“Günay Sığorta” ASC-nin 2018-ci il yanvarın 1-nə mühasibat balansı

                                                                            manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

1 001 118,19

315 592,25

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

1 970 000,00

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

0,00

dövlət qiymətli kağızları

 

 

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

0,00

 

sair maliyyə aktivləri

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

402 460,53

400 000,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

1 403 578,72

2 685 592,25

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

199 845,24

1 026 638,09

birbaşa sığorta üzrə

174 594,40

972 490,13

təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:

25 250,84

21 391,88

- təkrarsığortaçı üzrə

25 250,84

21 391,88

- təkrarsığortalı üzrə

0,00

0,00

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

büdcə üzrə

 

4 006,08

iddia tələbləri üzrə

 

0,00

işçi heyəti üzrə

 

28 750,00

sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

sair debitorlar

 

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

7 746 453,19

9 506 794,45

kassa

2 088,93

10 753,58

hesablaşma hesabı

40 593,37

462 398,29

valyuta hesabı

17 770,89

1 506 868,78

depozit hesablar

7 686 000,00

7 526 773,80

sair pul vəsaitləri

 

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

499 897,12

dövlət qiymətli kağızları

 

499 897,12

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

sair maliyyə aktivləri

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

465 235,64

444 730,39

həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

465 235,64

444 730,39

Sair qısamüddətli aktivlər:

136 314,41

131 121,00

gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

 

verilmiş  avanslar

 

 

təhtəl hesablar

136 314,41

131 121,00

Sair aktivlər

0,00

54 064,20

Cəmi qısamüddətli aktivlər

8 547 848,48

11 663 245,25

CƏMİ AKTİVLƏR

9 951 427,20

14 348 837,50

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

7 700 000,00

7 700 000,00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

542,00

542,00

yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

digər kapital ehtiyatları

542,00

542,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

105 598,67

132 627,10

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

105 598,67

95 955,34

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

 

36 671,76

Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

7 806 140,67

7 833 169,10

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

1 513 897,25

6 067 551,79

Həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

1 513 897,25

6 067 551,79

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

42 814,68

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

0,00

0,00

əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

büdcə üzrə

 

 

 

sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0,00

0,00

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

381 035,18

61 934,00

təkrarsığortaçı üzrə

381 035,18

61 934,00

təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

1 894 932,43

6 172 300,47

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

144 947,33

30 000,00

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

50 943,88

263 048,62

əməyin ödənilməsi üzrə

5 994,39

11 721,78

büdcə üzrə

18 739,46

0,00

sosial sığorta və təminat üzrə

8 924,32

264,16

digər məcburi ödənişlər üzrə

846,56

11 448,89

asılı təşkilatlar üzrə (vasitəçilər üzrə)

90,09

206 720,21

sair kreditorlar

16 349,06

32 893,58

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0,00

0,00

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

54 462,89

50 319,31

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

250 354,10

343 367,93

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

2 145 286,53

6 515 668,40

Cəmi kapital və öhdəliklər

9 951 427,20

14 348 837,50

 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
(rüblük və illik)

ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 9 543 449,94

 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

9 505 860,61

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0,00

 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

36 801,12

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə

 

komissiyon muzdlar

788,21

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-4 574 159,79

İnvestisiya gəlirləri üzrə

160 206,30

Subroqasiya gəlirləri

9 046,40

Sair gəlirlər

367 968,46

CƏMİ  GƏLİRLƏR

5 506 511,31

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

2 475 167,07

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

1 154 402,69

qaytarılan sığorta haqları üzrə

126 839,55

tənzimləmə xərcləri

780,00

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

907 928,67

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

252 258,98

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

32 957,18

İşlərin aparılması xərcləri

2 891 830,87

Sair xərclər

43 558,03

CƏMİ  XƏRCLƏR

5 410 555,97

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

95 955,34

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

95 955,34

Mənfəət vergisi

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

95 955,34

 

“Günay Sığorta” ASC -nin rəhbərliyinə  və səhmdarlarına

Rəy

Bizim rəyimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları “Günay Sığorta” ASC-nin (bundan sonra şirkət)  2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

Auditin predmeti

Təşkilatın maliyyə hesabatlarına aşağıdakılar daxildir:

• 2017-ci il  dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;

• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə məcmu gəlirlər haqqında hesabat;

• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;

• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və əsas uçot siyasətlərinin qısa xülasəsi və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər.

Rəyin bildirilməsi üçün əsas

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz rəyimizin “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində əks etdirilir.

Bizcə əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Müstəqillik

Biz mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının dərc etdiyi peşəkar Mühasiblərin etika məcəlləsinə uyğun şirkətdən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, eləcə də fırıldaqçılıq və yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik, şirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq istəyi, yaxud bundan başqa hər hansı digər real alternativi olmadığı hallar istisna olmaqla, şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, uyğun olduqda fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı məlumatların açıqlanması və fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinə əsasən maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.

Korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz saxtakarlıq, yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə dair kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi özündə əks etdirən auditor hesabatının hazırlanmasından ibarətdir. Kifayət qədər əminlik dedikdə yüksək əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulur. Lakin belə əminlik səviyyəsi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun auditin aparılması zamanı bütün əhəmiyyətli təhriflərin aşkar olunacağına zəmanət vermir. Fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana biləcək təhriflər o halda əhəmiyyətli hesab edilir ki, onlar ayrı-ayrılıqda və ya bütövlükdə maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilsin.

Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılmış audit çərçivəsində biz auditin aparıldığı bütün müddət ərzində peşəkar mülahizələr irəli sürür və peşəkar skeptisizmi saxlayırıq. Bundan əlavə biz:

• Saxtakarlıq, yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərini müəyyən edir və qiymətləndirir, bu risklərə qarşı audit prosedurları işləyib hazırlayır və tətbiq edir; rəyimizin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edən audit sübutu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhv nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən yüksəkdir. Belə ki, fırıldaqçılıq gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların bilərəkdən göstərilməməsi, təhrif edilmiş şəkildə təqdim edilməsi və ya daxili nəzarət sistemində sui-istifadə hallarını nəzərdə tutur.

• Şirkətin daxili nəzarət sisteminin  səmərəliliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə audit üçün əhəmiyyətli olan daxili nəzarət sistemi üzrə məlumat əldə edirik.

• Tətbiq edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, uçot təxminlərinin və rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış müvafiq açıqlamaların əsaslı olduğunu qiymətləndiririk.

• Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı rəhbərliyin mülahizələrinin uyğunluğu və əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən şirkət fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti ilə bağlı əhəmiyyətli dərəcədə şübhə yarada biləcək hadisə və şərait üzrə qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair fikir bildirir. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu barədə nəticəyə gəldikdə, biz auditor rəyimizdə diqqəti maliyyə hesabatlarındakı müvafiq açıqlamalara cəlb etməli, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda, rəyimizi dəyişdirməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanır. Lakin gələcək hadisə və şəraitlər şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.

Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, o cümlədən açıqlamaları və maliyyə hesabatlarında mövcud əməliyyatlar və hadisələrin düzgün təqdim edilməsini qiymətləndiririk.

Biz digər məsələlərlə yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və vaxtı, əhəmiyyətli audit nəticələri, eləcə də audit prosesində müəyyən etdiyimiz daxili nəzarət sistemindəki əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat təqdim edirik.

Azərbaycan Respublikası, Bakı

30 mart 2018-ci il.

“RSM AZERBAİJAN” AUDİT ŞİRKƏTİ


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında