“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

                                                                                                manatla

Aktivlər

2017-ci il

2016-cı il

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

7254-97

7962-83

Təxirə salınmış vergi aktivləri

870-34

870-34

Uzunmüddətli debitor borcları

122012-49

122012-49

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

130137-80

130845-66

Ehtiyatlar

10474-45

10474-45

Pul vəsaitləri və onların

ekvivalentləri

1-18

2-54

Cəmi qısamüddətli aktivlər

10475-63

10476-79

Cəmi aktivlər

140613-43

141322-65

Kapital və öhdəliklər

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamna-

mə kapitalı

41388-00

41388-00

Kapital ehtiyatları

51870-57

52578-43

Bölüşdürülməmiş mənfəət

(ödənilməmiş zərər)

12710-04

10962-68

Cəmi kapital

80548-53

83003-75

Uzunmüddətli kreditor borcları

35505-04

35176-43

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

35505-04

35176-43

Vergi və sair məcburi ödəniş-

lər üzrə öhdəliklər

7866-73

7344-92

Sair qısamüddətli kreditor borcları

16693-13

15797-55

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

24559-86

23142-47

Cəmi öhdəliklər

60064-90

58318-90

Cəmi kapital və öhdəliklər

140613-43

141322-65

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

Əsas əməliyyat gəliri

600-00

5588-06

Satışın maya dəyəri

2347-36

10924-26

İnzibati xərclər

2347-36

10924-26

Hesabat dövründə xalis mənfəət  (zərər)

1737-36

5336-20

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında

əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

1878-24

6444-00

Amortizasiya xərcləri

 

2604-61

Sair əməliyyat xərcləri

469-12

1875-65

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə)

 

Satış

600-00

5588-06

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

1878-24

6444-00

Amortizasiya xərcləri

 

2604-61

Sair əməliyyat xərcləri

469-12

1875-65

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

1747-36

5336-20

 

“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC-nin 2017-ci il üzrə hesabatlarının 
AÇIQLANMASI

2.1.1. Emitentin  tam və qısadılmış adı, VÖEN, dövlət qeydiyyatının tarixi  və

          nömrəsi:      

          “Bakisəhərtikintimexanikləşdirmə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,

          VÖEN-1000163771,  29.03.2002 Ədliyyə Nazirliyi  №D-3419

2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;

          hüquqi ünvanı - AZ0100, Abşeron rayonu, Quşçuluq sovxozu . 

     2.1.3. Emitentin  adında  dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları ,

          habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin

          bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində  yenidən təşkil

          yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı,

          emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkıl                                               

          yolu ilə yaradıldıqda,yenidən təşkilin forması , həmin hüquqi şəxslərin adları

          Dəyişiklik olmayıb.

 

2.1.4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nüma-      

          yəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar;

          Dəyişiklik olmayıb.

 

2.1.5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə

          cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması,hüquqi ünvanı, qeydiyyatı

          haqqında  məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı,hüquqi                                                      

          şəxsin emitentin  törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan

          müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; yoxdur.

 

         

 

2.1.6. Emitent  şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil   

          olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha

          artıq törəmə təşkilatı olan qruplar) adı. Yoxdur.

 

         

2.1.7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;

          şəxsi daşınmaz əmlakın istismara və kirayəyə verilməsi.

 

2.1.8. Emitentin  lisenziya  və  ya icazəyə  malik olduqda, onlar  üzrə fəaliyyət

          növləri və qüvvədə olma müddətləri;  yoxdur.

 

2.1.9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər; yoxdur.

 

 

2.1.10. Emitentin işçilərinin  sayı və onun rüblük dinamikası;

            Siyahı sayı – 2 nəfər, rüb ərzində 13 nəfər öz xahişi ilə işdən azad olunub.

 

2.1.11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası(müşa-

            hidə şurası)(olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlə-

            rinin adları, soyadı, atasının adı;

           İdarə heyətinin sədri            -  Mirzəyev Tağı Zeynalabdin oğlu

           İdarə heyətinin  üzvü            - Babayev Ədalət İsrafil oğlu

           Müşahidə şurasının sədri     -  Mövlayev Valeh Gülməmməd oğlu

           Müşahidə şurasının üzvləri -  Ağayev Nadir Ağa oğlu

                                                           Əsədov Zirəddin Paşa oğlu

2.1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının)  ayrı-   

            ayrılıqda sayı;

            Fiziki       - 153 nəfər.

            Hüquqi     -     1 nəfər.

2.1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə(paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı;

            hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər  şəxsə məxsus olan

            səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir)  və

            emitentin nazamnamə kapitalında payı;

            Babayev Ədalət İsrafil oğlu           - 11,0177%

            Mirzəyev Tağı Zeynalabdin oğlu   - 11,3656%

            Cəlilov Vilayat Məcid oğlu            -    9,0461%

            Məmmədov Ələddin İsmixan oğlu -   8,2149%

 

2.1.14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi                   

           şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında   

           emitentin payı); yoxdur.

 

2.1.15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş

            yığıncaqları barədə məlumat;

 

2.1.15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan);

                Hesabat ilinin yığıncağı 2018-ci il  mayın 18-i,  Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, 3095 –ci məhəllədə   keçirilib.

2.1.15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;

               1. 01.06.2017-ci il üzrə balansı və hesabatları təsdiqləmək. 

               2. 02.06.2018-ci il tarixdən fəaliyyəti müvəqqəti olaraq 01.06.2019-cu ilə qədər dayandırılsın.

2.1.16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının  buraxılışları 

            haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

2.1.16.1 İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması;

             növü – adi, adlı səhm.

             forması  - sənədsiz.

2.1.16.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və

              qeydiyyat tarixi;

              Buraxılışın nömrəsi  -  49.

              Dövlət qeydiyyat nömrəsi  - 1010375K  18.04.2002-ci il.

2.1.16.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;

              səhmlərin miqdarı – 20694, nominal dəyəri – 2 manat .

2.1.16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının  məcmu nominal dəyəri:

               Səhmlərin rəsmi nominal dəyəri  - 41388 manat.

2.1.16.5. Hesabat  ili  ərzində  emitent tərəfindən səhmlər  üzrə  ödənilmiş 

               dividendlər haqqında  məlumat ( hesabat  ilində  səhmlərin hər növü üzrə

              dividendlərin məbləği göstərilir);

               01.06.2017-ci il üzrə  “Bakisəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC zərərlə çıxıb.

2.1.16.6. Faizli  istiqrazlar  buraxılışı haqqında  məlumatlar – istiqrazlar üzrə   

              gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: yoxdur.

2.1.16.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond

              birjasının adı və olduğu yer (olduqda): yoxdur.

2.1.17.   Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar . Yoxdur.           

2.1.17.1 Əqdin məbləği:

2.1.17.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi.Yoxdur.

2.1.18.   Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə 

              məlumatlar; yoxdur.                   

2.1.18.1.Bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;

2.1.18.2. Aidiyyəti şəxs  barədə  məlumat və emitentlə əlaqəsi;

2.1.19.    İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi –18.05.2018-ci il.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında