“Salyan-Taxıl” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Ölçü vahidi manatla
Bölmələrin və maddələrin adları 2017-ci il 2016-cı il
AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 1 887 268.46 2 036 411.30
İnvestisiya mülkiyyəti
Bioloji aktivlər
Təbii sərvətlər
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 1 887 268.46 2 036 411.30
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 134.00 134.00
Qısamüddətli debitor borcları 5 405.75
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 18 665.09 20.225.65
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər 127 118.39 162.051.99
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 145 917.48 187 817.39
CƏMİ AKTİVLƏR 2 033 185.94 2 224 228.69
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 3 241 534.00 3 241 534.00
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları 785 257.28 785 257.28
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (2 711 580.21) (2 520 067.31)
CƏMİ KAPİTAL 1 315 211.07 1 506 723.97 
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 0.00 0.00
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 6 672.30 6 672.30
Qısamüddətli kreditor borcları 711 302.57 710 832.42
Sair qısamüddətli öhdəliklər 0.00 0.00
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 717 974.87 717 504.72
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 717 974.87 717 504.72
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2 033 185.94 2 224 228.69
 
Mənfəət, zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat
(xərclərin funksiyaları üzrə)
Əsas əməliyyat gəliri 40 240.71 75 876.51
Satışın maya dəyəri -
Ümumi Mənfəət (zərər) 40 240.71 75 876.51
Sair əməliyyat gəlirləri
Kommersiya xərcləri
İnzibati xərclər (231 753.61) (259 195.18)
Sair əməliyyat xərcləri -
Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (191 512.90) (183 318.67)
Maliyyə mənfəəti (zərəri) -
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) (191 512.90) (183 318.67)
Mənfəət vergisi -
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) (191 512.90) (183 318.67)
Fövqəladə mənfəət (zərər)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (191 512.90) (183 318.67)
O cümlədən
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)
Digər məcmu gəlir
Məcmu gəlir (xalis mənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin cəmi)
O cümlədən
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər) х Х
əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri) х Х
 
 
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 0.00
İşçi heyəti üzrə xərclər 40 101.44 46 281.73
Amortizasiya xərcləri 149 142.84 161 750.93
Sair əməliyyat xərcləri
Cəmi əməliyyat xərcləri 189 244.28 208 032.66
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti və ya zərəri (191 512.90) (183 318.67)
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: 149 142.84 161 750.93
  azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı
  faizlər üzrə gəlirlər və xərclər -
  mənfəət vergisi üzrə xərclər -
  qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər(amortizasiya) 149 142.84 161 750.93
  investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr
  Aşağıdakı maddələr üzrə dəyişikliklər: 40 809.50 30 845.10
  ehtiyatlar (61.50)
  əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrün xərcləri 40 339.35 35 290.02
  əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar 470.15 (4 383.42)
  Əməliyyat fəaliyyətinə digər fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti
  Ödənilmiş(qaytarılmış) mənfəət vergisi
  Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti (1 560.56) 9 277.36
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri
komissyon yığımları və ödənişləri digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılan məsrəflərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları - (4 271.70)
uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları
törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları
törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin daxilolmaları
digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları
törəmə müssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları,
törəmə müssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları
dividendlərin və gəlirlərin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları 0.00 0.00
investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları - -
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti - (4 271.70)
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkətləri
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolması
borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 0.00 0.00
borc şəklində alınmış məbləğlərdən geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
məqsədli maliyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
məqsədli maliyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları - -
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları - -
maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlərlə əlaqədar fövqəladə xaricolmalar və daxilolmalar
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti - -
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) (1 560.56) 5 035.66
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti
Bank ovetdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 20 225.65 15 189.99
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) (1 560.56) 5 035.66
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri
bank ovetdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 18 665.09 20 225.65
 
Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat
Ödənilmiş nizamnamə kapitalı Digər ­ehtiyatlar Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) CƏMİ:
2016-cı il yanvarın 1-nə qalıq 3 241 534.00
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı dəyişikliklər 785 257.28 (2 336 748.64) 1 690 042.64 
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı dəyişikliklər
2016-cı il yanvarın 1-nə dəyişikliklərdən sonra qalıq 3 241 534.00
2016-cı il yanvarın 1-nə
dəyişikliklərdən sonra qalıq
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi 3 241 534.00 785 257.28 (2 336 748.64) 1 690 042.64 
Məzənnə fərqi
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri)
Mülkiyyətçinin kapital qoyluşları (183 318.67) (183 318.67)
Mükiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi(dividentlər)
Mükiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi(dividentlər)
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar
Sair məcmu gəlir
Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 2016-cı il dekabrın 31-nə qalıq 3 241 534.00
Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 2016-cı il dekabrın 1-nə qalıq
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsi 3 241 534.00 785 257.28 (2 520 067.31) 1 506 723.97 
2016-cı il dekabrın 31-nə qalıq 3 241 534.00
2016-cı il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi: - 785 257.28 (2 520 067.31) 1 506 723.97 
2017-ci il yanvarın 1-nə qalıq 3 241 534.00 - (183 318.67) (183 318.67)
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı dəyişikliklər 785 257.28 (2 520 067.31) 1 506 723.97 
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı dəyişikliklər
2017-ci il yanvarın 1-nə dəyişikliklərdən sonra qalıq 3 241 534.00
2017-ci il yanvarın 1-nə dəyişikliklərdən sonra qalıq
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi 3 241 534.00 785 257.28 (2 520 067.31) 1 506 723.97 
Məzənnə fərqi
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri)
Mülkiyyətçinin kapital qoyluşları (191 512.90) (191 512.90)
Mükiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi(dividentlər)
Mükiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi(dividentlər)
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar -
Sair məcmu gəlir -
Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 2017-ci il yanvarın 1-nə qalıq 3 241 534.00
Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 2017-ci il yanvarın 1-nə qalıq
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsi 3 241 534.00 785 257.28 (2 711 580.21) 1 315 211.07
2017-ci il dekabrın 31-nə qalıq 3 241 534.00 -
2017-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi: 785 257.28 (2 711 580.21) 1 315 211.07
(191 512.90) (191 512.90)
 
“Salyan- Taxıl” ASC-nin rəhbərliyinə
Mən “Salyan -Taxıl” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (VÖEN: 7000208881) (bundan sonra cəmiyyət) 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. 
Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir. 
Rəy üçün əsaslar
Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun cəmiyyətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Bizcə, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti.
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyırlar. 
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
İdaretməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar. 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti.
Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 
Sərbəst Auditor: Natiq Firuddin oğlu Əliyev
VÖEN: 1005147262
İcazə: SA/387; 25 yanvar, 2018-ci il.
Bakı şəhəri, 18 may 2018-ci il.

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında