“Qala Sığorta” ASC-nin 2018-ci il yanvarın 1-nə mühasibat balansı

                                                                               manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

105,237.38

219,211.85

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

6,000.00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

49,107.83

155,905.41

Təxirə salınmış vergi aktivləri

26,624.61

26,624.61

Uzunmüddətli debitor borcları

 

0.00

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

1,710.00

1,710.00

 dövlət qiymətli kağızları

 

0.00

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

1,710.00

1,710.00

 sair maliyyə aktivləri

 

0.00

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

0.00

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

0.00

Sair aktivlər

600,000.00

600,000.00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

782,679.82

1,009,451.87

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

479,739.50

981,446.06

 birbaşa sığorta üzrə

281,869.31

809,396.00

 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

0.00

0.00

 - təkrarsığortaçı üzrə

 

0.00

 - təkrarsığortalı üzrə

0.00

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 büdcə üzrə

10,662.10

160,264.07

 iddia tələbləri üzrə

 

0.00

 işçi heyəti üzrə

0.00

0.00

 sığortalılara verilən borclar üzrə

 

0.00

 sair debitorlar

187,208.09

11,785.99

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:

5,516,528.03

2,333,384.50

 kassa

14,029.84

26,771.10

 hesablaşma hesabı

1,686,930.10

380,958.49

 valyuta hesabı

11,428.09

5,634.91

 depozit hesablar

3,804,140.00

1,920,020.00

 sair pul vəsaitləri

0.00

0.00

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

3,013,733.43

7,030,313.11

 dövlət qiymətli kağızları

3,013,733.43

7,030,313.11

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

0.00

 sair maliyyə aktivləri

0.00

0.00

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

1,116,838.80

3,556,562.53

 həyat sığortası sahəsi üzrə

 

0.00

 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

1,116,838.80

3,556,562.53

Sair qısamüddətli aktivlər:

8,577.02

48,609.83

 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

8,577.02

48,261.33

 verilmiş avanslar

0.00

0.00

 təhtəl hesablar

0.00

348.50

Sair aktivlər

66,687.07

90,270.22

Cəmi qısamüddətli aktivlər

10,202,103.85

14,040,586.25

CƏMİ AKTİVLƏR

10,984,783.67

15,050,038.12

K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I. KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

8,050,000.00

8,050,000.00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

 

 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

 digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-159,172.43

-778,080.46

 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

0.00

-618,908.03

 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

0.00

0.00

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-159,172.43

-159,172.43

 Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

7,890,827.57

7,271,919.54

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

1,308,133.76

6,210,232.81

 Həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

1,308,133.76

6,210,232.81

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

19,929.00

87,682.73

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

0.00

0.00

Kreditor borcları:

0.00

0.00

 əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 büdcə üzrə

0.00

0.00

 sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0.00

0.00

 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

348,416.57

283,964.64

 təkrarsığortaçı üzrə

348,416.57

283,964.64

 təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

1,676,479.33

6,581,880.18

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

8,163.01

531,200.79

 əməyin ödənilməsi üzrə

 

0.00

 büdcə üzrə

0.00

0.00

 sosial sığorta və təminat üzrə

122.92

189.58

 digər məcburi ödənişlər üzrə

0.00

21,622.98

 asılı təşkilatlar üzrə

 

0.00

 sair kreditorlar

8,040.09

509,388.23

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

1,381,044.28

662,465.30

 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

0.00

 alınmış avanslar

1,381,044.28

662,465.30

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

0.00

0.00

Sair öhdəliklər

28,269.48

2,572.31

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

1,417,476.77

1,196,238.40

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

3,093,956.10

7,778,118.58

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

10,984,783.67

15,050,038.12

 

 Mənfəət və zərər haqqında hesabat (rüblük və illik)

ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

12,368,210.06

 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 10,914,467.25

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0.00

 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

31,776.02

 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar

1,421,966.79

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-2,462,375.32

İnvestisiya gəlirləri üzrə

750,918.58

Subroqasiya gəlirləri

2,708.64

Sair gəlirlər

0.00

CƏMİ GƏLİRLƏR

10,659,461.96

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

7,952,633.72

 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

431,787.90

 qaytarılan sığorta haqları üzrə

265,060.47

 tənzimləmə xərcləri

70.00

 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

7,187,961.62

 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

67,753.73

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

0.00

İşlərin aparılması xərcləri

3,194,464.54

Sair xərclər

131,271.73

CƏMİ XƏRCLƏR

11,278,369.99

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

-618,908.03

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

0.00

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

-618,908.03

Mənfəət vergisi

0.00

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-618,908.03

 

 

Büdcəyə və büdcədənkənar ödənişlər

Göstəricilərin adları

Hesablanmışdır

Faktiki ödənilmişdir

Mənfəətdən vergi

0.00

66,152.09

Əlavə dəyər vergisi

0.00

0.00

Gəlir vergisi

167,712.77

272,091.10

Əmlak vergisi

1,250.69

0.00

Torpaq vergisi

 

 

Aksizlər

 

 

Ödəmə mənbəyində vergi (4%)

13,949.34

14,560.19

Sair vergilər

0.00

0.00

Sosial sığorta və təminat

265,724.55

265,657.89

Məcburi ödənişlər (0,3%)

39,067.15

19,221.25

İqtisadi sanksiyalar

0.00

0.00

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2017-ci il

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Alınmış sığorta haqları

 10,480,925

Ödənilmiş təkrarsığorta haqları (komissiya çıxılmaqla)

- 6,883,299

Sığorta ödənişləri, brutto

- 437,157

Təkrarsığortaçılardan alınmış sığorta ödənişləri

 23,812

Ödənilmiş komissiya xərcləri

- 631,688

Qaytarılan sığorta haqları

- 8,904

Ödənilmiş əməliyyat xərcləri

- 2,157,252

Banklarda yerləşdirilmiş zəmanət

- 3,500

Ödənilmiş vergilər

- 185,734

Subroqasiya gəliri

 2,709

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/daxil olan xalis pul vəsaitləri

 199,913

Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması

- 109,773

Maliyyə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

- 109,773

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Alınmış faiz gəlirləri

 419,391

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlərdə xalis (artım)/azalma

 1,867,222

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının satılması/(alınması)

- 3,628,180

Ödənişmiş vergilər

- 30,462

Əməliyyat, aktiv və öhdəliklərdə dəyişikliklər

- 1,372,029

Məzənnə dәyişikliklәrinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri

 865

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım

- 1,281,024

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 1,712,388

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 431,364

 

 

Səhmdar kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

nizamnamə kapitalı

yığılmış zərər

cəmi

2017-ci il yanvarın 1-nə qalıq

8,050,000

(159,173)

7,890,827

2017-ci il üzrə kapital artımı

0

0

0

2017-ci il üzrə cəmi məcmu mənfəət / (zərər)

0

 (618,908)

(618,908)

2017-ci il dekabrın 31-nə qalıq

8,050,000

(778,081)

7,271,919

 

MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  HESABATI

“Qala Sığorta” ASC-nin rəhbərliyinə

Rəy

Biz “Qala Sığorta” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə balans, mənfəət və zərər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Hesab edirik ki, ASC-nin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditimizi Beynəlxalq audit standartlarına (ISA) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının apardığımız auditə aid olan etik normalara uyğun olaraq ASC-dən asılı deyilik və digər məsuliyyətlərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirməmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə və vergi hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə və vergi hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə və vergi hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik ASC-ni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik ASC-nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər ASC-nin maliyyə və vergi hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə və vergi hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq edirik və inamsızlıq nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:

• Maliyyə və vergi hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçirir , rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq, sövdələşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər.

• ASC-nin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə bu şəraitlərə uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürük.

• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini dəyərləndiririk.

• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin uyğunluğuna və əldə olunan audit sübutları əsasında ASC-nin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər ASC-nin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

“Caspian Consulting and Partners” MMC-nin direktoru, auditor: Elnurə Abdinova.

Ünvan: Bakı , Nizami küçəsi 1/3.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında