“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə mühasi̇bat balansı

 

 

 manatla

A K T İ V L Ə R

 Hesabat dövrünün əvvəlinə

 Hesabat dövrünün sonuna

I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

779 588,14

639 745,54

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

417 655,89

417 655,89

Qeyri-maddi aktivlər

85 724,29

138 840,06

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

10 182 674,34

32 586 905,00

 dövlət qiymətli kağızları

 

 

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

10 182 674,34

32 586 905,00

sair maliyyə aktivləri

 

 

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

100 000,00

100 000,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

11 565 642,66

33 883 146,49

II. QISAMÜDDƏTLİ  AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

19 617 992,04

20 947 902,71

 birbaşa sığorta üzrə

5 488 975,62

4 808 836,88

təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:

1 766 121,07

182,47

- təkrarsığortaçı üzrə

1 766 121,07

182,47

- təkrarsığortalı üzrə

 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

büdcə üzrə

 

1 831 747,47

iddia tələbləri üzrə

 

 

işçi heyəti üzrə

0

0

sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

sair debitorlar

12 362 895,35

14 307 135,89

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

117 003 542,57

104 904 703,41

kassa

5 630,64

283,13

hesablaşma hesabı

1 617 361,46

3 071 368,75

valyuta hesabı

9 486 745,91

11 399 452,12

depozit hesablar

105 859 781,16

90 403 847,53

sair pul vəsaitləri

34 023,40

29 751,88

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

8 125 735,16

41 748 091,74

 dövlət qiymətli kağızları

8 125 735,16

41 748 091,74

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

0

0

sair maliyyə aktivləri

0

0

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

2 663 712,63

1 392 103,95

həyat sığortası sahəsi üzrə

2 663 712,63

1 392 103,95

qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

431 234,65

444 623,01

gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

431 234,65

444 623,01

verilmiş  avanslar

 

 

təhtəl hesablar

 

 

Sair aktivlər

5 214 867,90

4 566 222,73

Cəmi qısamüddətli aktivlər

153 057 084,95

174 003 647,55

CƏMİ AKTİVLƏR

164 622 727,61

207 886 794,04

 

  

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I. KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

40 250 000,00

40 250 000,00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

0

0

yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

17 829 252,54

17 200 308,60

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

17 766 381,08

13 071 056,06

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı  mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

10 803 982,57

17 829 252,54

Elan edilmiş dividendlər

- 10 741 111,11

- 13 700 000,00

Cəmi kapital

58 079 252,54

57 450 308,60

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

101 899 450,27

144 479 677,44

 Həyat sığortası sahəsi üzrə:

101 899 450,27

144 479 677,44

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları:

0

0

əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

büdcə üzrə

 

 

sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0

0

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

728 821,65

747 443,17

təkrarsığortaçı üzrə

 

 

təkrarsığortalı üzrə

728 821,65

747 443,17

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

102 628 271,92

145 227 120,61

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

0

0

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

0

0

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

0

0

Kreditor borcları:

3 569 850,76

4 199 239,52

əməyin ödənilməsi üzrə

3 086,64

1 857,55

büdcə üzrə

1 976 140,02

0

sosial sığorta və təminat üzrə

63 784,74

0

digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

sair kreditorlar

1 526 839,36

4 197 381,97

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

274 469,24

1 010 125,31

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

274 469,24

1 010 125,31

alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

70 883,15

0

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

3 915 203,15

5 209 364,83

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

106 543 475,07

150 436 485,44

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

164 622 727,61

207 886 794,04

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (illik)

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

153 627 098,34  

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

152 697 479,61  

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

4 503,80  

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

801 117,14  

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissiyon muzdlar üzrə

123 997,79  

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

- 43 851 835,85  

İnvestisiya gəlirləri üzrə

13 881 412,21  

Subroqasiya gəlirləri

 

Sair gəlirlər

494 616,61  

CƏMİ  GƏLİRLƏR

124 151 291,31  

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

59 728 566,73  

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

58 004 591,98  

qaytarılan sığorta haqları üzrə

561 416,54  

tənzimləmə xərcləri

 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

1 162 558,21  

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

İşlərin aparılması xərcləri

39 423 780,75  

Sair xərclər

8 066 860,75  

CƏMİ  XƏRCLƏR

107 219 208,23  

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

16 932 083,08  

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

16 932 083,08  

Mənfəət vergisi

3 861 027,02  

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

13 071 056,06  

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“PAŞA  Həyat Sığorta”  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Rəhbərliyinə

Rəy

Biz “PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə balans, mənfəət və zərər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin  hərəkəti haqqında maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Hesab edirik ki, ASC-nin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditimizi Beynəlxalq audit standartlarına (ISA) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarını apardığımız auditə aid olan etik normalara uyğun olaraq ASC-dən asılı deyilik və biz digər məsuliyyətlərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirməmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə  və vergi hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə və vergi hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə və vergi hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik ASC-ni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik ASC-nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli
şəxslər ASC-nin maliyyə və vergi hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə və vergi hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub- olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsiretmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar şəkkaklıq nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:

• Maliyyə və vergi hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçiririk və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər.

• ASC-nin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq şərtilə, bu şəraitlərdə uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürük.

• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndiririk.

• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutlarının əsasında ASC-nin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyik və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər ASC-nin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

“Caspian Consulting and Partners” MMC

Ünvan: Bakı ş. Nizami küç. 1/3

Direktor/Auditor: Elnurə Abdinova


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında