“Bakı Şərab-1” ATSC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə balans hesabatı

                                                                            manatla

AKTİVLƏR

Qeyd

Qalıq

31 dekabr 2017-ci il

31 dekabr 2016-cı il

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

6

515518,26

536981,91

Qeyri-maddi aktivlər

7

 

4125,00

İnvestisiyalar

8

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

9

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

10

560619,56

560619,56

Cəmi

 

1076137,82

1101726,47

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

Ehtiyatlar

11

1094205,13

1510694,58

Qısamüddətli debitor borcları

12

1053031,10

535854,01

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

13

7402,74

1749,75

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

14

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər

15

 

 

Cəmi

 

2154638,97

2048298,34

CƏMİ AKTİVLƏR

 

3230776,79

3150024,81

KAPİTAL

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

16

2313017,00

2313017,00

Kapital ehtiyatları

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

17

100072,12

52598,60

CƏMİ KAPİTAL

 

2413089,12

2365615,60

ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

18

20656,31

21656,24

Qısamüddətli kreditor borcları

19

156594,70

65957,90

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

640436,66

696795,07

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

817687,67

784409,21

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

3230776,79

3150024,81

 

 

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat

 

Qeyd

 2017-ci il

 2016-cı il

Əsas əməliyyat gəliri

20

2646222,84

2255820,28

Satışın maya dəyəri

23-24

2572343,36

2098254,89

Ümumi mənfəət

 

73879,48

157565,39

Sair əməliyyat gəlirləri

21

6779,63

21355,88

İnzibati xərclər

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

80659,11

178921,27

Maliyyə gəlirləri

 

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

 

Fövqəladə gəlirlər

 

 

 

Fövqəladə xərclər

22

498,63

151065,19

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)

25

80160,48

27856,08

Mənfəət vergisi

26

16032,10

5571,22

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

27

64128,38

22284,86

Mənfəətdə iştirak payı:

 

 

 

 Səhmdarların payı

 

0,069310

0,024086

 Azlıqların payı

 

 

 

Səhmdarların payına düşən bir səhmin mənfəəti:

 

 

 

1(bir) səhmin əsas mənfəəti

27

0.055450

0.019269

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

2017-ci il

2016-cı il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Hesabat dövründə mənfəət -zərər

 80160,48

27856,08

Mənfəət vergisi üzrə xərclər

 -16032,10

-5571,22

• Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:

 

 

• əsas vəsaitlərin amortizasiyası

 68921,28

68442,86

• qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası

 4125,00

13750,00

• əsas vəsaitlərin satışından və xaricolmasından gəlirlər -zərərlər

 

3139,57

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:

 

 

• ehtiyatlar üzrə artma-azalma

 

-470881,55

• əməliyyat debitor borclarında artma-azalma

 

-162537,67

 • sair qısamüddətli aktivlərdə artma-azalma

 

 

• sair maliyyə aktivləri

 

 -40027,56

• cari vergi öhdəlikləri

 -999,93

7593,17

• əməliyyat kreditor borclarında artma-azalma

 90636,80

-106680,91

• sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma-azalma

 -56358,41

680754,42

Ödənilmiş dividend

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 69765,48

15837,19

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Əsas vəsaitlərin alınması

 -47457,63

 

Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəflərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

Səhm alınması üçün pul vəsaitinin xaric olması

 

 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları

 -16654,86

-16376,20

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 -64112,49

-16376,20

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Səhm buraxılışı

 

 

Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi

 

 

Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi

 

 

Dividendlər və buna oxşar ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının xalis artması (azalması)

 5652,99

-539,01

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları

 1749,75

2288,76

İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

 5652,99

-539,01

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları

 7402,74

1749,75

 

 

Kapitalda dəyişikliklər hesabatı

 

Qeyd

Nizamnamə kapitalı

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürül-məmiş mənfəət

Cəmi kapital

2015-ci il yanvarın 1-nə qalıq

 

2313017,00

 

44839,33

2357856,33

2015-ci il üzrə xalis mənfəət

27

 

 

20109,94

20109,94

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

Təsisçinin borcunun əvəzləşdirilməsi

 

 

 

 

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

 

Maddələr arasında köçürmələr

 

 

 

 

 

Mənfəət və ehtiyatların istifadəsi

 

 

 

-18259,33

-18259,33

2016-cı il yanvarın 1-nə qalıq

 

2313017,00

 

46689,94

2359706,94

2016-cı il üzrə xalis mənfəət

27

 

 

22284,86

22284,86

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

Təsisçinin borcunun əvəzləşdirilməsi

 

 

 

 

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

 

Maddələr arasında köçürmələr

 

 

 

 

 

Mənfəət və ehtiyatların istifadəsi

 

 

 

-16376,20

-16376,20

2017-ci il yanvarın 1-nə qalıq

 

2313017,00

 

52598,60

2365615,60

2017-ci il üzrə xalis mənfəət

27

 

 

64128,38

64128,38

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

Təsisçinin borcunun əvəzləşdirilməsi

 

 

 

 

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

 

Maddələr arasında köçürmələr

 

 

 

 

 

Mənfəət və ehtiyatların istifadəsi

 

 

 

-16654,86

-16654,86

2018-ci il yanvarın 1-nə qalıq

 

2313017,00

 

100072,12

2413089,12

 

 

Müstəqil auditorun hesabatı

“Bakı Şərab-1” ATSC-nin rəhbərliyinə

Rəy

Mən, “Bakı Şərab-1” ATSC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatdan və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

 Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normalarla mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Məncə , əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına aid rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və mən bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirəm.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə ­cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyəti fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

 

Sərbəst auditor
Hacı-Əzizov İlham İsfəndiyar oğlu

Bakı şəhəri, 15 mart 2018-ci il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında