“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

                                                                          manatla

A K T İ V L Ə R

 İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

15 077,49

11 522,84

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

167 765,27

173 620,61

Təxirə salınmış vergi aktivləri

67 982,26

68 400,15

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

3 104 100,00

-

dövlət qiymətli kağızları

 

 

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

3 104 100,00

-

sair maliyyə aktivləri

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

119,83

119,83

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

400 000,00

400 000,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

3 755 044,85

653 663,43

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

5 160 459,38

4 870 992,05

 birbaşa sığorta üzrə

500 795,62

456 517,26

təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

2 572,50

545,39

 - təkrarsığortaçı üzrə

2 572,50

545,39

- təkrarsığortalı üzrə

 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

büdcə üzrə

1 017 196,83

841 996,35

iddia tələbləri üzrə

25 273,82

61 009,37

işçi heyəti üzrə

 

 

sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

sair debitorlar

3 614 620,61

3 510 923,68

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

12 708 160,96

15 861 580,18

kassa

881,11

 

hesablaşma hesabı

72 256,75

20 409,86

valyuta hesabı

351 677,20

307 356,62

depozit hesablar

12 283 345,90

15 533 813,70

sair pul vəsaitləri

 

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

 

 

dövlət qiymətli kağızları

 

 

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

sair maliyyə aktivləri

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

1 296 889,88

893 548,99

həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

  qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

1 296 889,88

893 548,99

Sair qısamüddətli aktivlər:

5 310,00

5 345,76

gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

35,76

verilmiş  avanslar

5 310,00

5 310,00

təhtəl hesablar

 

 

Sair aktivlər

2 705,60

2 705,60

Cəmi qısamüddətli aktivlər

19 173 525,82

21 634 172,58

CƏMİ AKTİVLƏR

22 928 570,67

22 287 836,01

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

ilin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

11 000 000,00

11 000 000,00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

 

 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

5 580 736,13

5 693 911,01

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

1 734 931,84

141 491,49

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
 (ödənilməmiş zərər)

3 845 804,29

5 552 419,52

Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

16 580 736,13

16 693 911,01

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

4 822 477,89

4 143 790,80

Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

4 822 477,89

4 143 790,80

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

217 558,82

231 450,64

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

 

 

  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

büdcə üzrə

 

 

sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

 

 

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

450 953,73

298 291,14

təkrarsığortaçı üzrə

450 953,73

298 291,14

təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

5 490 990,44

4 673 532,58

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

856 549,50

920 097,82

əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

büdcə üzrə

 

1 180,08

sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

digər məcburi ödənişlər üzrə

10 532,12

9 745,24

asılı təşkilatlar üzrə

93 201,92

93 201,92

sair kreditorlar

752 815,46

815 970,58

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

 

 

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

294,60

294,60

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

856 844,10

920 392,42

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

6 347 834,54

5 593 925,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

22 928 570,67

22 287 836,01

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(rüblük və illik)

ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər

 Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

8 378 180,04

 

  birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

7 242 427,71

 

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

 

 

  sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

705 081,48

 

  təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissiyon muzdlar

430 670,85

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

275 346,20

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

155 062,52

 

Subroqasiya gəlirləri

87 879,44

 

Sair gəlirlər

1 280 580,20

 

CƏMİ  GƏLİRLƏR

10 177 048,40

 

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

6 514 401,26

 

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

3 710 911,27

 

qaytarılan sığorta haqları üzrə

115 529,67

 

tənzimləmə xərcləri

36 580,60

 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

2 637 487,90

 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

13 891,82

 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

 

İşlərin aparılması xərcləri

1 909 518,26

 

Sair xərclər

1 611 637,39

 

CƏMİ  XƏRCLƏR

10 035 556,91

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

141 491,49

 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

141 491,49

 

Mənfəət vergisi

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

141 491,49

 

 

Büdcəyə və büdcədənkənar ödənişlər

Göstəricilərin adları

Hesablanmışdır

Faktiki ödənilmişdir

Mənfəətdən  vergi

28 298,29

23 500,00

Əlavə dəyər vergisi

2 100,69

2 100,69

Gəlir vergisi

138 038,47

138 038,47

Əmlak vergisi

38,65

38,65

Torpaq vergisi

 

 

ISB-5%

69 601,69

73 343,37

Ödəmə mənbəyində vergi (4%)

37 607,50

37 607,50

Sair vergilər

14 674,46

14 674,46

Sosial sığorta və təminat

225 856,07

223 823,20

Məcburi ödənişlər (0,3%)

27 912,27

23 368,83

İqtisadi sanksiyalar

 

 

 

Müstəqil  auditorun  hesabatı

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçilərinə

Rəy

Mən  Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra cəmiyyət) 2017-ci il  dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi  Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə  mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyiləm və digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o  BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli  sayılır.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar

Palatası tərəfindən verilmiş  

İCAZƏ  (Lisenziya)  SA/281   24. 08. 2017-ci il

27  mart  2018-ci il

Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının üzvü,

Sərbəst auditor: Abbasov Çingiz  Abbas oğlu


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında