“Qazax Şərab-1” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə ili üzrə illik hesabatı

Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsı (VÖEN),dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

Tam adı:“Qazax Şərab-1”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.

Qısaldılmış adı: “Qazax Şərab-1”ASC.

VÖEN:4200130361.

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nomrəsi: 06.12.1999, 4200130361.

 

 1. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

Hüquqi ünvanı: AZ3500  Qazax rayonu,  Yuxarı Salahlı kəndi.

Olduğu yer: AZ3500  Qazax rayonu,  Yuxarı Salahlı kəndi.

 

 1. Emitetin adında dəyişikliklər olduqda,emitentin bütün əvvəlki adları,habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər,emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda,yenidən təşkilin forması,həmin hüquqi şəxsin adı,emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda,yenidən təşkilin forması,həmin hüquqi şəxslərin adları:

Hesabat dövrü ərzində bu hallar baş verməmişdir.

 

 1. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı,olduqları yer və qeydiyyatları haqqında  məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı filialı və nümayındəliyi yaranmamış və ya ləğv edilməmişdir.

 

 1. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı,təşkilati-hüquqi forması,hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas sayılan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı törəmə cəmiyyəti yaranmamış və ya ləğv edilməmiş, yaxud hər hansı cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasına əsas sayılan müqavilə bağlanmamışdır.

 

 1. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

Emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.

 

 1. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent hər hansı bir fəaliyyət istiqaməti ilə məşğul olmamışdır. Emitentin nizamnaməsinə müvafiq olaraq müxtəlif növ məhsulların istehsal və realizə edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, işlərin görülməsi onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir.

 

 1. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma muddətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent heç bir lisenziya və ya icazə almamışdır. Hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün lisenziya və ya icazəsi yoxdur.

 

 1. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

Hesabat dövrü ərzində emitent məhsul istehsal etməmiş və xidmət göstərməmişdir.

 

 1. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

Hesabat dövrü ərzində emitentin işçiləri olmamışdır. Emitentin fəaliyyəti 18.12.2018-ci il tarixədək dayandırılmışdır.

 

 1. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:

Direktor: İsmayılov Səbuhi Məmmədiyyə oğlu.

 

 1. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının)ayrı-ayrılıqda sayı:

        Fiziki şəxs olan səhmdarların sayı – 40 (qırx)

        Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı – 1 (bir)

 

 1. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paya) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

 

        Fiziki şəxslər:

 1. Bayramov Xalid Bəşir oğlu. Səhmlərin sayı – 12 880 (on iki min səkkiz yüz səksən)ədəd adi ,adlı səhm. Emitentin nizamnamə kapitalında payı – 10,0012%.
 2. Vəliyev Dərya Müsəllim oğlu. Səhmlərin sayı – 38 677 (otuz səkkiz min altı yüz yetmiş yeddi) ədəd adi, adlı səhm. Emitentin nizamnamə kapitalında payı – 30,0325% .

 

Hüquqi şəxs:

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, olduğu yer – AZ1033, Bakı ,Ağa Nemətulla küçəsi, 1937-ci məhəllə , VÖEN - 9900080711. Səhmlərin sayı -71160 (yetmiş bir min yüz altmış) ədəd adi, adlı səhm.  Emitentin nizamnamə kapitalında payı -55,2553% .

 

 1. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı,olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

Yoxdur.

 

15.    Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

15.1.Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri; 08.06.2017,  Qazax rayonu, Yuxarı Salahlı kəndi.

15.2.Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: Ümumi yığıncağın gündəliyinin, cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq olunması və cari məsələlər barədə qərarlar qəbul edilməsi.

 

16.  Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

16.1.İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması:adi ,adlı səhm;

16.2.İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AZ1001001085, 06.12.1999;

16.3.İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: nominal dəyəri 2 (iki) manat olan 128 784 (yüz iyirmi səkkiz min yeddi yüz səksən dörd) sayda adi, adlı səhm;

16.4.İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 257 568 (iki yüz əlli yeddi min beş yüz altmış səkkiz) manat;

16.5.Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat: hesabat ili ərzində emitentin fəaliyyəti olmadığından və emitent tərəfindən gəlir əldə edilmədiyindən dividend ödənilməmişdir;

16.6.Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatdan istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: emitent tərəfindən istiqraz  buraxılmamışdır;

16.7.İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer:  Bakı Fond Birjası – ünvan:AZ1025, Bakı, Babək prospekti 12 A, ”Babək plaza”,blok B.

 

   17.      Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

              Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

 

   18.     Emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

             Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

 

   19.      İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

              11 iyun 2018-ci il

 

   20.      Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

“Xalq  qəzeti”

 

                             MÜSTӘQİL AUDİTORUN HESABATI

                       "QAZAX ŞӘRAB-1" ASC-nin sәhmdarlarına

 

Rәy

Biz "QAZAX ŞӘRAB-1" ASC-nin (bundan sonra  cәmiyyәt)  2017-ci  il dekabrın 31-nə  maliyyә vәziyyәtinin  hesabatından,  mәcmu  gәlirlәr  hesabatından,  kapitalda  dәyişikliklәr  hesabatından vә göstәrilәn tarixdә başa  çatan  il  üçün  pul  vәsaitlәrinin  hәrәkәti  hesabatından, habelә uçot siyasәtinin әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla,  maliyyә  hesabatlarına edilәn  qeydlәrdәn ibarәt  maliyyә  hesabatlarının auditini  aparmışıq.

Bizcə, әlavә edilmiş maliyyә hesabatları cәmiyyәtin 2017-ci il  dekabrın 31-nә maliyyә vәziyyәtini, habelә maliyyә nәticәlәrini vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olaraq bütün әhәmiyyәtli aspektlәrdә әdalәtli әks etdirir.

Rәy üçün әsaslar

 

Biz auditi beynәlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrә bizim mәsuliyyәtlәrimiz әlavә olaraq hesabatımızın “Maliyyә hesabatlarının auditi üçün auditorun mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edilir. Biz Azәrbaycan Respublikasındakı maliyyә hesabatlarının auditinә aid olan etik normaların tәlәblәrinә uyğun  cәmiyyәtdәn asılı deyilik vә biz digәr   etik öhdәliklәrimizi bu tәlәblәrә uyğun yerinә yetirmişik. Bizcə, әldә etdiyimiz audit sübutları rәyimizi әsaslandırmaq üçün yetәrli vә münasibdir.

 

Maliyyә hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә iqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәrin mәsuliyyәti

 

Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının beynәlxalq maliyyә hesabatları standartlarına uyğun hazırlanmasına vә düzgün tәqdim edilmәsinә vә rәhbәrliyin fikrincә, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrif olmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına imkan verәn zәruri daxili nәzarәt sisteminin tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

 

Maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik cәmiyyәti lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq niyyәtindә olmadığı, yaxud bunu etmәkdәn başqa münasib alternativ olmadığı halda,  cәmiyyәtin fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hallarda fasilәsiz fәaliyyәtә aid olan mәsәlәlәr haqqında mәlumatların açıqlanmasına vә mühasibat uçotunun fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinin istifadә edilmәsinә görә rəhbərlik mәsuliyyәt daşıyır.

İqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәr cәmiyyәtin maliyyә hesabatlarının verilmә  prosesinә nәzarәtә görә mәsuliyyәt  daşıyırlar.

Maliyyә hesabatlarının auditinә görә auditorun mәsuliyyәti

Bizim mәqsәdimiz maliyyә hesabatlarında bir tam kimi, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә, әhәmiyyәtli tәhriflәrin olub-olmadığına dair kafi әminlik әldә etmәk vә rәyimiz daxil olan auditor hesabatını dәrc etmәkdir. Kafi әminlik әminliyin yüksәk sәviyyәsidir, lakin o zәmanәt vermir ki, әhәmiyyәtli tәhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun   aparılmış  audit  onu  hәmişә  aşkarlasın. Tәhriflәr ,dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda ,yaxud mәcmu olaraq, istifadәçilәrin belә maliyyә hesabatları әsasında qәbul etdiklәri  iqtisadi  qәrarlarına  tәsir etmәk  ehtimalı olduğu halda, әhәmiyyәtli hesab edilir.

ABAK-Az Crowe “Ltd.


4 iyun 2018-ci il.

 

 

 

 

 

 

                              manatla

2017-ci il dekabrın 31-nә MALİYYӘ VӘZİYYӘTİ HAQQINDA HESABAT

                                                    

                        AKTİVLӘR

2017-ci il

 

2016-cı il

Qısamüddәtli aktivlәr

 

 

 

Debitor borcları

13 411

 

13 411

Digәr debitorlar vә avanslar

91 351

 

91 351

Ehtiyatlar

2 612

 

2 612

 

107 374

 

107 374

Uzunmüddәtli aktivlәr:

 

 

 

Torpaq, tikili vә avadanlıqlar

472 867

 

472 867

 

472 867

 

472 867

CӘMİ AKTİVLӘR

580 241

 

580 241

 

KAPİTAL və ÖHDӘLİKLӘR

Qısamüddәtli  öhdәliklәr:

 

Kreditor borcları

87 424

 

87 424

Digәr kreditor borclar

1 247

 

1 247

Kredit vә borclar, qısamüddәtli

243 940

 

243 940

Cәmi öhdәliklәr

332 611

 

332 611

 

Sәhmdar kapital:

Nizamnamә kapitalı

 

 

257 568

 

 

 

257 568

Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

(9 938)

 

(9 938)

Cәmi sәhmdar kapitalı

247 630

 

247 630

Cәmi öhdәliklәr vә kapital

580 241

 

580 241

 

 MӘCMU GӘLİRLӘR HAQQINDA HESABAT

 

                                                                                                                                               Manatla

 

Gәlir

 

 

-

 

 

 

-

Tikinti müqavilәlәrinin vә satışın maya dәyәri

 

-

 

 

-

Ümumi gәlir

 

-

 

 

-

Satış xәrclәri

 

-

 

 

-

Ümumi vә inzibati xәrclәr

 

-

 

 

-

Digәr (xәrclәr) gәlirlәr -xalis

 

-

 

 

-

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn (zәrәr)gәlir

 

-

 

 

-

Maliyyә gәlirlәri (xәrclәri) Mәzәnnә fәrqindәn gәlir-zәrәr

 

-

-

 

 

-

-

Fövqәladә gәlirlәr

 

-

 

 

-

Vergidәn әvvәlki mәnfәәt

 

0

 

 

-

Mәnfәәt vergisi xәrclәri

 

-

 

 

-

Xalis mәnfәәt

 

0

 

 

-

Digәr mәcmu gәlirlәr

 

-

 

 

-

Cәmi mәcmu gәlirlәr

 

0

 

 

-

 

KAPİTALDA DӘYİŞİKLİKLƏR    HAQQINDA HESABAT

 

 

Nizamnamә             

kapitalı

Ödənilməmiş zərər

Cәmi sәhmdar kapitalı

 

 2016-cı il yanvarın 1-nə qalıq

257 568

9 938

247 630

Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr:

 

 

 

 

Dövr әrzindә mәcmu gәlirlәr:

 

 

 

Dövr ərzində mənfəət

-

-

-

Dövr әrzindә cəmi mәcmu gәlirlәr:

-

-

-

2016-cı il  dekabrın 31-nə

257 568

9 938

 247 630

Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr:

Dövr әrzindә mәcmu gәlirlәr:

 

Dövr ərzində mənfəət

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

Dövr әrzindә cəmi mәcmu gәlirlәr:

 

-

 

0

 

0

2017-ci il dekabrın 31-nə

257 568

9 938

247 630

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında