XALQ  QƏZETİ”

 

 

MÜSTӘQİL             AUDİTORUN                  HESABATI

 

"GӘNCӘ  İNŞAAT    SӘNAYE" ASC-nin sәhmdarlarına

 

Rәy

Biz "GӘNCӘ İNŞAAT SӘNAYE" ASC-nin (bundan sonra cәmiyyәt)  2017-ci il  dekabrın 31-nә maliyyә vәziyyәtinin hesabatından, mәcmu gәlirlәr hesabatından, kapitalda dәyişikliklәr hesabatından vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәti hesabatından, habelә uçot siyasәtinin әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla, maliyyә hesabatlarına edilәn qeydlәrdәn ibarәt maliyyә hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, әlavә edilmiş maliyyә hesabatları  cәmiyyәtin   2017-ci  il  dekabrın 31- inә maliyyә vәziyyәtini, habelә maliyyә nәticәlәrini vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına uyğun bütün әhәmiyyәtli  aspektlәrdә  әdalәtli  әks etdirir.

Rәy üçün әsaslar

 

Biz auditi beynәlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrә bizim mәsuliyyәtlәrimiz әlavә olaraq hesabatımızın “Maliyyә hesabatlarının auditi üçün auditorun mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edilir. Biz Azәrbaycan Respublikasındakı maliyyә hesabatlarının auditinә aid etik normaların tәlәblәrinә uyğun cәmiyyәtdәn asılı deyilik vә  digәr   etik öhdәliklәrimizi bu tәlәblәrә uyğun yerinә yetirmişik. Bizcə , әldә etdiyimiz audit sübutları rәyimizi әsaslandırmaq üçün yetәrli vә münasibdir.

 

Maliyyә hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә iqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәrin mәsuliyyәti

 

Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının beynәlxalq maliyyә hesabatları standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına , düzgün tәqdim edilmәsinә vә rәhbәrliyin fikrincә, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrif olmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına imkan verәn zәruri daxili nәzarәt sisteminin tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

 

Maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik cәmiyyәti lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq niyyәtindә olmadığı, yaxud bunu etmәkdәn başqa münasib alternativ olmadığı halda, rәhbәrlik cәmiyyәtin fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hallarda fasilәsiz fәaliyyәtә aid mәsәlәlәr haqqında  mәlumatların  açıqlanmasına  vә  mühasibat uçotunun fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinin istifadә edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

 

İqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәr cәmiyyәtin maliyyә hesabatlarının verilmә  prosesinә nәzarәtә görә mәsuliyyәt  daşıyırlar.

 

Maliyyә hesabatlarının auditinә görә auditorun mәsuliyyәti

Bizim mәqsәdimiz maliyyә hesabatlarında bir tam kimi, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhriflәrin olub-olmadığına dair kafi әminlik әldә etmәk vә rәyimiz daxil olan auditor hesabatını dәrc etmәkdir. Kafi әminlik әminliyin yüksәk sәviyyәsidir, lakin o zәmanәt vermir ki, әhәmiyyәtli tәhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun    aparılmış  audit  onu  hәmişә  aşkarlasın. Tәhriflәr dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda, yaxud mәcmu olaraq istifadәçilәrin belә maliyyә hesabatları әsasında qәbul etdiklәri  iqtisadi  qәrarlarına  tәsir etmәk ehtimalı olduğu halda, әhәmiyyәtli hesab edilir.

 

“ABAK-Az Crowe” Ltd.

 

4 iyun 2018-ci il.

 

MALİYYӘ    VӘZİYYӘTİ     HAQQINDA       HESABAT

                                                                                         (manatla)

                                2017-ci il                       2016-cı il

AKTİVLƏR

 

 

Qısamüddətli aktivlər

944 404

944 404

Digər debitorlar və avanslar

944 404

944 404

UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

1 455 770

1 455 770

Torpaq,tikili və avadanlıqlar

1 455 770

1 455 770

CƏMİ AKTİVLƏR

2 400 174

2 400 174

KAPİTAL və ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları

1 139 330

1 139 330

Digər kreditor borclar

309 338

309 338

Cəmi öhdəliklər

1 448 668

1 448 668

Səhmdar kapitalı

 

 

Nizamnamə kapitalı

319 706

319 706

Əlavə kapital

631 800

631 800

Cəmi səhmdar kapitalı

951 506

951 506

Cəmi öhdəliklər və kapital

2 400 174

2 400 174

 

MӘCMU GӘLİRLӘR HAQQINDA HESABAT

 

Gәlir

 

 

-

 

 

 

-

Tikinti müqavilәlәrinin vә satışın maya dәyәri

 

-

 

 

-

Ümumi gәlir

 

-

 

 

-

Satış xәrclәri

 

-

 

 

-

Ümumi vә inzibati xәrclәr

 

-

 

 

-

Digәr (xәrclәr)gәlirlәr -xalis

 

-

 

 

-

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn (zәrәr)gәlir

 

-

 

 

-

Maliyyә gәlirlәri (xәrclәri) Mәzәnnә fәrqindәn gәlir,zәrәr

 

-

-

 

 

-

-

Fövqәladә gәlirlәr

 

-

 

 

-

Vergidәn әvvәlki mәnfәәt

 

0

 

 

-

Mәnfәәt vergisi xәrclәri

 

-

 

 

-

Xalis mәnfәәt

 

0

 

 

-

Digәr mәcmu gәlirlәr

 

-

 

 

-

Cәmi mәcmu gәlirlәr

 

0

 

 

-

 

KAPİTALDA  DӘYİŞİKLİKlƏR   HAQQINDA HESABAT

 

 

Nizamnamә

kapitalı

Əlavə kapital

 

Ödənilməmiş zərər

Cәmi sәhmdar kapitalı

2016-cı il yanvarın 1-nə 

319 706

631 800

-

951 506

Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr:

 

 

 

 

Dövr ərzindә mәcmu gәlirlәr:

-

-

-

-

Dövr ərzində mənfəət

-

 

-

-

Dövr әrzindә cəmi mәcmu gәlirlәr:

-

 

-

-

2016-cı il dekabrın 31-nə

319 706

631 800

-

 951 506

Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövr әrzindә mәcmu gәlirlәr:

 

-

 

 

-

 

-

 

-

Dövr ərzində mənfəət

-

-

0

0

Dövr әrzindә cəmi mәcmu gәlirlәr:

 

-

 

 

 

0

 

0

2017-ci il  dekabrın 31-nə

319 706

631 800

0

951 506

 

 

 

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında