“EKOL MÜHƏNDİSLİK XİDMƏTLƏRİ” QSC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı StandartlarınaUyğun Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorun Hesabatı

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat                                 manatla

AKTİVLƏR

31 dekabr 2017-ci il

31 dekabr 2016-cı il

Uzunmüddətli aktivlər

Əsas vəsaitlər

5 061

4 205

Birgə müəssisəyə investisiyalar

2 309

2 393

Qeyri-maddi aktivlər

7

8

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

7 377

6 606

Cari aktivlər

Mal-material ehtiyatları

342

579

Debitor borcları

4 682

6 229

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

195

459

Cəmi cari aktivlər

5 219

7 267

CƏMİ AKTİVLƏR

12 596

13 873

KAPİTAL

Nizamnamə kapitalı

4 072

4 072

Bölüşdürülməmiş mənfəət

6 959

8 110

CƏMİ KAPİTAL

11 031

12 182

ÖHDƏLİKLƏR

Uzunmüddətli öhdəliklər

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

Cari öhdəliklər

Kreditor borcları

1 565

1 691

Cəmi cari öhdəliklər

1 565

1 691

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

1 565

1 691

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

12 596

13 873

 

Mənfəət, zərər və sair məcmu gəlirlər haqqında hesabat

Gəlirlər

11 467

10 153

Xərc və məsrəflər

Subpodratçılar tərəfindən göstərilmiş xidmətin dəyəri

- 247

- 191

Əmək haqları və ödənişlər

- 7 857

- 6 412

İstifadə edilən xammal və xərc materialları

- 1 106

- 715

Köhnəlmə və amortizasiya

- 891

- 884

İcarə xərcləri

- 1 250

-1 218

Kommunal xərclər

- 416

- 348

Debitor borclarının dəyərsizləşməsi

- 836

0.00

Sair xərclər

-1 559

- 1 587

Cəmi məsrəflər və xərclər

-14 162

-11 355

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

Sair(xərclər) gəlirlər

-2 695

- 42

 

- 1 202

 

73

Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrində pay

1 586

1 671

Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət (zərər)

-1 151

542

Mənfəət vergisi (xərci) krediti

-

-

İl üzrə cəmi məcmu gəlir (zərər)

-1 151

542

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət (zərər)

-1 151

542

Düzəlişlər:

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

891

884

Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrində pay

-1 586

-1 671

Debitor borclarının dəyərsizləşməsi

836

-

Məzənnə fərqi

42

-50

Sair qeyri-nağd əməliyyatlar

169

156

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti

-799

-139

üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Debitor borclarında azalma (artım)

711

-1 630

Mal-material ehtiyatlarında artım

237

-7

Kreditor borclarında (azalma) artım

-168

627

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər

-19

-1 149

Ödənilmiş mənfəət vergisi

-

50

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri

-19

-1 099

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Əsas vəsaitlərin alınması

-1 749

-106

Alınmış dividendlər

1 504

1 379

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

-245

1 273

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

459

285

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

195

459

 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

2015-ci il dekabrın 31- nə qalıq

4 072

7 568

11 640

İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

542

542

2016-cı il  dekabrın 31- nə qalıq

4 072

8 110

12 182

İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

-1 151

-1 151

2017-ci il dekabrın 31-nə qalıq

4 072

6 959

11 031

 

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin2017-ci ilin yekunlarına görə illik hesabatı

Emitent - Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarla­rına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 3 fevral 2016-cı il tarixli 760 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq aşağıdakıları bildirir.

1. Emitentin adı: “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

2. Təşkilati-hüquqi forması: Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

3. VÖEN: 1600506211.

4. Dövlət qeydiyyatı: 17.04.2006-cı il, N 1106-T18-4083.

5. Emitentin hüquqi ünvanı:AZ 1030, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Oqtay Vəliyev küçəsi 1.

6. Emitentin faktiki ünvanı: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək pospekti 10 B.

7. Emitentin adında və ya təşkilati-hüquqi formasında dəyişiklik və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat: dəyişiklik yoxdur, digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat: filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib.

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə məlumat: olmayıbdır.

10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti haqqında məlumat: törəmə cəmiyyət yaratmayıb və ləğv etməyib.

11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat:

11.1. İN/L-1679/2016 N-li 28 iyul 2016-cı il tarixli, “Toksiki istehsa­lat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi” haqqında müddətsiz lisenziya.

11.2. İN/L-1643/2016 N-li 21 iyul 2016-cı il tarixli, “Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması (3-cü sinif təhlükəli yüklər)” haqqında müddətsiz lisenziya.

12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: xidmətlər göstərilməsi.

13. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər: neftlə çirklənmiş torpaqların re­kultivasiyası, bioremediasiyası, landşaftın bərpası, yaşıllıqların salınması və s. aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi, sənaye axıntı sularının təmizlənməsi, neftşlamın emalı (zərərsizləşdirilməsi), ərsin parafininin sudan və mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi, kompleks ekoloji monitorinqin aparılması və laborator xidmətlərin göstərilməsi, ekoloji normativ-texniki sənədlərin işlənib hazırlanması və s.

14. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

2018-ci il yanvarın 1-nə işçilərin ümumi sayı: 505 nəfər.

14.1. 1-ci rüb ərzində: qəbul olunub - 40 nəfər işdən azad olunub – 3 nəfər

14.2. 2-ci rüb ərzində: qəbul olunub - 9 nəfər işdən azad olunub - 3 nəfər

14.3. 3-cü rüb ərzində: qəbul olunub - 6 nəfər işdən azad olunub - 1 nəfər

14.4. 4-cü rüb ərzində: qəbul olunub - 20 nəfər işdən azad olunub - 5 nəfər

15. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: icra orqanı – baş direktor Ramil Cavanşir oğlu Əliyev.

16. Emitentin səhmdarlarının sayı: 2 səhmdar - hüquqi şəxslər: SOCAR və “Lancer Services S.A” Şirkəti.

17. Emitentin nizamnamə kapitalının 5%-i və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları:

17.1. SOCAR – 51,0019% , VÖEN 9900003871, 2 076 899,37 manat dəyərində, 6923 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029, Heydər Əliyev prospekti 121.

17.2. “Lancer Services S.A” Şirkəti – 48,9981%, 1 995 300,63 manat dəyərində 6651 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer: Panama Respublikası.

18. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 5%-dən az olmayan hüquqi şəxslər: “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Olduğu yer: Bakı şəhəri, AZ1025, Xocalı prospekti 55, Ağa Senter, 4-cü mərtəbə, VÖEN:1401740701, Nizamnamə kapitalının 50%-nin, yəni 238 937,00 avro payın sahibi.

19. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

19.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: 19 aprel 2017-ci il, Bakı şəhəri, Babək prospekti 10 b.

Ümumi yığıncaqda qəbul olunmuş qərar:

• “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin Baş direktoru R.C.Əliyevin çıxışı və təklifi bəyənilsin. “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2016-cı ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin.

20. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxı­lışları haqqında məlumat:.

20.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi, sənədsiz səhm

20.2. İnvestisiya qiymətli kağızları: 13 574 ədəd, qiymətli kağızın nomi­nal dəyəri 300 manat.

21. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:

21.1. 2018-ci il yanvarın 1-nə ümumi miqdarı 13 574 səhm.

22. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi:

22.1. 24 fevral 2016-cı il AZ100100881.

23. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri: 4 072 200 manat (300 x 13 574= 4 072 200).

24. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı: 13 574 ədəd.

25. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti: başa çatmışdır.

26. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat: xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

27. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumat: aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

28. Emitentin yığıncağının protokolu: _17 aprel 2018-ci il tarixli proto­kol.

29. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər: 2017-ci il üzrə cəmiyyətin balans mənfəəti olmadığından təsisçilərə dividend ödənilməmişdir.

30. Açıqlama mənbəyi: “Xalq qəzeti”.

Əlaqə telefonu: (+99450)243- 01 -10

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında