Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin 2018-ci il yanvarın 1-nə mühasibat balansı

 

                                                                               manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

1958324

2685108

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

593782

558290

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

581711

523540

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

2375000

4158367

 dövlət qiymətli kağızları

 

 

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 sair maliyyə aktivləri

2375000

4158367

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

76594

58692

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

5585411

7983997

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

4072980,29

4465894,43

 birbaşa sığorta üzrə

0

307700

 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:

307054

164156

 - təkrarsığortaçı üzrə

307054

164156

 - təkrarsığortalı üzrə

0

0

 asılı təşkilatlar üzrə

1600413,29

2635476,43

 büdcə üzrə

1002514

54899

 iddia tələbləri üzrə

1162606

1164839

 işçi heyəti üzrə

 

 

 sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

 sair debitorlar

393

138824

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:

9954819

9483031

 kassa

10606

3394

 hesablaşma hesabı

6233022

6119877

 valyuta hesabı

5772

13045

 depozit hesablar

3705419

3339796

 sair pul vəsaitləri

 

6919

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0

0

 dövlət qiymətli kağızları

 

 

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 sair maliyyə aktivləri

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

9465268,8

2108249,63

 həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

9465268,8

2108249,63

Sair qısamüddətli aktivlər:

2049715

1503996

 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

2022401

1503996

 verilmiş avanslar

 

 

 təhtəl hesablar

27314

 

Sair aktivlər

29921

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

25572704,09

17561171,06

CƏMİ AKTİVLƏR

31158115,09

25545168,06

 

K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

9000000

9000000

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

986050

1934806

 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

1934806

 digər kapital ehtiyatları

986050

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

4368912,89

3633011,47

 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

4368912,89

3633011,47

 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

 

 Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

14354962,89

14567817,47

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

16797557,2

10745287,59

 Həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

16797557,2

10745287,59

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

97729

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

0

48034

 əməyin ödənilməsi üzrə

 

48034

 büdcə üzrə

 

 

 sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0

0

 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

0

0

 təkrarsığortaçı üzrə

 

 

 təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

16797557,2

10891050,59

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

5595

18

 əməyin ödənilməsi üzrə

5297

 

 büdcə üzrə

 

 

 sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 sair kreditorlar

298

18

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0

86282

 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

82623

 alınmış avanslar

 

3659

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

5595

86300

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

16803152,2

10977350,59

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

31158115,09

25545168,06

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (rüblük və illik)

                 ilin əvvəlindən artan yekunla

                                                                               manatla

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

49881693,3

 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

41956914

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0

 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

5301877,78

 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar

2622901,52

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-1304749,56

İnvestisiya gəlirləri üzrə

250909

Subroqasiya gəlirləri

495

Sair gəlirlər

6128

CƏMİ GƏLİRLƏR

48834475,74

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

35958058,66

 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

12455002

 qaytarılan sığorta haqları üzrə

36239

 tənzimləmə xərcləri

 

 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

23369088,66

 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

97729

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

İşlərin aparılması xərcləri

7581756,61

Sair xərclər

1661649

CƏMİ XƏRCLƏR

45201464,27

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

3633011,47

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

3633011,47

Mənfəət vergisi

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 3 633 011,47

 

Büdcəyə və büdcədənkənar ödənişlər

Göstəricilərin adları

Hesablanmışdır

Faktiki ödənilmişdir

Mənfəətdən vergi

0

1778696,31

Əlavə dəyər vergisi

 

 

Gəlir vergisi

258452

258452

Əmlak vergisi

25469,39

18159,57

Torpaq vergisi

 

 

Aksizlər

 

 

Ödəmə mənbəyində vergi (4%)

23952,34

23952,34

Sair vergilər ISB-5%

533147,37

452437,11

Sosial sığorta və təminat

675697,56

675697,56

Məcburi ödənişlər (0,3%)

262352

53641,73

İqtisadi sanksiyalar

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sığorta Kommersiya
Şirkətinin rəhbərliyinə

      Auditor rəyi

Biz Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatdan və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2017- ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditimizi Beynəlxalq Audit Standartlarına (İSA) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalara uyğun cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər məsuliyyətlərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik . Bizcə əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu haqqında qanununa uyğun hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir.Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın.Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud ,məcmu olaraq istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.

 

“Premium Audit” MMC-nin direktoru N.N.Kərimov

“Premium Audit” MMC-nin auditoru A.H.Quliyev

 

“Premium Audit” MMC

Bakı, Azərbaycan Respublikası

27 fevral 2018-ci il.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında